Vyhláška č. 106/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb.

Čiastka 42/1948
Platnosť od 26.05.1948 do31.12.1965
Účinnosť od 26.05.1948 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.

OBSAH

106

Vyhláška ministra zemědelstva

zo dňa 12. mája 1948,

ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb.


Podľa čl. III zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb., ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko, vyhlasujem v prílohe k tejto vyhláške znenie zákona č. 16/1947 Sb., vyplývajúce z ustanovení zákona č. 62/1948 Sb.


Ďuriš v. r.


Príloha vyhlášky č. 106/1948 Sb.

Zákon

zo dňa 30. januára 1947, č. 16. Sb.,

o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, v znení zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb., ktorým sa rozširuje platnosť zákona č. 16/1947 Sb. na Slovensko.

Ústavodarné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:

Časť I.

§ 1.

(1) Zamestnanci, ktorí boli dňa 1. marca 1945 zamestnaní na pôdohospodárskom majetku, skonfiškovanom podľa nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 23. augusta 1945, č. 104 Sb. n. SNR, o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa, v znení nariadení Slovenskej národnej rady zo dňa 14. mája 1946, č. 64 Sb.n. SNR, a zo dňa 19. decembra 1947, č. 89 Sb. n. SNR (ďalej len „nariadenie"), a u ktorých sú splnené ďalšie podmienky podľa § 2, budú prijatí, ak o to požiadajú, do pracovného (služobného) pomeru československým štátom (štátnym podnikom), okresmi, obcami, alebo družstvami, a to v počte, ktorý je úmerný potrebe správy a hospodárenia na pôde spravovanej správou majetkov pre pozemkovú reformu, zriadenou podľa § 20 nariadenia, po prípade na pôde prevzatej, odovzdanej alebo pridelenej (§§ 6 až 9, 11 a 12 nariadenia).

(2) Títo zamestnanci budú prijatí v prednostnom poradí pred všetkými inými uchádzačmi na miesta zodpovedajúce ich predbežnému vzdelaniu a ich schopnostiam za mzdových (platových) a iných pracovných podmienok, určených predpismi platnými pre úpravu pracovného (služobného) pomeru u príslušného zamestnávateľa.

(3) Zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku (odsek 1), ktorí síce nesplňujú podmienky určené v § 2, ods. 1, písm. a) a b), majú však predpísanú odbornú spôsobilosť pre vykonávanie služby, ktorú dosiaľ zastávajú, možno v medziach potreby určenej v odseku 1, ak o to požiadajú, ďalej zamestnávať v službách subjektov tam uvedených, ak môžu byť upotrebení vedľa zamestnancov, ktorí budú prijatí podľa odseku 2.

§ 2.

(1) Zamestnancami podľa § 1, ods. 1 a 2 sa rozumejú len tí zamestnanci, ktorí

a) sú starší 18 rokov,

b) boli ku dňu 1. marca 1945 zamestnaní na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku v hlavnom zamestnaní aspoň dva roky,

c) zostali aj po tomto dni na uvedenom majetku a vykonávajú práce alebo služby pre niektorý zo subjektov uvedených v § 1, ods. 1.

(2) Prerušenie zamestnania pre dokázanú nemoc alebo úraz alebo pre účasť na boji za oslobodenie (§ 1 zákona zo dňa 19. decembra 1946, č. 255 Sb., o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie) alebo vôbec pre zatknutie, väznenie alebo internovanie z dôvodov národného, politického alebo rasového útlaku alebo pre úradné prikázanie do iného zamestnania neprerušuje lehotu určenú v odseku 1, písm. b).

§ 3.

(1) Uchádzači, ktorí nebudú umiestení podľa § 1, budú včlenení do práce Krajinským úradom ochrany práce na podklade soznamov, ktoré mu predložia subjekty uvedené v § 1, ods. 1 prostredníctvom Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.

(2) Osobám, ktoré budú v konaní podľa odseku 1 včlenené do práce mimo svojho doterajšieho bydliska, poskytne československý štát na žiadosť náhradu preukázaných nutných sťahovacích výdavkov, najviac však čiastkou 6.000 Kčs.

§ 4.

Zamestnanci, ktorí nepožiadajú o prijatie podľa § 1, ďalej zamestnanci, ktorí síce žiadosť o prijatie podajú, nebudú však prijatí, ako aj iní ako v § 1, ods. 1 a 3 uvedení zamestnanci na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku môžu, pokiaľ vyhovujú určeným podmienkam, požiadať o prídel pôdohospodárskeho majetku podľa nariadenia, pričom majú prednostné právo ako skupiny osôb uvedené v § 12 nariadenia.

§ 5.

(1) Zamestnancom uvedeným v § 2, ktorí nebudú prijatí podľa § 1, ods. 1, ani nedostanú prídel podľa § 4, a ktorých úrad ochrany práce nebude môcť včleniť do práce (§ 3) pre pokročilý vek alebo z iného dôvodu sníženia pracovnej schopnosti, priznajú nositelia verejnoprávneho poistenia starobný alebo invalidný dôchodok počnúc dňom, ktorým v dôsledku vykonávania nariadenia stratili zamestnanie na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku, ako keby k uvedenému dňu boly splnené podmienky predpísané pre priznanie tohto dôchodku.

(2) Dôchodky poskytnuté podľa odseku 1 za dobu odo dňa ich priznania až do doby, kedy by u zamestnanca boly splnené inak platné podmienky pre vznik nárokov na vyplácanie starobného (invalidného) dôchodku, nahradí nositeľovi poistenia československý štát.

(3) Ustanovenia predošlých odsekov platia aj o zamestnancoch, u ktorých sú dané podmienky uvedené v § 2, ods. 1, písm. a) a b), s ktorými však bol pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona v dôsledku vykonávania nariadenia pracovný pomer rozviazaný so strany zamestnávateľovej bez ich viny.

Časť II.

§ 6.

(1) Bývalým zamestnancom na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku, po prípade ich rodinným príslušníkom, ktorí dokážu, že dostávali z dôvodu ich zamestnania pred dňom 1. marca 1945 od predošlého zamestnávateľa alebo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona z fondov vydržovaných predošlým zamestnávateľom pravidelné príspevky (požitky), napr. penzijné, starobné, úrazové, nadlepšovacie, dary z milosti a pod., bude tieto príspevky (požitky), pokiaľ dotknuté pomery nie sú alebo nebudú upravené osobitnými predpismi, naďalej poskytovať prostredníctvom Fondu pre zaopatrenie zamestnancov veľkostatkov (§ 73 náhradového zákona zo dňa 8. apríla 1920, č. 329 Sb., v znení zákona zo dňa 13. júla 1922, č. 220 Sb.) československý štát, ak budú splnené podmienky uvedené v § 7, ods. 1 a 2. Naturálne požitky, ktoré nebude možno ďalej poskytovať, premení československý štát podľa platných cenových predpisov na požitky peňažné. Ak naturálne požitky pozostávaly v užívaní bytu, platí aj tu ustanovenie § 3, ods. 2 primerane.

(2) Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá smluvná alebo inak založená povinnosť tretích osôb poskytovať tam uvedené príspevky alebo vydržovať zamestnanecké fondy. Nároky, vyplývajúce z plnenia týchto záväzkov bývalým zamestnancom, prechádzajú na československý štát, pokiaľ sám príspevky vyplatil.

§ 7.

(1) Podmienkou poskytovania príspevkov podľa § 6, ods. 1 je, že príspevky neboly predošlým platcom v dôsledku konfiškácie ďalej poskytované alebo nemôžu byť poskytované z príslušného fondu preto, že predošlý vlastník alebo iný užívateľ skonfiškovaného pôdohospodárskeho majetku nie je povinný ho ďalej vydržovať alebo ho vo skutočnosti nevydržuje.

(2) Príspevky sa poskytujú len osobám, ktoré nemajú iný príjem alebo iné imanie postačujúce k vlastnému zaopatreniu a k zaopatreniu osôb, o ktoré sú povinné podľa zákona sa starať. Osobám, ktorých iný príjem nedostačuje celkom k uvedenému zaopatreniu, sa poskytne len doplňujúci príspevok. Ak príjemca vedľa príspevku podľa § 6, ods. 1 má iný príjem, nesmie úhrn poskytovaného príspevku spolu s iným príjmom činiť viac ako 4.000 Kčs mesačne.

Časť III.

§ 8.

(1) Umiestenie a iné zaopatrenie podľa tohto zákona sa poskytuje na žiadosť, ktorú treba podať do 60 dní odo dňa vyhlásenia tohto zákona. Žiadosť o umiestenie treba podať u subjektu (§ 1, ods. 1), pre ktorý žiadateľ v dobe podania žiadosti pracuje, po prípade u jeho podniku, a treba v nej uviesť všetky okolnosti, rozhodné pre prijatie a pre určenie mzdy (platu). Žiadosti o prednostný prídel pôdohospodárskeho majetku, ako aj o zaopatrenie podľa §§ 5 a 6 treba podať u Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy. Podaním žiadosti o niektorý z určených spôsobov umiestenia alebo zaopatrenia v uvedenej lehote zachováva sa nárok na ktorékoľvek iné umiestenie alebo zaopatrenie podľa tohto zákona. Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy môže v prípadoch osobitného zreteľa hodných preminúť zmeškanie lehoty.

(2) Osoby, ktoré nepodajú žiadosť v lehote určenej v odseku 1, stratia, ak zmeškanie lehoty im nebude preminuté, nárok na zaopatrenie podľa tohto zákona, ako aj nároky z predošlého pracovného (služobného) pomeru, ktoré by snáď mohly uplatňovať proti štátu alebo iným subjektom uvedeným v § 1, ods. 1.

§ 9.

Ustanovenia tohto zákona neplatia pre osoby uvedené v § 1, ods. 1, písm. a) až c) nariadenia, pokiaľ neide o osoby, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 1, ods. 4 tohože nariadenia.

§ 10.

(1) Zamestnanci, ktorí sa cítia byť dotknutí tým, že nebolo vyhovené ich žiadosti podľa ustanovení § 1, ods. 1 a 3 a podľa § 6, ods. 1, môžu si sťažovať k sťažnostnej komisii, ktorá sa zriaďuje pri Povereníctve pôdohospodárstva a pozemkovej reformy. Sťažnosť treba podať u komisie do 15 dní odo dňa, kedy bolo zamestnancovi doručené vyrozumenie o tom, že sa žiadosti nevyhovuje; ak o žiadosti nebolo rozhodnuté do troch mesiacov odo dňa, kedy bola podaná, treba žiadosť podať do 15 dní po uplynutí tejto lehoty.

(2) Do komisie vysielajú po jednom zástupcovi Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, sociálnej starostlivosti, vnútra a financií a Slovenská odborová rada. Predsedom komisie je zástupca Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, jeho zástupcom zástupca Povereníctva sociálnej starostlivosti.

(3) Komisia je spôsobilá sa usnášať, ak sú prítomní okrem predsedu alebo jeho zástupcu aspoň traja členovia komisie. Komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov, pri rovnosti hlasov platí za rozhodnutie mienka, ku ktorej sa prikloní predsedajúci. Rozhodnutie komisie je konečné.

(4) Pre konanie pred komisiou platia inak primerane ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 13. januára 1928, č. 8 Sb., o konaní vo veciach patriacich do pôsobnosti politických úradov (správnom konaní).

§ 11.

(1) Ku krytiu nákladov spojených s náhradou sťahovacích výdavkov podľa § 3, ods. 2, ďalej s náhradou dôchodkov podľa § 5, ods. 2 a s poskytovaním príspevkov (pôžitkov) podľa § 6, ods. 1 bude vyberaná od štátu, okresov, obcí, družstiev a od prídelcov, ktorými bola poľnohospodárska alebo lesná pôda prevzatá, alebo ktorým bola odovzdaná alebo pridelená, osobitná dávka z 1 ha prevzatej, odovzdanej alebo pridelenej pôdy, po prípade osobitná prirážka k prídelovej cene určenej podľa §§ 15 a 16 nariadenia.

(2) Výšku týchto dávok a spôsob ich vyberania, ako aj výšku prirážky k úhrade, po prípade podmienky oslobodenia drobných prídelcov od povinnosti platiť prirážku, určí vláda nariadením podľa potreby, zodpovedajúcej pravdepodobnej úhrnnej výške nákladov uvedených v odseku 1. Prirážky k prídelovej cene sa vyberajú spolu s touto prídelovou cenou spôsobom určeným pre jej splácanie (§ 19 nariadenia).

§ 12.

Podania podľa § 3, ods. 2, § 8, ods. 1 a § 10, ods. 1 a ich prílohy sú oslobodené od poplatkov.

§ 13.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 17. apríla 1948; vykonajú ho ministri zemedelstva a sociálnej starostlivosti v dohode so zúčastnenými ministrami.