Nariadenie vlády č. 242/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti niektorých ustanovení zákona o národnom poistení.

Čiastka 91/1948
Platnosť od 12.11.1948 do31.12.1956
Účinnosť od 15.05.1948 do31.12.1956
Zrušený 58/1956 Zb.

OBSAH

242

Vládne nariadenie

zo dňa 9. novembra 1948,

ktorým sa určuje začiatok účinnosti niektorých ustanovení zákona o národnom poistení.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 279, ods. 4 zákona zo dňa 15. apríla 1948, č. 99 Sb., o národnom poistení (ďalej len „zákon“):


§ 1

Ustanovenia §§ 151, 241 až 245, 255 až 258, 260 a § 278, ods. 1 a 2 zákona nadobúdajú účinnosť dňom 1. októbra 1948.

§ 2

Ustanovenia §§ 247 až 254 a 259 zákona nadobúdajú účinnosť dňom 1. júla 1948.

§ 3

Ustanovenia § 276, § 278, ods. 3 a § 280 zákona nadobúdajú účinnosť dňom 15. mája 1948.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. mája 1948; vykoná ho minister sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.