22

ZÁKON

ze dne 3. února 1948

o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Oddíl I.

Zvýšení daňového základu.

§ 1

Částka 50.000 Kčs, uvedená v § 1, odst. 1 zákona ze dne 13. října 1928, č. 183 Sb., o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku a o úpravě některých právních poměrů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), se zvyšuje na 150.000 Kčs.

§ 2

(1) Nastane-li po zápisu firmy u obchodníka nebo veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti trvalý pokles ryzího výtěžku pod 150.000 Kčs, je opověděti firmu k výmazu z obchodního, na Slovensku firemního rejstříku.

(2) Trvalým poklesem ve smyslu předchozího odstavce je pokles, který trvá po dobu pěti přímo za sebou následujících berních roků.

(3) Ustanovení předchozích odstavců platí i pro výmaz firem, které byly už zapsány v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, nemají-li po dobu pěti přímo za sebou následujících berních roků, počínajíc nejdříve berním rokem 1943, ryzí výtěžek dosahující 150.000 Kčs.

Oddíl II.

Provádění rejstříkového pořádku.

§ 3

(1) Jestliže se změnily anebo zanikly skutečnosti zapsané v rejstříku a nepodají-li opověď osoby k ní povinné, může soud provésti příslušný zápis na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem a prokáže skutkový podklad dostačující k vykonání zápisu.

(2) Zápis se provádí na náklad osoby povinné k opovědi.

§ 4

(1) Zanikne-li firma zapsaná v rejstříku a nelze-li přiměti osoby k opovědi povinné, aby podaly návrh na její výmaz, provede jej soud z moci úřední.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí též, nepodají-li osoby k opovědi povinné návrh na výmaz firmy pro trvalý pokles ryzího výtěžku podle § 2.

(3) V usnesení a v příslušném zápisu soud uvede, že k výmazu došlo podle tohoto ustanovení.

§ 5

(1) Soud vymaže firmu podle § 4 i tehdy, když její zánik není bezpečně zjištěn, ale dá se na něj usuzovat ze skutečností soudu známých.

(2) V takovém případě vyzve soud nejprve osoby k opovědi povinné, aby podaly návrh na výmaz firmy nebo učinily sdělení o pravém stavu věci, a poskytne jim k tomu přiměřenou, nejméně jednoměsíční lhůtu. Dále ve výzvě uvede, že, projde-li lhůta marně, bude míti za to, že firma zanikla, a že ji vymaže z moci úřední.

(3) Nelze-li výzvu účastníkům doručiti, vyvěsí ji soud na soudní desce a uveřejní ji v časopisech určených k vyhlašování soudních zápisů. Při větším počtu firem lze výzvu uveřejniti hromadně.

(4) Jde-li o firmu akciové společnosti, komanditní společnosti na akcie, společnosti s ručením obmezeným nebo výdělkového a hospodářského společenstva (družstva), provede se výmaz bez předchozího zápisu zrušení a likvidace. Soud vyrozumí však v tomto případě, vyslechna, jde-li o výdělkové a hospodářské společenstvo (družstvo), příslušný revisní svaz (družstevní ústředí), o zamýšleném postupu účastníky vyhláškou na soudní desce a v časopisech určených k vyhlašování soudních zápisů s tím, že od výmazu bude upuštěno, osvědčí-li některý z nich v přiměřené, nejméně jednoměsíční lhůtě, že má za společností (společenstvem) pohledávku a že je tu společenské (společenstevní) jmění; tato výzva může býti spojena s výzvou podle odstavce 3. Vyměřovacím úřadům pro daně přímé, nepřímé a poplatky doručí se výzva přímo.

§ 6

(1) Soud odštěpného závodu provede zápis podle předcházejících ustanovení na podkladě usnesení soudu hlavního závodu.

(2) Podle ustanovení §§ 4 a 5 se postupuje přiměřeně i při výmazech zastupitelství (representací) cizích společností.

§ 7

Na návrh osoby opovědí povinné (§ 5, odst. 2) obnoví rejstříkový soud původní zápisy, prokáže-li se, že domněnka soudu, na jejímž podkladě došlo k výmazu firmy podle § 5, byla mylná.

§ 8

Osobou k opovědi povinnou rozumí se v předchozích ustanoveních, jde-li o majetek konfiskovaný podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, příslušný osidlovací úřad a Fond národní obnovy.

ODDÍL III.

Likvidace bývalého německého soudnictví ve věcech rejstříkových.

§ 9

(1) Soudy provádějící likvidaci bývalého německého soudnictví v občanských věcech právních podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. září 1945, č. 79 Sb., o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské, nepřenesou do rejstříků vedených podle československého práva ty firmy, jejichž majitelé, osobně ručící společníci veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, představenstvo akciové společnosti, komanditní společnosti na akcie, společnosti s ručením obmezeným nebo výdělkového a hospodářského společenstva opustili Československou republiku anebo byli z ní odsunuti, aniž tu zůstal majetek daný pod národní správu podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945, č. 5 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů, nebo majetek ve správě Fondu národní obnovy podle dekretu č. 108/1945 Sb.

(2) I tuto firmu nutno však přenésti, objeví-li se dodatečně, že tu je takový majetek.


ODDÍL IV.

Ustanovení závěrečná.

§ 10

Soudy, úřady, notáři (veřejní notáři), revisní svazy (družstevní ústředí) a obchodní a živnostenské komory jsou povinny neprodleně oznamovati rejstříkovým soudům skutečnosti rozhodné pro jejich postup podle §§ 3 až 5 a § 9 tohoto zákona.

§ 11

Uveřejnění výzvy podle § 5, odst. 3 a 4 a usnesení o výmazu firmy z moci úřední podle § 4, odst. 3 a § 5, odst. 1 a 4 v časopisech určených k uveřejňování soudních zápisů se děje zdarma.

§ 12

Pokud tento zákon neustanovuje jinak, platí o řízení podle oddílu II na Slovensku ustanovení nařízení č. 68.300/1914 I. M. (uh. m. spravedlnosti) o úpravě nesporného řízení ve věcech obchodních a směnečných.

§ 13

Zrušují se:

1. ustanovení § 4 zák. č. 183/1928 Sb.;

2. zákon ze dne 28. května 1942, č. 89 Sl. z., o výmazu zaniklých firem z firemního rejstříku z úřední moci; řízení podle tohoto zákona už zahájená se však podle něho dokončí.

§ 14

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctého dne po vyhlášení; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Drtina v. r.