Vyhláška č. 243/1948 Zb.Vyhláška o Dohovore a dohodnutiach dojednaných v Paríži dňa 5. júla 1947 na XII. Svetovom poštovom kongrese.

Čiastka 91/1948
Platnosť od 12.11.1948 do30.06.1953
Účinnosť od 12.11.1948 do30.06.1953
Zrušený 5/1954 Zb.
Redakčná poznámka

Medzinárodná účinnosť Dohovoru a dohodnutí sa počíta odo dňa 1. júla 1948.

243

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 19. októbra 1948

o Dohovore a dohodnutiach dojednaných v Paríži dňa 5. júla 1947 na XII. Svetovom poštovom kongrese.

Podľa § 1, písm. e) zákona zo dňa 21. júla 1948, č. 214 Zb., o sbierkach zákonov, vyhlasujem:

Dňa 5. júla 1947 boly na XII. Svetovom poštovom kongrese v Paríži dojednané tieto akty:


1. Svetový poštový dohovor so záverečným protokolom, vykonávacím poriadkom a ustanoveniami o leteckej doprave listovej pošty so záverečným protokolom k týmto ustanoveniam;

2. Dohodnutie o cenných listoch a cenných škatuliach so záverečným protokolom a vykonávacím poriadkom;

3. Dohodnutie o poštových balíkoch so záverečným protokolom, vykonávacím poriadkom a ustanoveniami o leteckej doprave poštových balíkov so záverečným protokolom k týmto ustanoveniam;

4. Dohodnutie o zásielkach na dobierku s vykonávacím poriadkom;

5. Dohodnutie o poštových poukážkach s vykonávacím poriadkom a dodatkom o službe cestovných bonov poštových;

6. Dohodnutie o poštových prevodoch s vykonávacím poriadkom;

7. Dohodnutie o poštových príkazoch s vykonávacím poriadkom;

8. Dohodnutie o predplácaní novín a časopisov poštou s vykonávacím poriadkom.

Dohovor a dohodnutia boly dňa 25. júna 1948 ratifikované prezidentom republiky a ratifikačné listiny uložené dňa 30. augusta 1948 u vlády francúzskej. Medzinárodná účinnosť Dohovoru a dohodnutí sa počíta odo dňa 1. júla 1948.

Preklad pôvodného (francúzskeho) textu ratifikovaných aktov bol uverejnený pod názvom „Úmluva a ujednání Světové poštovní unie (Paříž 1947)“ ako samostatná časť č. 31 Vestníka Ministerstva pôšt I zo dňa 29. júna 1948. Do francúzskeho textu týchto aktov bude možno na požiadanie nahliadnuť na poštových úradoch. Soznam zemí, osád atď., viazaných Dohovorom a dohodnutiami, bol uverejnený v prílohe k č. 45 Vestníka Ministerstva pôšt I zo dňa 5. októbra 1948.


Dr. Clementis v. r.