Nariadenie vlády č. 287/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa znovu mení a doplňuje železničný prepravný poriadok.

Čiastka 104/1948
Platnosť od 30.12.1948 do31.03.1952
Účinnosť od 01.01.1949 do31.03.1952
Zrušený 2/1952 Zb.

287

Vládne nariadenie

zo dňa 23. novembra 1948,

ktorým sa znovu mení a doplňuje železničný prepravný poriadok.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 85, ods. 1 zákona zo dňa 20. mája 1937, č. 86 Sb., o železniciach (železničného zákona):


Čl. I.

Železničný prepravný poriadok (ŽPP), ktorý je prílohou k vládnemu nariadeniu zo dňa 21. decembra 1945, č. 1 Sb. z roku 1946, ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok, sa znovu mení a doplňuje takto:

1. Ustanovenia čl. 29 znejú:

„Čl. 29. Pojem cestovnej batožiny. Predmety vylúčené z prepravy alebo pripustené na prepravu podmienečne.

§ 1. Cestujúci môže podať ako cestovnú batožinu predmety, ktorých objem, úprava, dĺžka a váha dovoľujú podľa úsudku odosielacej stanice, aby boly rýchle nakladané a umiestené v batožinovom voze (viď aj čl. 31). Tarifa môže obmedziť množstvo, objem, dĺžku a váhu predmetov alebo určiť ich úpravu.

§ 2. Ako batožina sú z prepravy vylúčené predmety spomenuté v čl. 45 a predmety, ktoré podľa čl. 46 sú pripustené na prepravu len podmienečne; tarifa môže určiť výnimky.“

2. V čl. 30, § 1, prvej vete slová „za zachovaní ustanovení čl. 29;“ sa nahradzujú slovami „za zachovaní ustanovení čl. 29, § 2;“.

3. V čl. 30, § 2 slová „boly porušené ustanovenia čl. 29, § 4,“ sa nahradzujú slovami „boly porušené ustanovenia čl. 29, § 2,“.

4. V čl. 31, § 1 slová „Pokiaľ je pri zavazadle predpísaný obal,“ sa nahradzujú slovami „Ak vyžaduje povaha batožiny obal,“.

5. V čl. 31, § 2, prvej vete slová „u ktorého je predpísaný obal“, sa nahradzujú slovami „ktorého povaha vyžaduje obal,“.

6. V čl. 32, § 12 za slová „Pre prepravu detských kočíkov,“ sa vkladajú slová „vencov, kytíc,“.

7. V čl. 90, § 1 slová „(čl. 29, § 4)“ sa nahradzujú slovami „(čl. 29, § 2)“.


Čl. II.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister dopravy.


Fierlinger v. r.