Zákon č. 323/1948 Zb.Zákon, ktorým sa zavádza odborná justičná skúška a doplňujú sa predpisy o prípravnej službe sudcovskej.

Čiastka 109/1948
Platnosť od 31.12.1948 do06.05.1953
Účinnosť od 31.12.1948 do06.05.1953
Zrušený 33/1953 Zb.

323.

Zákon

zo dňa 22. decembra 1948,

ktorým sa zavádza odborná justičná skúška a doplňujú sa predpisy o prípravnej službe sudcovskej.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


Časť I.

Odborná justičná skúška.

§ 1.

(1) Na odbornú justičnú skúšku (ďalej len „skúška“) môžu byť pripustení:

a) sudcovskí čakatelia,

b) úradníci (čakatelia) v kategórii úradníkov právnej služby na

finančných prokuratúrach,

c) advokátski koncipienti a

d) kandidáti notárstva (verejného notárstva).

(2) Podmienkou pripustenia na skúšku je, že kandidát vykonal alebo najneskoršie do dňa ústnej skúšky vykoná predpísanú právnu prax (§ 2).

§ 2.

(1) Právna prax, predpísaná pre pripustenie na skúšku, je dvojročná a rozumie sa ňou:

a) u sudcovského čakateľa prípravná služba sudcovská,

b) u úradníka (čakateľa) v kategórii úradníkov právnej služby na finančných prokuratúrach právna služba na finančnej prokuratúre,

c) u advokátskeho koncipienta právna služba u advokáta a

d) u kandidáta notárstva (verejného notárstva) právna služba u notára (verejného notára).

(2) Jednotlivé druhy právnej praxe, uvedené v odseku 1, sa pre právnu prax predpísanú pre pripustenie na skúšku navzájom započítavajú.

(3) Čas, v ktorom nebola právna prax konaná pre nemoc, dovolenú, vojenskú službu za brannej pohotovosti štátu, povinné cvičenie vo zbrani (cvičenie služobné) alebo z iných dôvodov osobitného zreteľa hodných, počíta sa do predpísanej právnej praxe, pokiaľ nepresahuje celkom 6 mesiacov. Započítanie ďalšieho času takto ospravedlnenej neprítomnosti až do výmery jedného roku môže povoliť Ministerstvo spravodlivosti, a to pokiaľ ide o úradníkov (čakateľov) v kategórii úradníkov právnej služby na finančných prokuratúrach po dohode s Ministerstvom financií.

§ 3.

(1) Skúškou sa zisťuje, či kandidát vykazuje odborné vedomosti, potrebné na vykonávanie úradu sudcu z povolania, advokácie alebo úradu notára (verejného notára) v súlade so zásadami ľudovodemokratického zriadenia.

(2) Skúška je písomná a ústna a koná sa v jazyku českom alebo slovenskom.

§ 4.

(1) Pre výkon skúšok sa zriaďujú na Ministerstve spravodlivosti a na Povereníctve spravodlivosti komisie pre odborné justičné skúšky (ďalej len „komisia“).

(2) Predsedu, jeho námestníkov a ďalších členov komisie vymenúva minister spravodlivosti na funkčné obdobie troch rokov. Minister spravodlivosti môže odvolať členov komisie aj pred uplynutím funkčného obdobia, ak nekonajú riadne svoje povinnosti alebo z iných závažných dôvodov.

§ 5.

(1) O žiadosti o pripustenie na skúšku rozhoduje predseda komisie.

(2) Z rozhodnutia, ktorým bolo odoprené pripustenie na skúšku, možno sa do 15 dní od jeho doručenia odvolať na Ministerstvo spravodlivosti.

§ 6.

Skúšky sa konajú pred päťčlenným skúšobným senátom, ktorý sa skladá z predsedu a zo štyroch skúšobných komisárov ako prísediacich.

§ 7.

(1) Skúšobný senát môže uznať kandidáta pri skúške spôsobilým alebo nespôsobilým.

(2) Kandidát, ktorý bol uznaný nespôsobilým, môže sa podrobiť opravnej skúške.

(3) Kandidát, ktorý bol pri opravnej skúške dva razy uznaný nespôsobilým, nesmie skúšku už opakovať. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže minister spravodlivosti povoliť výnimku, a to pokiaľ ide o kandidátov z radov úradníkov (čakateľov) právnej služby na finančných prokuratúrach po dohode s ministrom financií.

(4) O skúške, vykonanej s úspechom, vydá sa kandidátovi vysvedčenie.

§ 8.

Za pripustenie na skúšku a za jej výkon sa nevyberajú dávky za úradné úkony vo veciach správnych.

§ 9.

(1) Pokiaľ doterajšie predpisy hovoria o sudcovskej skúške, jednotnej sudcovskej a advokátskej skúške, advokátskej skúške alebo o notárskej skúške, rozumie sa tým skúška podľa tohto zákona.

(2) Sudcovské skúšky, jednotné sudcovské a advokátske skúšky, advokátske skúšky a notárske skúšky, vykonané pred účinnosťou tohto zákona, majú rovnaké právne účinky ako skúška podľa tohto zákona.

§ 10.

Kandidát, ktorému bola pred účinnosťou tohto zákona povolená opravná skúška, vykoná ju podľa doterajších predpisov, ale pred komisiou, zriadenou podľa tohto zákona.

§ 11.

Podrobnejšie predpisy o skúške a o složení komisií, skúšobný poriadok a predpisy o náhradách, prislúchajúcich skúšobným komisárom, vydá nariadením minister spravodlivosti po dohode s ministrom financií.

Časť II.

Doplnenie predpisov o prípravnej službe sudcovskej.

§ 12.

(1) Do prípravnej služby sudcovskej možno prijať uchádzača, ktorý splňuje náležitosti, predpísané všeobecne pre prijatie do štátnej služby, vykonal na tuzemskej univerzite právnické a štátovedecké štúdiá a s úspechom složil predpísané štátne skúšky.

(2) Zo zvlášte závažných služobných dôvodov môže minister spravodlivosti v jednotlivom prípade odpustiť odbornú spôsobilosť, predpísanú v odseku 1.

(3) Čakateľ v prípravnej službe sudcovskej môže byť po úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky ustanovený sudcom z povolania alebo konceptným úradníkom verejnej obžaloby.

(4) Podrobnejšie predpisy o prípravnej službe sudcovskej vydá minister spravodlivosti nariadením.


Časť III.

Ustanovenia spoločné a záverečné.

§ 13.

Zrušujú sa všetky predpisy, odporujúce tomuto zákonu, najmä:

1. nariadenie zo dňa 10. októbra 1854, č. 262 r.z., ktorým sa vydávajú nové zákonné predpisy o praxi politických a sudcovských úradníkov a o praktických politických a sudcovských skúškach, pokiaľ upravuje skúšky sudcovské, advokátske a notárske;

2. nariadenie zo dňa 11. októbra 1854, č. 264 r.z., ktorým sa vydávajú nové zákonné predpisy o praktickej skúške, požadovanej na výkon advokácie, a o praxi, potrebnej na pripustenie na túto skúšku;

3. ustanovenia §§ 2 a 3 nariadenia zo dňa 11. októbra 1854, č. 266 r.z., ktorým sa vydávajú nové zákonné predpisy o praktickej skúške, požadovanej na výkon notárstva, a o praxi, potrebnej na pripustenie na túto skúšku;

4. ustanovenia § 4, ods. 3, §§ 8, 12, 13, § 14, ods. 1 a § 15 zákona zo dňa 27. novembra 1896, č. 217 r.z., ktorým sa vydávajú predpisy o obsadzovaní, vnútornom zariadení a spravovacom poriadku súdov (zákon o súdnej organizácii);

5. nariadenie zo dňa 1. novembra 1900, č. 182 r.z., o sudcovských skúškach;

6. zákon zo dňa 12. júla 1913, č. 139 r.z., o započítaní jednotlivých vojenských služieb do času sudcovskej prípravnej služby, súdnej, notárskej a advokátskej praxe;

7. zákon zo dňa 6. apríla 1920, č. 216 Sb., ktorým sa dočasne a čiastočne mení ustanovenie zákona zo dňa 27. novembra 1896, č. 217 r.z., o ustanovení sudcov a prípravnej službe sudcovskej;

8. ustanovenie § 37, ods. 2 a 3 zákona zo dňa 24. júna 1926, č. 103 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov (platový zákon);

9. ustanovenie § 7 zákona zo dňa 16. mája 1946, č. 138 Sb., o úprave niektorých otázok, týkajúcich sa notárstva, pokiaľ sa vzťahuje na prax, predpísanú na pripustenie na notársku skúšku;

10. ustanovenia §§ 50 a 56 zákona zo dňa 17. júna 1942, č. 112 Sl.z., o organizácii súdov, úradov verejnej obžaloby a súdnej správy;

11. zákon zo dňa 10. septembra 1942, č. 186 Sl.z., o jednotnej sudcovskej a advokátskej skúške;

12. vládne nariadenie zo dňa 4. septembra 1942, č. 216 Sl.z., o jednotnej sudcovskej a advokátskej skúške a jej skúšobnom poriadku;

13. vládne nariadenie zo dňa 14. mája 1943, č. 62 Sl.z., o členstve v komisii pre jednotnú sudcovskú a advokátsku skúšku.

§ 14.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.