Zákon č. 56/1948 Zb.Zákon o státní podpoře novomanželům.

(v znení č. 116/1949 Zb.)

Čiastka 23/1948
Platnosť od 15.04.1948 do31.03.1973
Účinnosť od 09.06.1949 do31.03.1973
Zrušený 14/1973 Zb.

56

Zákon

ze dne 25. března 1948

o státní podpoře novomanželům.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Účel podpory

§ 1

Účelem státní podpory podle tohoto zákona (dále jen „podpora“) jest umožniti novomanželům založení rodiny.

Podmínky poskytnutí podpory.

§ 2

(1) Podpora může býti poskytnuta československým státním občanům, kteří za účinnosti tohoto zákona uzavřou sňatek, jsou-li v den podání žádosti o podporu (§ 10) splněny tyto podmínky:

a) žádný z žadatelů nedosáhl třicátéhopátého roku věku,

b) žádný z žadatelů nemá předměty uvedené v § 12 ani prostředky, za něž by je mohl opatřiti, a osoby povinné zříditi podle ustanovení občanského práva nevěstě věno nebo ženichovi výbavu nemohou jim potřebné prostředky poskytnouti,

c) ode dne uzavření sňatku neuplynuly ještě 2 roky.

(2) Osobám, které hodlají uzavříti sňatek (dále jen „snoubenci“), může býti podpora poskytnuta, vyhovují-li podmínkám uvedeným v odstavci 1, písm. a) a b), pouze pod podmínkou, že sňatek uzavřou do 6 měsíců ode dne podání žádosti.

(3) Podporu nelze poskytnouti osobám, u nichž vzhledem k jejich dosavadnímu způsobu života nebo zdravotnímu stavu by poskytnutí podpory nebylo účelné; jsou to zejména osoby marnotratné, osoby vyhýbající se práci, notoričtí alkoholici a osoby trpící chorobou nebo vadou, která ohrožuje zdraví potomstva.

(4) Na poskytnutí podpory není právního nároku.

Způsob podpory

§ 3

Podpora záleží

a) ve státní záruce za zápůjčku,

b) ve státním příspěvku.

Státní záruka

§ 4

(1) Státní záruka záleží v tom, že se stát, zastoupený okresními národními výbormi, zaručí věřiteli za zápůjčku, a to za zúročení, úmor a vedlejší platy a za zaplacení zápůjčky s příslušenstvím tak, jak jest stanoveno v dlužním úpise. Stát bere na sebe závazek, že zaplatí nedostávající se částku i s úroky z prodlení až do skutečného zaplacení a náklady spojené s vymáháním, nesplní-li dlužník, ač byl doporučeným dopisem upomenut, povinnosti uložené mu dlužním úpisem. Státní záruku přejímájí okresní národní výbory v dohodě s ministerstvem financí.

(2) Závazek podle odstavce 1, druhé věty, vznikne uplynutím třicátého dne počítajíc ode dne, kdy věřitel oznámil okresnímu národnímu výboru (§ 10) dlužníkovo prodlení.

§ 5

Státní záruku lze převzíti jen tenkráte,

1. je-li zápůjčka uzavřena oběma manžely nebo snoubenci u peněžního ústavu určeného na podkladě ustanovení § 21,

2. je-li zápůjčka umořitelná pravidelnými čtvrtletními splátkami upravenými tak, že se splácením se počne v měsíci lednu roku následujícího po roku, v němž byla zápůjčka vyplacena, a že splátky budou stanoveny tak, aby celá zápůjčka byla splacena nejpozději do 10 let,

3. poskytuje-li se zápůjčka v takové výši, že rozsah závazků ze zápůjčky plynoucích nepřesahuje finanční možnosti žadatelů, posuzované podle jejich majetkových a výdělkových poměrů v době podání žádosti, avšak v žádném případě, že výše zápůjčky nepřesahuje 36 000 Kčs,

4. nepřesahuje-li úroková míra sazby stanovené pro jiné druhy zápůjček zaručených státem, a

5. zaváže-li se věřitel, že

a) nevyplatí žadatelům zápůjčku dříve, než uzavřou spolu sňatek,

b) uvědomí okresní národní výbor o tom, že

aa) dlužníci nedostáli povinnostem uloženým jim dlužním úpisem, ač byli upomenuti,

bb) zamýšlí postoupiti zaručenou zápůjčku nebo její část,

cc) dlužníci vypověděli nebo splatili zaručenou zápůjčku nebo její část,

c) nevypoví zápůjčku bez svolení okresního národní výboru, nebo že ji na jeho výzvu vypoví, nebo bude podle dlužního úpisu žádati za její splacení bez výpovědi a bude ji soudně vymáhati,

d) povolí na požádání dlužníkům po narození dítěte odklad splácení zápůjčky na dobu nejdéle 1 roku.

§ 6

Zaplatí-li stát z důvodu záruky zaručenou zápůjčku, jest uspokojený věřitel povinen vydati okresnímu národnímu výboru všechny právní pomůcky a zajišťovací prostředky, které o zápůjčce má.

Státní příspěvek

§ 7

Státní příspěvek záleží v tom, že stát přispívá za podmínek uvedených v §§ 8 a 9 na úrokování a úmor zaručené zápůjčky.

§ 8

(1) Stát převezme úrokování zaručené zápůjčky až do jejího úplného zaplacení od prvního dne kalendářního čtvrtletí následujícího po narození dítěte manželům, jímž byla zaručená zápůjčka vyplacena (dále jen „manželé“).

(2) Zemře-li dítě, na něž byl poskytnut státní příspěvek, před úplným zaplacením zaručené zápůjčky, zanikne závazek státu podle odstavce 1 posledním dnem kalendářního čtvrtletí, v němž dítě zemřelo, pokud manželé nemají jiné dítě, na něž byl státní příspěvek poskytnut.

§ 9

(1) Za každé dítě manželům narozené převezme stát od prvního dne kalendářního čtvrtletí následujícího po dni, v němž se dítě dožije jednoho roku věku, splácení jedné šestiny původní výše zaručené zápůjčky.

(2) Za každé dítě narozené manželům před vyplacením zaručené zápůjčky, jakož i za každé dítě narozené jim nejpozději jeden rok před uzavřením sňatku, převezme stát od prvního dne kalendářního čtvrtletí, následujícího po narození dítěte uvedeného v odstavci 1, splácení jedné šestiny původní výše zaručené zápůjčky.

(3) Nedosahuje-li v době splatnosti státního příspěvku podle odstavců 1 a 2 nesplacený zbytek zaručené zápůjčky jedné šestiny její původní výše, převezme stát splácení pouze tohoto zbytku.

Řízení

§ 10

(1) Společnou žádost o poskytnutí podpory podají na úředním tiskopise oba manželé (snoubenci) okresnímu národnímu výboru příslušnému podle bydliště jednoho z nich. Vzor úředního tiskopisu stanoví ministerstvo sociální péče v dohodě s ministerstvy financí a zdravotnictví vyhláškou v Úředním listě.

(2) Okresní národní výbor přezkoumá, zda jsou splněny podmínky pro poskytnutí podpory (§ 2). Zjistí-li se, že podmínky nejsou splněny, žádost zamítne.

Povinnosti manželů

§ 11

Z poskytnuté zaručené zápůjčky jsou zavázáni oba manželé rukou společnou a nerozdílnou a to i když manželství skončilo.

§ 12

(1) Manželé smějí použíti zaručené zápůjčky jedině k opatření předmětů potřebných k založení jejich domácnosti a potřeb pro děti.

(2) Za předměty podle odstavce 1 nelze považovati šatstvo a osobní prádlo manželů a zbytné předměty.

§ 13

(1) Manželé jsou povinni prokázati okresnímu národnímu výboru do 1 roku ode dne vyplacení zaručené zápůjčky, že jí použili podle ustanovení § 12.

(2) Okresní národní výbor může na odůvodněnou žádost prodloužiti lhůtu uvedenou v odstavci 1 nejvýše o 6 měsíců.

(3) Nesplní-li manželé povinnost uloženou jim v odstavci 1, oznámí to okresnímu národnímu výboru. Okresní národní výbor neposkytne jim státní příspěvek (§ 7), po případě omezí jej na tu část zaručené zápůjčky, jejíž řádné použití bylo prokázáno; poskytnutí státního příspěvku (jeho části) odvolá a manželé budou povinni nahraditi státu částku z tohoto důvodu věřiteli vyplacenou. Mimo to budou manželé povinni zaručenou zápůjčku ihned splatiti.

§ 14

Manželé jsou povinni plniti včas všechny povinnosti ze zaručené zápůjčky a prokázati kdykoliv na výzvu okresnímu národnímu výboru, že tyto povinnosti včas a řádně splnili.

§ 15

Manželé jsou povinni až do úplného zaplacení zaručené zápůjčky i s příslušenstvím hlásiti okresnímu národnímu výboru všechny skutečnosti rozhodné pro poskytnutí a trvání podpory a pro splácení a vymáhání zápůjčky nejpozději do 30 dnů od jejich vzniku.

§ 16

Manželé jsou povinni nahraditi státu všechny platy, které stát za ně učinil z důvodů státní záruky (§ 4).

Trestní ustanovení

§ 17

Kdo v žádosti nebo v řízení o poskytnutí podpory uvede nebo potvrdí nesprávné skutečnosti, které mohou míti vliv na rozhodnutí o poskytnutí podpory,

kdo použije zaručené zápůjčky jinak, než je uvedeno v § 12,

kdo předměty opatřené ze zaručené zápůjčky před jejím úplným zaplacením zcizí nebo dá do zástavy, nebo

kdo ve lhůtě stanovené v § 15 neohlásí změnu svého bydliště nebo úmrtí dítěte, na něž byl poskytnut státní příspěvek,

bude potrestán - nejde-li o čin přísněji trestný - okresním národním výborem pro přestupek pokutou do 10 000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do 1 měsíce. Pro případ nedobytnosti pokuty se vyměří zároveň náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění v mezích sazby trestu na svobodě.


Ustanovení všeobecná a závěrečná

§ 18

Nárok žadatelů na výplatu zaručené zápůjčky nelze postihnouti exekucí.

§ 19

Právní poměry mezi státem a manžely, založené poskytnutím podpory, nejsou právními poměry soukromoprávními a nelze o nich rozhodovati pořadem práva.

§ 20

(1) Písemnosti a úřední úkony, jichž je třeba k provádění tohoto zákona, pokud slouží výlučně tomuto účelu, jsou osvobozeny od poplatků a dávek za úřední úkony ve věcech správních.

(2) Poskytnutí státního příspěvku podle §§ 7 až 9 jest osvobozeno od daně darovací.

§ 21

Peněžní ústavy povinné poskytovati zaručené zápůjčky určí ministerstvo financí vyhláškou v Úředním listě.

§ 22

Působnost, příslušející podle tohoto zákona jednotlivým ministerstvům, vykonávají tato ministerstva na Slovensku zásadně prostřednictvím příslušných pověřenectev.

§ 23

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři sociální péče, financí a zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Erban v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Plojhar v. r.