Zákon č. 168/1948 Zb.Zákon o doplnení Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb do Národného shromáždenia.

(v znení č. 58/1952 Zb.)

Čiastka 59/1948
Platnosť od 13.07.1948 do10.04.1960
Účinnosť od 17.11.1952 do10.04.1960
Zrušený 38/1960 Zb.

168

ZÁKON

zo dňa 30. júna 1948

o doplnení Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb do Národného shromáždenia.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Slovenská národná rada sa doplní podľa výsledku, aký maly na Slovensku voľby do Národného shromaždenia, konané dňa 30. mája 1948 (§ 175, ods. 1 ústavy ČSR).

§ 2

(1) Doplnenie vykoná volebný výbor.

(2) Volebný výbor sa zriadi pri povereníctve vnútra v Bratislave. Má osem členov a ten istý počet náhradníkov. Členov a ich náhradníkov menuje najneskoršie 10. dňa po vyhlásení tohto zákona povereník vnútra na návrh Ústredného akčného výboru slovenského Národného frontu. Tým cieľom navrhne tento akčný výbor povereníkovi vnútra najneskoršie 5. dňa po vyhlásení tohto zákona potrebný počet osôb, ktoré splňujú predpísané podmienky (§ 4).

(3) Predsedom volebného výboru je povereník vnútra, ktorý sa môže dať zastupovať úradníkom svojho úradu.

(4) Členom volebného výboru s hlasom poradným je konceptný úradník povereníctva vnútra, určený povereníkom vnútra.

(5) Členovia volebného výboru a ich náhradníci, ako aj zástupca predsedu složia do rúk povereníka vnútra sľub na začiatku prvej schôdzky, na ktorej sa zúčastnia.

(6) O členstve vo volebnom výbore, o složení sľubu, ako aj o rokovaní a usnášaní sa volebného výboru platia obdobne ustanovenia § 5 zákona zo dňa 16. apríla 1948, č. 75 Sb., o voľbách do Národného shromaždenia.

§ 3

(1) Volebná skupina Národného frontu, ktorá sa zúčastnila na Slovensku volieb do Národného shromaždenia, prizerajúc k výsledku týchto volieb na Slovensku, označí doterajších poslancov (náhradníkov) Slovenskej národnej rady, ktorí majú zostať vo svojich funkciách, a súčasne navrhne na doplnenie plného počtu poslancov Slovenskej národnej rady nových kandidátov (ďalej len „kandidáti“). Všetky tieto osoby v celkovom počte 200 pojme do jednotnej listiny (ďalej len „listina“), pričom určí ich poradie. Listinu predloží najneskoršie do 12. hodiny poludňajšej 15. dňa po vyhlásení tohto zákona predsedovi volebného výboru vo dvoch rovnopisoch.

(2) Pri každej z týchto osôb treba na listine uviesť meno, priezvisko, zamestnanie a bydlisko, ako aj poradie označené arabskou číslicou.

(3) K listine treba pripojiť vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidátov, že kandidatúru prijímajú a splňujú podmienky určené v § 4.

(4) Na listine musí byť ďalej uvedený splnomocnenec volebnej skupiny a jeho dvaja náhradníci s udaním presnej adresy. Splnomocnencom ani jeho náhradníkmi nemôžu byť kandidáti.

§ 4

Ako kandidáti môžu byť do listiny pojatí iba občania Československej republiky, ktorí sú voliteľní do Národného shromaždenia (§ 15 zák. č. 75/1948 Sb.).

§ 5

Ak predseda volebného výboru zistí, že listina má formálnu vadu, vyzve splnomocnenca, aby najneskoršie do dvoch dní takúto vadu odstránil.

§ 6

(1) Volebný výbor zistí na schôdzke, ktorú svolá jeho predseda (zástupca) najneskoršie 10. dňa po predložení listiny (§ 3, ods. 1), koľko je uprázdnených mandátov, ktoré majú byť obsadené kandidátmi tak, aby Slovenská národná rada mala 100 poslancov a ten istý počet náhradníkov, a preskúma, či navrhnutí kandidáti splňujú podmienky určené v § 4.

(2) Volebný výbor pridelí kandidátom mandáty podľa poradia, v akom sú uvedení na listine. Ostatní kandidáti, ktorí vyhovujú podmienkam určeným v § 4, sú náhradníkmi.

§ 7

Složenie doplnenej Slovenskej národnej rady (poslancov a ich náhradníkov) vyhlási minister vnútra v Úradnom liste.

§ 8

Doterajší poslanci (náhradníci) Slovenskej národnej rady, ktorí neboli pojatí podľa predchádzajúcich ustanovení medzi poslancov (náhradníkov) doplnenej Slovenskej národnej rady, strácajú svoje funkcie dňom vyhlásenia výsledku doplnenia Slovenskej národnej rady (§ 7).

§ 9

Členovia doterajšieho predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorí nestratili funkcie podľa § 8, zostávajú vo svojich funkciách, pokiaľ nebude zvolené nové predsedníctvo doplnenej Slovenskej národnej rady.

§ 10

(1) Ak sa uprázdni mandát, povoláva sa za poslanca Slovenskej národnej rady náhradník z osôb uvedených na listine, sostavenej Ústredným akčným výborom Slovenského národného frontu. Náhradníka povoláva povereník vnútra na návrh Ústredného akčného výboru Slovenského národného frontu.

(2) Do listiny sa môžu pojať iba osoby voliteľné do Národného shromaždenia.

(3) Listina musí obsahovať meno, priezvisko, zamestnanie a bydlisko všetkých náhradníkov. K listine treba pripojiť vlastnoručne podpísané vyhlásenie všetkých náhradníkov, že so svojím zaradením na listinu súhlasia a že sú voliteľní (odsek 2).

(4) Povolanie náhradníka vyhlási povereník vnútra v Úradnom vestníku.


§ 11

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.