Nariadenie vlády č. 303/1948 Zb.Vládne nariadenie o plánovacích referátoch krajských národných výborov.

Čiastka 106/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949

303.

Vládne nariadenie

zo dňa 28. decembra 1948

o plánovacích referátoch krajských národných výborov.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 8, ods. 3, písm. a) a § 19, ods. 3 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Sb., o krajskom zriadení, a podľa § 37, ods. 3 zákona zo dňa 27. októbra 1948, č. 241 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky:


§ 1.

(1) Krajský národný výbor je nositeľom plánovania v kraji a je za jeho výkon zodpovedný.

(2) Pre sostavovanie krajského plánu a pre koordináciu a pre vedenie činnosti krajského národného výboru v odbore plánovania sa zriaďuje na každom krajskom národnom výbore plánovací referát. Plánovací referát sa delí podľa potreby na oddelenia; zásady pre toto rozdelenie, najmä počet oddelení, určí generálny sekretariát Hospodárskej rady po dohode s Ministerstvom vnútra.

(3) Plánovací referát obstaráva podľa odseku 2 najmä tieto úlohy:

a) vykonáva podrobný prieskum podmienok, potrieb a zdrojov výroby a služieb v kraji; pritom vyznačuje najvýhodnejšie územné rozmiestenie a rozvrhnutie plánovaných úloh v kraji;

b) účastní sa na spracovávaní plánovaných úloh celoštátneho významu, určených pre kraj a posudzuje s hľadiska kraja možnosť ich vykonaní a ich hospodárske dôsledky; pritom - ako aj pri plnení ostatných svojich úloh - dbá, aby boly mobilizované všetky zdroje, podchytená iniciatíva pracujúceho ľudu a využité všetky výrobné prostriedky;

c) sostavuje v rámci jednotného hospodárskeho plánu a na podklade čiastkových plánov ostatných referátov plán úloh, ktorých plánovanie prislúcha krajskému národnému výboru (vlastný krajský plán);

d) vypracováva na základe plánovaných úloh celoštátneho významu [písm. b)] a vlastného krajského plánu [písm. c)] a podľa smerníc nadriadeného plánovacieho úradu návrh súborného plánu kraja a predkladá ho tomuto úradu na schválenie;

e) zadovažuje na základe schváleného súborného plánu [písm. d)] územný plán kraja alebo jeho častí; tento plán určuje konečné územné rozmiestenie úloh, ustanovených súborným plánom a je podkladom pre vedenie a usmerňovanie plánovitej výstavby obcí;

f) sostavuje dlhodobý program výstavby kraja a jeho častí;

g) vedie a kontroluje práce okresných a miestnych plánovacích orgánov;

h) plní ďalšie úlohy, uložené nadriadeným plánovacím úradom;

ch) sleduje priebeh plnenia súborného plánu kraja [písm. d)], kontroluje plnenie vlastného krajského plánu [písm. c)] a spolupôsobí pri kontrole plnenia plánovaných úloh celoštátneho významu [písm. b)]; navrhuje opatrenie na zlepšenie plánu a na zaistenie jeho plnenia;

i) podáva zprávy o plnení plánu nadriadenému plánovaciemu úradu.

(4) Pri plnení úloh podľa odsekov 2 a 3 spolupracuje plánovací referát s ostatnými referátmi krajského národného výboru.

(5) Generálny sekretariát Hospodárskej rady po dohode s Ministerstvom vnútra vydá predpisy, ktorými sa podrobne vymedzí rozsah činnosti plánovacích referátov krajských národných výborov.

§ 2.

(1) Na čele plánovacieho referátu je plánovací referent, za ktorého môže byť zvolený len námestník predsedu krajského národného výboru.

(2) Pri plnení úloh, uvedených v § 1, je plánovací referent krajského národného výboru povinný spravovať sa smernicami a pokynmi nadriadeného plánovacieho úradu.

§ 3.

(1) Pomocným a poradným orgánom krajského národného výboru pre veci plánovania je krajská plánovacia komisia.

(2) Pri plnení svojich úloh spolupracuje krajská plánovacia komisia s ostatnými komisiami krajského národného výboru, ktoré pôsobia pri sostavovaní čiastkových návrhov plánu svojho odboru.

(3) Plánovací referent alebo zástupca ním určený účastní sa na rokovaní komisií krajského národného výboru o otázkach plánu.

(4) Krajská plánovacia komisia má podľa potreby najviacej 15 členov a rovnaký počet náhradníkov, ktorých volí plenárne zasadanie krajského národného výboru z radov odborníkov. Voliteľní sú i zamestnanci krajského národného výboru. Pritom je potrebné pamätať na zastúpenie jednotnej odborovej organizácie a úderníkov práce.

Predsedom krajskej plánovacej komisie je plánovací referent.

Tajomníkom krajskej plánovacej komisie je prednosta plánovacieho referátu.

(5) Na rokovaní krajskej plánovacej komisie môžu sa zúčastniť orgány nadriadeného plánovacieho úradu.

(6) Ak rokuje krajská plánovacia komisia o otázkach, týkajúcich sa iného referátu než plánovacieho, môže sa účastniť na rokovaní príslušný referent alebo zástupca ním určený.

§ 4.

Predseda krajského národného výboru pridelí plánovaciemu referátu zamestnancov s náležitou odbornou spôsobilosťou (zamestnanci pre plánovaciu službu).

§ 5.

Prednostu plánovacieho referátu ustanovuje rada krajského národného výboru; jeho ustanovenie vyžaduje potvrdenie ministra vnútra, udelené po dohode s predsedom vlády.

§ 6.

Dňom 1. januára 1949 ujímajú sa krajské národné výbory krajskej správy v odbore plánovania, ktorú dosiaľ obstarávajú zemské národné výbory.


§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.