Zákon č. 209/1948 Zb.Zákon o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků.

Čiastka 73/1948
Platnosť od 07.08.1948 do31.12.1949
Účinnosť od 07.08.1948 do31.12.1949
Zrušený 279/1949 Zb.

OBSAH

209

Zákon

ze dne 19. července 1948

o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Obecní dávky a poplatky, na jichž vybírání se usnesl místní národní výbor (místní správní komise nebo správní komisař) přede dnem 1. ledna 1948 a jichž vybírání, pokud je toho třeba, bylo nebo bude příslušným orgánem (úřadem) povoleno, lze vybírati již za dobu před vyhlášením schválených (usnesených) výběrčích pravidel, a to s účinností ode dne stanoveného v uvedeném usnesení, a nebyl-li tento den v usnesení stanoven, ode dne skutečného vybírání.

§ 2

(1) Vláda může vydávati vzorná (jednotná) pravidla pro obecní dávky a poplatky podle ustanovení § 28, odst. 5, § 35, odst. 4, § 37, odst. 2 a § 38, odst. 2 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí, s platností pro území celého státu.

(2) Ustanovení zákona ze dne 7. listopadu 1940, č. 290 Sl. z., kterým se mění některé předpisy o finančním hospodaření měst a obcí, pokud odporují ustanovení odstavce 1, se zrušují.

§ 3

Samosprávnou dávku podle zákona ze dne 27. ledna 1944, č. 11 Sl. z., o samosprávné dávce k dani z lihu, všeobecné dani nápojové, dani z piva a k dávce ze šumivého vína, nelze vybírati za dobu ode dne 1. března 1946; avšak dávka, která byla podle něho vybrána před účinností tohoto zákona, se nevrací.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministrem financí.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.