Vyhláška č. 255/1948 Zb.Vyhláška o obchodnej dohode medzi republikou Československou a kráľovstvom Nórskym, dojednanej výmenou nót v Oslo dňa 4. marca 1948.

Čiastka 95/1948
Platnosť od 01.12.1948 do31.12.1968
Účinnosť od 01.12.1948 do31.12.1968
Zrušený 33/1969 Zb.

255

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 19. októbra 1948

o obchodnej dohode medzi republikou Československou a kráľovstvom Nórskym, dojednanej výmenou nót v Oslo dňa 4. marca 1948.


Obchodná dohoda medzi Československou republikou a kráľovstvom Nórskym, dojednaná výmenou nót v Oslo dňa 4. marca 1948 a uvedená so súhlasom prezidenta republiky vládnou vyhláškou zo dňa 30. apríla 1948, č. 156 Sb. do dočasnej platnosti podľa § 1 zákona zo dňa 4. júla 1923, č. 158 Sb., o dočasnej úprave obchodných stykov s cudzinou, a podľa čl. VII zákona zo dňa 22. júna 1926, č. 109 Sb., ktorým sa čiastočne mení zákon o colnom sadzobníku pre československé colné územie a colný sadzobník a vydávajú ustanovenia o úprave obchodných stykov s cudzinou, bola dňa 20. júla 1948 schválená Národným shromaždením a dňa 6. septembra 1948 ratifikovaná prezidentom republiky.


Dr. Clementis v. r.