Nariadenie vlády č. 58/1948 Zb.Nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů.

Čiastka 23/1948
Platnosť od 15.04.1948 do30.06.1955
Účinnosť od 15.04.1948 do30.06.1955
Redakčná poznámka

Predpis zrušený predpisom č. 122/1955 Ú. l.

OBSAH

58

Vládní nařízení

ze dne 25. března 1948,

kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů.

Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 23. července 1871, č. 16 ř. z. z roku 1872, jímž byl stanoven nový řád o mírách a vahách, a podle zák. čl. V/1907, o mírách, jejich používání a dohledu na ně:


Čl. I

Ustanovení § 14, odst. 4 věty druhé vládního nařízení ze dne 7. července 1933, č. 130 Sb., o úředním cejchování plynoměrů, se mění takto:

„V zemích České a Moravskoslezské musí býti plynoměry cejchované před 1. lednem 1934 přecejchovány nejpozději do konce roku 1953.“


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr průmyslu.


Gottwald v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Nosek v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Erban v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Čepička v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Šrobár v. r.