Nariadenie vlády č. 90/1948 Zb.Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy.

Čiastka 35/1948
Platnosť od 04.05.1948
Účinnosť od 04.05.1948

OBSAH

90.

Vládní nařízení

ze dne 13. dubna 1948,

jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 3, § 8, odst. 9 a § 17 zákona ze dne 11. července 1947, č. 142 Sb., o revisi první pozemkové reformy, ve znění zákona ze dne 21. března 1948, č. 44 Sb. (dále jen „zákon“):


Čl. I

Vládní nařízení č. 1/1948 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V § 4, odst. 2, třetí větě se vkládá za slovo „zástupce“ slovo „místních“ a za tuto větu se vkládá nová věta tohoto znění: „Předseda revisní komise může též pozvati zástupce příslušné okresní rolnické komise, uzná-li za nutné, aby i tito byli slyšeni.“

2. V § 10 se vkládá za odstavec 3 nový odstavec 4 tohoto znění:

(4) Vlastníci zbytkových statků, převzatých podle § 6, odst. 3 zákona, mohou se ucházeti o příděl, jsou-li oprávněnými uchazeči podle § 1 přídělového zákona, po případě podle § 50a, odst. 2 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zákon náhradový), ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb., nebylo-li z důvodu veřejného zájmu možno ponechati jim přiměřenou část zbytkového statku.“

3. V § 10 se označuje dosavadní odstavec 4 jako odstavec 5.

4. V § 13, odst. 1 se ve druhé řádce dosavadní citace „§ 8, odst. 1, písm. a) až g)“ nahrazuje citací „§ 8, odst. 1, písm. a) až f)“.

5. § 15 zní:

㤠15.

(1) Rolnické komise jsou místní a okresní.

(2) Místní rolnické komise se skládají z 5 až 10 členů (náhradníků), zastupujících uchazeče. Počet členů místní rolnické komise stanoví místní národní výbor po slyšení místního sdružení příslušného Jednotného svazu zemědělců. Členy mohou býti jen osoby fysické, které jsou oprávněnými uchazeči podle § 8, odst. 1 a 3 zákona; jsou-li mezi oprávněnými uchazeči osoby uvedené v § 8, odst. 1, písm. f) zákona, připadá na ně jeden zástupce.“

6. § 16 zní:

㤠16.

(1) Místní rolnická komise se ustaví v obci, v jejímž obvodu jest zemědělská půda, tvořící předmět revise nebo získaná pro účely přídělu, a v sousedních zájmových obcích (odstavec 4), při čemž se místní rolnická komise zřídí zpravidla pro každou takovou obec.

(2) Lze-li předpokládati, že by se zřetelem k menšímu počtu oprávněných uchazečů o příděl nebylo účelné zřizovati místní rolnickou komisi v každé z těchto obcí, možno dohodou příslušných místních národních výborů zříditi jednu rolnickou komisi pro několik obcí.

(3) Místní rolnická komise se ustaví z oprávněných uchazečů u místního národního výboru obce, pro jejíž obvod se zřizuje. Má-li býti místní rolnická komise zřízena pro obvod několika obcí, ustaví se z oprávněných uchazečů celého obvodu u místního národního výboru té obce, v jejímž obvodu leží největší část tohoto majetku. Nedojde-li k dohodě o obvodu působnosti místní rolnické komise, kde je toho třeba, určí jej ministerstvo zemědělství, na Slovensku pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy.

(4) Zájmovými obcemi se rozumějí obce, v jejichž obvodu jest převzatý pozemkový majetek, a obce s nimi sousedící.“

7. § 17 zní:

㤠17.

(1) Místní národní výbor (§ 16, odst. 3) svolá veřejnou vyhláškou, jež musí býti vyvěšena v obci (obcích), pro jejíž (jejichž) obvod má býti místní rolnická komise zřízena, alespoň 3 dny předem, oprávněné uchazeče o příděl, uvedené v § 15, odst. 2, druhé větě, ke schůzi, aby zvolili ze svých řad členy (náhradníky) místní rolnické komise.

(2) Volbu řídí předseda místního národního výboru nebo jeho zástupce. Volí se aklamací nebo lístky; o tom, kterým z těchto způsobů má býti volba provedena, rozhodne nadpoloviční většina přítomných oprávněných uchazečů. Ke zvolení za člena (náhradníka) místní rolnické komise stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných oprávněných uchazečů. Oprávnění uchazeči, označení v § 8, odst. 1, písm. f) zákona, volí svého zástupce zvlášť a nezúčastní se proto volby ostatních členů místní rolnické komise.“

8. § 18 zní:

㤠18.

(1) Místní národní výbor přezkoumá, zda členové (náhradníci) místní rolnické komise jsou oprávněnými uchazeči podle § 8, odst. 1 a 3 zákona, a je-li tomu tak, vyhlásí jejich seznam na úřední desce; zjistí-li závady, postará se o jejich odstranění.

(2) Po přezkoušení členů (náhradníků) místní rolnické komise podle odstavce 1 svolá místní národní výbor ustavující schůzi místní rolnické komise, na níž si členové zvolí nadpoloviční většinou předsedu, místopředsedu a zapisovatele. K platnosti volby je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny členů místní rolnické komise. Nedosáhne-li žádný z kandidátů nadpoloviční většiny hlasů, koná se nová volba, ve které jest zvolen ten kandidát, který obdržel největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje los. Do zvolení předsedy (místopředsedy) řídí schůzi předseda místního národního výboru nebo jeho zástupce.“

9. Za § 18 se vkládá nový § 18a tohoto znění:

㤠18a.

(1) Okresní rolnická komise se ustaví u každého okresního národního výboru a skládá se z 5 až 10 členů (náhradníků). Počet členů okresní rolnické komise stanoví okresní národní výbor po slyšení okresního sdružení příslušného Jednotného svazu zemědělců.

(2) Okresní národní výbor svolá zástupce místních rolnických komisí k volbě okresní rolnické komise. Každá místní rolnická komise vyšle do schůze po jednom zástupci. Je-li v obvodu téhož okresu zřízeno méně než 5 místních rolnických komisí, určí okresní národní výbor podle poměru počtu oprávněných uchazečů, zastupovaných jednotlivými místními rolnickými komisemi, kolik zástupců vyšle každá z nich pro volbu okresní rolnické komise. Členové (náhradníci) okresní rolnické komise se volí z vyslaných zástupců většinou hlasů. Schůze zástupců místních rolnických komisí je schopna se usnášeti, je-li zastoupena alespoň polovina místních rolnických komisí.

(3) Okresní národní výbor přezkoumá, zda přítomní zástupci jsou řádně zmocněni zastupovati místní rolnické komise, a přikročí k volbě okresní rolnické komise. O volbě platí obdobně ustanovení § 17, odst. 2 s výjimkou poslední věty.

(4) Okresní národní výbor svolá ustavující schůzi okresní rolnické komise, na níž si členové zvolí předsedu, místopředsedu a zapisovatele. O jejich volbě platí obdobně ustanovení § 18, odst. 2.“

10. § 19 zní:

㤠19.

(1) Místní rolnické komise spolupůsobí v řízení o přídělu půdy, ležící v jejich obvodu (§ 8, odst. 6 zákona), zejména tím, že podávají návrhy ve věcech uvedených v § 8 a v §§ 12 až 14 nebo posudky na žádost ministerstva zemědělství nebo jeho orgánů, po případě pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy, a spolupůsobí k dosažení dohody mezi uchazeči o příděl, zvláště při rozvrhu úhrnné přídělové ceny na jednotlivé přídělce.

(2) Za účelem jednotného postupu a obstarávání společných věcí mohou místní rolnické komise několika zájmových obcí konati společné schůze a vyřizováním společných věcí pověřiti své zástupce.“

11. § 20 zní:

㤠20.

(1) Okresní rolnické komise odstraňují rozpory mezi místními rolnickými komisemi a koordinují jejich činnost. K jejich jednání se pozvou též zástupci úřadů, jejichž zájmy by mohly býti dotčeny přídělovým řízením, jakož i veřejnoprávních korporací a družstev [§ 8, odst. 1, písm. d) a e) zákona], pokud se ucházejí o příděl.

(2) Vyšle-li ministerstvo zemědělství, na Slovensku pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy (§ 8, odst. 6 zákona), k místním rolnickým komisím své odborné orgány ke zdolání úkolů spojených s prováděním zákona, jsou rolnické komise povinny vykonávati úkony, jež jim tyto orgány uloží.“

12. § 21 zní:

㤠21.

Jednání v rolnických komisích.

(1) Rolnické komise jednají a usnášejí se ve veřejných schůzích, je-li mimo předsedu (místopředsedu) přítomna nadpoloviční většina členů (náhradníků). Rolnická komise se může usnésti na tom, že v jednotlivém případě má býti jednání neveřejné. K usnesení je potřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů (náhradníků). Při rovnosti hlasů rozhoduje však mínění, ke kterému se přidal předseda (místopředseda) komise. Při každém jednání budiž sepsán zápis, který podepisují předsedající a zapisovatel.

(2) Jestliže některý z členů (náhradníků) rolnické komise se vzdá členství, zemře nebo pozbude způsobilosti k členství, požadované podle tohoto nařízení, zařídí příslušný národní výbor, aby rolnická komise byla doplněna podle ustanovení §§ 17, 18 a 18a.“

13. § 22 zní:

㤠22.

Všeobecná ustanovení.

(1) Rolnické komise jsou povinny dbáti směrnic a pokynů, vydaných k provádění zákona ministerstvem zemědělství.

(2) Místní národní výbory, u nichž se místní rolnické komise ustaví, propůjčí jim vhodnou místnost k jednání a opatří nutné věcné potřeby z obecních prostředků.

(3) Funkce v rolnických komisích jest čestná a členové (náhradníci) nemají nároku na odměnu.

(4) Činnost rolnických komisí skončí, jakmile přídělové plány pro obvod jejich působnosti byly schváleny a majetek přidělený přídělcům v tomto obvodě byl zapsán do veřejných knih.“

14. Nadpis části II zní: „Výpovědní řízení a závěrečná ustanovení.“

15. Název § 23 „Výpovědní lhůta“ se nahrazuje názvem „Výpovědní řízení“.

16. Dosavadní ustanovení § 23 se označuje jako odstavec 1, při čemž se slova „zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zákon náhradový), ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb.“, nahrazují slovy „náhradového zákona“; k tomuto odstavci se připojují odstavce 2 a 3 tohoto znění:

(2) Výpověď může býti doručena nejen okresním soudem (§ 18 náhradového zákona), nýbrž i přímo ministerstvem zemědělství, na Slovensku pověřenectvem zemědělství a pozemkové reformy, po případě jejich orgány. Výpověď daná správním úřadem může se státi také veřejnou vyhláškou, která se vyvěsí na úřední obecní tabuli v obci (obcích), v jejímž (jejichž) obvodu leží pozemkový majetek. Při výpovědi veřejnou vyhláškou postačí výpověď všeobecně daná bez udání jmen osob hospodařících. Výpověď se pokládá v těchto případech za doručenou dnem vyvěšení.

(3) Proti výpovědi dané podle odstavců 1 a 2 není opravného prostředku a je vykonatelná podle ustanovení vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení)."


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Nosek v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Erban v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Čepička v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.