Zákon č. 281/1948 Zb.Zákon o výkone finančnej správy národnými výbormi.

Čiastka 101/1948
Platnosť od 24.12.1948 do16.05.1954
Účinnosť od 24.12.1948 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.

281

Zákon

zo dňa 21. decembra 1948

o výkone finančnej správy národnými výbormi.

Národné zhromaždenie republiky Československej uznieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

(1) Finančnú správu vykonávajú v prvej stolici okresné národné výbory, v druhej stolici krajské národné výbory.

(2) Na okresné národné výbory prejde pôsobnosť, ktorú dosiaľ vykonávajú finančné úrady I. stolice a finančné úrady výkonné.

(3) Na krajské národné výbory prejde pôsobnosť, ktorú dosiaľ v českých krajinách vykonávajú finančné úrady II. stolice a pôsobnosť toho istého druhu, ktorú na Slovensku dosiaľ vykonávajú Povereníctvo financií a okresné finančné riaditeľstvá. Vláda môže však nariadením preniesť časť pôsobnosti, uvedenej v predchádzajúcej vete, na okresné národné výbory.

§ 2.

Národné výbory ujmú sa výkonu finančnej správy (§ 1) začnúc dňom 1. januára 1949 postupne v časovom poradí, ktoré určí vláda nariadením.

§ 3.

(1) Na krajských a okresných národných výboroch a na miestnych národných výboroch, ktoré vykonávajú ich pôsobnosť, zriadi sa pre obstarávanie finančnej správy finančný referát.

(2) Organizáciu a činnosť finančného referátu upraví vláda nariadením.

§ 4.

Finančné úrady I. a II. stolice a finančné úrady výkonné sa zrušia dňom, ktorým všetku ich pôsobnosť budú už vykonávať národné výbory, po prípade iné orgány (úrady) podľa osobitných predpisov o tom vydaných. Tento deň vyhlási Ministerstvo financií vyhláškou v Úradnom liste.

§ 5.

Vláda môže na čas, než sa okresné národné výbory ujmú výkonu finančnej správy v plnom rozsahu (§ 2), nariadením preniesť časť pôsobnosti, vykonávanej dosiaľ finančnými úradmi II. stolice a na Slovensku pôsobnosti toho istého druhu, vykonávanej Povereníctvom financií alebo okresnými finančnými riaditeľstvami (§ 1, ods. 3), na doterajšie finančné úrady I. stolice a pôsobnosť doterajších finančných úradov I. stolice a finančných úradov výkonných, na daňové správy.


§ 6.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií po dohode s ministrom vnútra.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.