Vyhláška č. 77/1948 Zb.Vyhláška, jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství.

Čiastka 31/1948
Platnosť od 26.04.1948 do30.09.1949
Účinnosť od 26.04.1948 do30.09.1949
Zrušený 194/1949 Zb.

OBSAH

77

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 16. dubna 1948,

jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství.

Podle § 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, stanovím:


§ 1

(1) Osoby národnosti maďarské, které v den, kdy tato vyhláška nabývá účinnosti, mají se svými rodinnými příslušníky bydliště nebo alespoň jednoroční pobyt v zemi České nebo Moravskoslezské, mohou - stejně jako tito jejich rodinní příslušníci - do šesti měsíců od uvedeného dne žádati o vrácení československého státního občanství, jehož pozbyly podle ústavního dekretu č. 33/1945 Sb.

(2) Osoby národnosti maďarské, které po dni, kdy tato vyhláška nabývá účinnosti, přeloží se svými rodinnými příslušníky bydliště do některé obce země České nebo Moravskoslezské, mohou - stejně jako tito jejich rodinní příslušníci - žádati o vrácení československého státního občanství do šesti měsíců ode dne přeložení bydliště.

§ 2

Žádosti podané před účinností této vyhlášky se považují za nepodané.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Nosek v. r.