Zákon č. 278/1948 Zb.Zákon o Ústredí pre hospodárenie s pôdohospodárskymi výrobkami.

(v znení č. 84/1951 Zb.)

Čiastka 100/1948
Platnosť od 18.12.1948 do14.11.1952
Účinnosť od 01.10.1951 do14.11.1952
Zrušený 56/1952 Zb.

278

Zákon

zo dňa 2. decembra 1948

o Ústredí pre hospodárenie s pôdohospodárskymi výrobkami.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


Diel II.

§ 10

Štátny dozor.

(1) Minister výživy dozerá na činnosť Ústredia a môže jeho činnosť a hospodárenie kedykoľvek preskúmať. Môže udeľovať Ústrediu rozkazy a zákazy, na ktoré toto je povinné dbať pri svojej činnosti. Ak nastanú nepravidelnosti, vážne ohrožujúce riadnu prevádzku Ústredia, ak nie sú ustavené príslušné orgány alebo ak neplní Ústredie riadne svoju funkciu, môže minister výživy urobiť vhodné opatrenia pre dočasné vedenie jeho správy. Minister pôdohospodárstva má, pokiaľ ide o hospodárenie s osivami, semenami, sadivami a úžitkovými zvieratmi, obdobné oprávnenia, aké prislúchajú ministrovi výživy podľa ustanovenia vety prvej a druhej, a vykonáva ich po dohode s ministrom výživy.

(2) Minister financií dozerá na Ústredie, pokiaľ ide o jeho opatrenia, ktoré so zreteľom na záväzok štátu podľa § 8, ods. 4 majú pre štát finančný dosah, a môže po dohode s ministrom výživy v rozsahu tohto dozorného oprávnenia jeho činnosť a hospodárenie kedykoľvek preskúmať a udeľovať Ústrediu rozkazy a zákazy, na ktoré toto je povinné dbať pri svojej činnosti.

(3) Hospodárenie Ústredia podlieha kontrole Najvyššieho účtovného kontrolného úradu.

Diel III.

Vplynutie a zrušenie niektorých útvarov.

§ 11

(1) Dňom, ktorý určí minister výživy nariadením,

A. vplynú do Ústredia a zanikajú:

1. Kooperatíva, nákupná jednota hospodárskych družstiev v Prahe, zapísané spoločenstvo s obmedzeným ručením v Prahe,

2. „Moragro“, jednota hospodárskych družstiev, zapísané spoločenstvo s ručením obmedzeným v Brne,

3. Centrálne hospodárske skladište v Opave, obchodné ústredie sliezskych hospodárskych družstiev, zapísané spoločenstvo s obmedzeným ručením,

4. Laktotechna, jednota mliekárskych družstiev, zapísané spoločenstvo s ručením obmedzeným v Brne,

5. Distributíva, nákupná a predajná jednota v Prahe, zapísané spoločenstvo s ručením obmedzeným,

6. Družstvo hospodárskych liehovarov v Prahe, zapísané spoločenstvo s ručením obmedzeným,

7. Sväz hospodárskych družstiev a verejných obilných skladíšť v Bratislave,

8. Slodob, Sväz slovenských roľníckych dobytkárskych družstiev v Bratislave,

9. Sväz mliekárskych družstiev pre Slovensko v Bratislave,

10. Paperod, družstvo pre priemyslové spracovanie a speňažovanie peria, Bratislava,

11. Družstvo hospodárskych liehovarov, Bratislava,

12. Drom, družstvo pre obchod s mliekom a mliečnymi výrobkami v Bratislave,

B. sa zrušia:

13. Pôdohospodárske ústredie pre speňažovanie dobytka pre Čechy, spoločnosť s r. o. v Prahe,

14. Pôdohospodárske ústredie pre speňažovanie dobytka na Morave, a. s.,

15. Agrasol, účastinná pôdohospodárska tržobná a priemyslová spoločnosť v Prahe,

16. Laktos, obchodná spoločnosť mliekárskych družstiev, akc. spol. v Prahe,

17. Perut, pôdohospodárska účastinná spoločnosť pre speňaženie peria,

18. Českomoravská spoločnosť pre obchod so zemiakmi, spoločnosť s ručením obmedzeným,

19. Výsadná dobytkárska spoločnosť pre Čechy a Moravu, predtým Prispol, a. s.,

20. Spoločnosť pre obchod s mliečnymi výrobkami, tukmi, hydinou a vajcami, spoločnosť s ručením obmedzeným,

21. Obilná spoločnosť pre Slovensko v Bratislave,

22. Výsadná obilná spoločnosť,

23. Sväz pre hospodárenie obilím,

24. Sväz pre zemiaky a škrob,

25. Sväz záhradnícko-vinársky,

26. Sväz pre dobytok, mäso a ryby,

27. Sväz pre mlieko a tuky,

28. Sväz pre hydinu, vajcia a med,

29. Sväz pre chmeľ, slad a pivo,

30. Sväz pre repu a cukor,

31. Syndikát pre úpravu pestovania, spracovania a odbyt papriky so sídlom v Brne,

32. Mliekárske ústredie v Bratislave,

33. Syndikát pre úpravu pestovania, spracovania a obchod s paprikou so sídlom v Bratislave,

a na Ústredie prechádzajú všetky ich práva a záväzky univerzálnou sukcesiou s omedzením podľa odseku 2 a s týmito výnimkami:

a) oprávnenia na činnosť výrobnú a distribučnú, pokiaľ ide o útvary, pomenované pod č. 1 až 21, prechádzajú na Ústredie len v rozsahu, aký určí Ministerstvo výživy po dohode s Ministerstvom vnútorného obchodu;

b) výsadné a vrchnostenské oprávnenia útvarov, uvedených pod č. 18 až 33, zanikajú;

c) práva a záväzky z účasti na družstvách alebo spoločnostiach sa upravujú podľa § 12, ods. 2.

(2) Finančné prostriedky, ktoré vznikly

a) z opatrení pri dovoze a vývoze alebo

b) z opatrení cenových na vnútornom trhu - pokiaľ slúžia alebo by mohly slúžiť cenovým intervenciám -

a sú spravované niektorým z útvarov, uvedených v odseku 1, prechádzajú na štát. Ministerstvo financií určí po dohode s Ministerstvom výživy, ktorých prostriedkov sa týka ustanovenie prvej vety; vláda určí, ako sa s týmito prostriedkami bude nakladať.

(3) Vláda môže do konca roku 1951 nariadením upraviť dôsledky, vyplývajúce z opatrení podľa predchádzajúcich odsekov.

§ 12

(1) Členovia útvarov, pomenovaných v § 11, ods. 1, č. 1 až 12, sa stávajú, pokiaľ to neodporuje ustanoveniu § 6, ods. 1, členmi Ústredia bez členskej prihlášky dňom, ktorým útvar vplynie do Ústredia.

(2) Osobám, ktoré sa stanú členmi Ústredia podľa odseku 1, sa zúčtujú na závodné podiely Ústredia ich doterajšie splatené závodné podiely v družstvách, uvedených v § 11, ods. 1, č. 1 až 12. Osoby, ktoré sú členmi družstiev, pomenovaných v § 11, ods. 1, č. 1 až 12, a na ktoré sa nevzťahuje ustanovenie odseku 1, ďalej osoby, ktoré majú podielové (akciové) účasti na útvaroch, pomenovaných v § 11, ods. 1, č. 13 až 21, obdržia od Ústredia na úplné vyrovnanie nárokov zo svojej členskej (podielovej, akciovej) účasti voči útvaru, o ktorý ide, sumu, na ktorú zneje ich splatená členská (podielová, akciová) účasť, vykázaná v deň vplynutia, po prípade zrušenia útvarov. Dňom vplynutia, po prípade zrušenia, zanikajú, s výnimkou nárokov podľa ustanovení predchádzajúcich viet, pri družstvách a spoločnostiach s ručením obmedzeným, práva a záväzky, ktoré by inak vyplývaly z účasti na družstve alebo spoločnosti podľa zákona alebo spoločenstevnej (spoločenskej) smluvy (stanov).

(3) Ministerstvo výživy po dohode s ministerstvami financií a pôdohospodárstva upraví spôsob zúčtovania majetkových účastí na členské podiely podľa ustanovenia odseku 2, vety prvej spôsob vyporiadania nárokov podľa ustanovenia odseku 2, vety druhej a splatnosť takto zistených nárokov.

§ 13

(1) Zamestnanci útvarov, na ktorých sa vzťahuje ustanovenie § 11, sa stávajú zamestnancami Ústredia, a to dňom, ktorým tieto útvary vplynú do Ústredia alebo budú zrušené; práva a záväzky z ich pracovného (služobného) pomeru prechádzajú na Ústredie, len pokiaľ nie je ďalej určené inak.

(2) Pokiaľ záväzky z pracovných (služobných) smlúv nie sú v súlade s potrebami Ústredia, zmenia sa ich príslušné ustanovenia dohodou; ak nedôjde k dohode, pracovné (služobné) smluvy sa vypovedia so zákonnou výpovednou lehotou. Ministerstvo sociálnej starostlivosti preskúma po dohode s Ministerstvom výživy nároky zo všetkých pracovných (služobných) smlúv a upraví požitky zamestnancov tak, aby zodpovedaly všeobecným zásadám mzdovej politiky. Služobné poriadky, ktoré sa vydajú pre zamestnancov Ústredia, podliehajú schváleniu Ministerstva sociálnej starostlivosti, udelenému po dohode s Ministerstvom výživy.

(3) O nárokoch zamestnancov zo smlúv a predpisov o penzijnom zaopatrení ich a ich rodinných príslušníkov platia ustanovenia zákona zo dňa 15. apríla 1948, č. 99 Sb., o národnom poistení, najmä jeho § 268, ods. 5 a § 270, ods. 9. Neúmerne vysoké odpočivné a zaopatrovacie požitky, vyplácané z prostriedkov útvarov, pomenovaných v § 11, alebo ich nadlepšovacích fondov, môžu byť dohodou snížené na primeranú výšku; ak nedôjde k dohode, rozhodne rozhodčí súd, zriadený podľa zákona zo dňa 21. novembra 1946, č. 228 Sb., o rozhodčích súdoch pre úpravu niektorých záväzkov národných podnikov, a predpisov ho meniacich alebo doplňujúcich.

§ 14

Ministerstvo výživy prevedie po dohode s Ministerstvom financií na družstvo, spomenuté v § 1, ods. 4, práva a záväzky, ktoré prešly na Ústredie z útvarov, pomenovaných v § 11, ods. 1, č. 7 až 12, 21, 32 a 33, a môže družstvu uložiť, aby prevzalo zamestnancov týchto útvarov; ustanovenie § 13 platí tu obdobne. Podrobnosti upraví vláda nariadením, vydaným podľa § 1, ods. 4, vety druhej.

Diel IV.

Spoločné ustanovenia.

§ 15

Súčinnosť úradov a orgánov verejnej správy.

Úrady a iné orgány verejnej správy a organizácie hospodárskej a záujmovej samosprávy sú povinné spolupôsobiť pri vykonávaní tohto zákona a predpisov, vydaných podľa neho.

§ 16

Zápisy vo verejných knihách a registroch.

Zápisy vo verejných knihách a registroch, potrebné na vyznačenie skutočností, vyplývajúcich z vykonávania tohto zákona a predpisov, vydaných podľa neho, vykonajú súdy a orgány verejnej správy na návrh Ústredia s odvolaním sa na tento zákon, po prípade na predpisy, podľa neho vydané.

§ 17

Oslobodenie od poplatkov a dávok.

(1) Ústredie je oslobodené od poplatkov

a) z podaní na verejné úrady a ústavy,

b) zo smlúv, ktoré uzavrelo pri vykonávaní úloh, podľa zákona mu sverených, i z listín o nich spísaných,

c) z listín, ktorými sa osvedčuje dodávka alebo odber tovaru, pokiaľ slúžia na plnenie úloh podľa tohto zákona a pokiaľ nemajú povahu kupeckých účtov, ako aj z listín, osvedčujúcich postup pohľadávok zo spomenutých dodávok alebo odberu tovaru.

(2) Od poplatkov sú oslobodené ponuky tovaru, podané Ústrediu.

(3) Písomnosti a úradné úkony, potrebné na prechod práv a záväzkov z útvarov, spomenutých v § 11, na Ústredie a podľa § 14 z Ústredia na družstvo, spomenuté v § 1, ods. 4, sú oslobodené od poplatkov a dávok.

§ 18

Výhody pre družstvo, spomenuté v § 1, ods. 4.

Výhody, priznané Ústrediu v § 4, ods. 2, v § 16 a v § 17, ods. 1 a 2, prislúchajú v rovnakom rozsahu i družstvu, spomenutému v § 1, ods. 4, pokiaľ vyvíja činnosť menom Ústredia.

Diel V

Trestné ustanovenia.

§ 19

(1) Konania a opomenutia, protiviace sa ustanoveniam tohto zákona alebo predpisov, vydaných podľa neho, sa trescú, pokiaľ nejde o čin trestný súdne, ako správny priestupok pokutou do 1,000.000 Kčs, alebo väzením (zatvorením) do jedného roku, alebo obidvoma týmito trestami. V prípade nevymožiteľnosti pokuty sa vymeria náhradný trest väzenia (zatvorenia) podľa miery zavinenia do jedného roku. Ak sa uložia obidva tresty zároveň, nesmie trest na slobode spolu s náhradným trestom väzenia (zatvorenia) presahovať jeden rok.

(2) Ak bol priestupok spáchaný pri prevádzke živnosti a ak bol páchateľ už predtým právoplatne potrestaný pre konania alebo opomenutia podľa odseku 1, môže sa vysloviť tiež strata živnostenského oprávnenia, a to buď na čas, alebo navždy.

(3) Pokiaľ tento zákon neurčí inak, platí (použije sa) ustanovenie predpisov o správnom trestnom práve a konaní v odbore vyživovacom.


Diel VI.

Prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 20

Minister výživy určí nariadením, kedy a v akom rozsahu Ústredie začne činnosť.

§ 21

(1) Dňom začiatku účinnosti nariadenia podľa § 19 a v rozsahu z neho vyplývajúcom

a) vzniknú Ústrediu práva a povinnosti, vyplývajúce z ustanovení §§ 2 až 5 a

b) strácajú platnosť, po prípade používateľnosť, predpisy, odporujúce ustanoveniam tohto zákona.

(2) Ministerstvo výživy vyhlási po dohode s Ministerstvom pre sjednotenie zákonov v Sbierke zákonov republiky Československej soznam predpisov, ktoré stratily platnosť, po prípade používateľnosť podľa ustanovenia odseku 1, písm. b).

§ 22

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri výživy, pôdohospodárstva a financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Dolanský v. r.