Nariadenie vlády č. 28/1948 Zb.Nařízení, kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu.

Čiastka 13/1948
Platnosť od 26.03.1948 do13.04.1948
Účinnosť od 26.03.1948 do13.04.1948
Zrušený 49/1948 Zb.

OBSAH

28

Vládní nařízení

ze dne 12. března 1948,

kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 19, odst. 8, poslední věty zákona ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu:

§ 1

(1) Pro účely paušalování daně z obratu u drobných zemědělců se považují za drobné zemědělce ti zemědělci, kteří v kalendářním roce, za který se paušál vyměřuje, hospodařili v zemích České a Moravskoslezské na zemědělské půdě ve výměře do 20 ha a na Slovensku na zemědělské půdě ve výměře do 40 katastrálních jiter. Přitom je nerozhodné, zda zemědělec hospodařil na vlastní nebo pachtované půdě či na půdě, jíž užíval z jiného právního titulu.

(2) V zemích České a Moravskoslezské se za drobného zemědělce považuje i národní správce, spravující zemědělský podnik, pokud výměra půdy jím spravované nepřesahuje 20 ha.

§ 2

(1) Ministr financí v dohodě s ministrem zemědělství, na Slovensku pověřenec financí po dohodě s pověřencem zemědělství a pozemkové reformy a po dohodě s ministrem financí, mohou v zájmu zjednodušení správy stanoviti, že paušálem daně z obratu mohou býti zdaněni i zemědělci, kteří sice hospodařili na zemědělské půdě o větší výměře než je uvedena v § 1, avšak nepřesahující

a) v zemích České a Moravskoslezské 50 ha,

b) na Slovensku 100 katastrálních jiter.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně i pro národní správce v zemích České a Moravskoslezské spravující zemědělský podnik.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; vztahuje se však na všechny dodávky a výkony, u nichž povinnost k dani z obratu vznikla po 28. únoru 1946; provede je ministr financí v dohodě s ministrem zemědělství.

Gottwald v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Dr. Dolanský v. r

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.