Nariadenie č. 298/1948 Zb.Nariadenie ministra techniky o preskúšaní projektov vodovodných a kanalizačných stavieb pre sídlisko.

Čiastka 105/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 30.12.1948

298.

Nariadenie ministra techniky

zo dňa 14. decembra 1948

o preskúšaní projektov vodovodných a kanalizačných stavieb pre sídlisko.

Minister techniky nariaďuje podľa § 41, ods. 2, písm. g) zákona zo dňa 27. októbra 1948, č. 241 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) Každý projekt vodovodných a kanalizačných stavieb (ďalej „projekt“) pre obytné stavby hromadne budované a celkom alebo zčasti územne sústredené v obvode obce (ďalej len „sídlisko“), musí byť preskúšaný Ministerstvom techniky s hľadiska úspornosti a technickej uskutočniteľnosti.

(2) Projekt musí obsahovať tieto súčiastky:

1. údaj o počte bytov v sídlisku a časový postup, v akom sa budú dávať byty do užívania s vyjadrením časovej koordinácie medzi bytovou výstavbou a výstavbou verejných investícií,

2. prehľadnú mapu v pomere 1:25.000,

3. polohopisný plán v pomere 1:2.880 alebo 1:1.000 s vyznačením výškových pomerov kótami a vrstevnicami a so zakreslením celého sídliska,

4. pozdĺžne profily vodovodných poriadkov alebo stôk v pomere dĺžok 1:1.000 a výšok 1:100,

5. plány stavebných objektov v pomere 1:50,

6. technickú zprávu s hydrogeologickými podkladmi, hydrotechnickými a statickými výpočtami,

7. rozpočet stavebného nákladu s výkazmi kubatúry zemných prác a objektov, cenníkom prác a hmôt, rozborom cien a výpočtom potreby stavebnín (i vodovodných rúr a kanalizačnej liatiny pre uličné zariadenie) a

8. soznam služobností a dotknutých vodných práv.

§ 2.

(1) Projekt predloží prostredníctvom krajského národného výboru na preskúšanie

1. stavebník, a to

a) pred vodoprávnym prejednaním, ak nebol projekt pred vyhlásením tohto nariadenia predložený na prejednanie podľa vodného zákona, alebo

b) najneskoršie do 31. januára 1949, ak bolo vydané pred vyhlásením tohto nariadenia vodoprávne povolenie, avšak s uskutočnením projektu nebolo dosiaľ začaté alebo jeho uskutočnenie nebolo dosiaľ plne dokončené;

2. vodoprávny úrad bez meškania, ak bol projekt pred vyhlásením tohto nariadenia už predložený na prejednanie podľa vodného zákona, ale ak nebolo dosiaľ vydané vodoprávne povolenie.

(2) Ak bolo už s uskutočnením projektu začaté, je potrebné predložiť celý projekt a vyznačiť v ňom časť, ktorá dosiaľ nie je uskutočnená.

§ 3.

Ministerstvo techniky preskúša predložený projekt, zistí jeho súvislosť s vykonávacími plánmi bytových stavieb a presvedčí sa, ako je zaistená časová koordinácia všetkých prác pre výstavbu sídliska. Projekt vráti buď s potvrdením o preskúšaní alebo s úpravou stavebníkovi, aby projekt zmenil alebo doplnil; pritom však nemožno uložiť, aby bola odstránená už vykonaná časť stavby. Projekt smie sa vodoprávne prejednať, len ak má potvrdenie ministra techniky o preskúšaní. Výsledok preskúšania je záväzný pre prejednanie projektu podľa vodného zákona, aj pre jeho vykonanie; ak už bolo udelené vodoprávne povolenie a ak je v rozpore s potvrdením o preskúšaní, treba projekt znovu vodoprávne prejednať. Od výsledku preskúšania možno sa odchýliť len so súhlasom Ministerstva techniky.

§ 4.

Pokiaľ obec pre sídlisko (§ 1), budované ako súčiastka úloh dvojročného hospodárskeho plánu alebo zaradené do vykonávacích plánov päťročného plánu, dosiaľ neobstarala projekt stavieb vodovodných a kanalizačných, je povinná tak urobiť bez meškania a predložiť projekt do 28. februára 1949 krajskému národnému výboru, ktorý ho predloží so svojím vyjadrením Ministerstvu techniky na preskúšanie, pre ktorý platí obdobne ustanovenie § 3.

§ 5.

Ministerstvo techniky môže preskúšaním projektov podľa §§ 3 a 4 poveriť krajské národné výbory.

§ 6.

Dokiaľ nezačnú krajské národné výbory pôsobiť vo veciach, upravených týmto nariadením, vykonávajú ich pôsobnosť v českých zemiach zemské národné výbory a na Slovensku Povereníctvo techniky.


§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.