Nariadenie č. 317/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Veľkodistribučného podniku, zapís. spoločenstva s r.o. v Prahe

(v znení č. 56/1949 Zb.)

Čiastka 108/1948
Platnosť od 30.12.1948 do30.09.1951
Účinnosť od 01.01.1949 do30.09.1951
Zrušený 84/1951 Zb.

OBSAH

317.

Nariadenie

ministra vnútorného obchodu

zo dňa 23. decembra 1948,

ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Veľkodistribučného podniku, zapís. spoločenstva s r.o. v Prahe.

Minister vnútorného obchodu po dohode s ministerkou výživy nariaďuje podľa § 18 zákona zo dňa 2. decembra 1948, č. 279 Sb., o Veľkodistribučnom podniku v odbore potravinárskom:


§ 1

Veľkodistribučný podnik, zriadený podľa zákona č. 279/1948 Sb., začne svoju činnosť dňom 1. januára 1949 v rozsahu, ustanovenom v §§ 2 až 5 uvedeného zákona.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949.


Zápotocký v. r.

Krajčír v. r.