Nariadenie vlády č. 135/1948 Zb.Nařízení o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy.

Čiastka 48/1948
Platnosť od 04.06.1948 do31.12.1950
Účinnosť od 02.04.1948 do31.12.1950
Zrušený 192/1950 Zb.

OBSAH

135

Vládní nařízení

ze dne 18. května 1948

o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy.

Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 18. února 1921, č. 78 Sb., kterým se vláda zmocňuje, aby vydala sazby pro výkony advokátů a jejich kanceláří:


§ 1

Obhájce, kterého si zvolí obžalovaný nebo kterého mu zřídí mimořádný lidový soud pro řízení před tímto soudem, má nárok na odměnu za obhajobu podle tohoto nařízení.

§ 2

(1) Obhájci náleží za obhajobu odměna podle délky jednání a složitosti případu za každé hlavní přelíčení ve výši 200 až 800 Kčs. V této odměně je zahrnuta i odměna za přípravu k hlavnímu přelíčení a za případná písemná podání.

(2) V případech zcela mimořádného rozsahu může býti přiznána odměna vyšší.

(3) Kromě odměny má obhájce nárok na náhradu hotových vydání, pokud byla nutná.

§ 3

(1) Výši odměny za obhajobu a výši náhrady hotových vydání určí soud na návrh obhájce zpravidla ihned po skončení hlavního přelíčení.

(2) Obhájce má nárok na výplatu přiznané odměny a na náhradu hotových vydání ze soudní pokladny; vyplacená odměna a náhrada je částí nákladů trestního řízení.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 2. dubna 1948; provede je ministr spravedlnosti.


Gottwald v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Petr v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Nosek v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Čepička v. r.

Erban v. r.

Kopecký v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.