Vyhláška č. 218/1948 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona o mimoriadnej jednorázovej dávke z nadmerných prírastkov na majetku.

Čiastka 79/1948
Platnosť od 17.09.1948
Účinnosť od 17.09.1948

OBSAH

218.

Vyhláška ministra financií

zo dňa 13.augusta 1948

o úplnom znení zákona o mimoriadnej jednorázovej dávke z nadmerných prírastkov na majetku.


Podľa čl. IV zákona zo dňa 19. júla 1948, č. 180 Sb., ktorým sa mení a doplňuje zákon zo 31.októbra 1947, 4. 185 Sb., o mimoriadnej jednorázovej dávke a mimoriadnej dávke z nadmerných prírastkov na majetku, vyhlasujem v prílohe úplné znenie zákona č. 185/1947 Sb., ako vyplýva zo zmien a doplnkov prevedených ustanoveniami čl. I. zákona č. 180/1948 Sb.


Dr. Dolanský v. r.


Príloha vyhlášky č. 218/1948 Zb.

Zákon

zo dňa 31. októbra 1947, č. 185 Sb.,

o mimoriadnej jednorázovej dávke z nadmerných prírastkov na majetku, v znení zákona zo dňa 19. júla 1948, č. 180 Sb.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:

Časť I.

§ 1.

Mimoriadna jednorázová dávka z nadmerných prírastkov na majetku podľa tohto zákona slúži ku zmierneniu škôd spôsobených mimoriadnym suchom v roku 1947 v odbore pôdohospodárstva výživy.

§ 2.

Pre mimoriadne dávky upravené týmto zákonem platí, pokiaľ nie je inak v tomto zákone stanovené, obdobne ustanovenie zákona zo dňa 15. mája 1946 č. 134 Sb., o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku, ustanovenie zákona zo dňa 15. júna 1927, č. 76 Sb., o priamych daniach, v znení zákonov a nariadení ho meniacich a doplňujúcich, a ustanovenie zákona zo dňa 26. júna 1947, č. 109 Sb., o dani zo mzdy.

Časť II.

Mimoriadna jednorázová dávka.

§ 3.

(1) Mimoriadnej jednorázovej dávke sú podrobené:

a) fyzické osoby a neodovzdané (nerozdelené) pozostalosti, podliehajúce dani dôchodkovej alebo dani zo mzdy, ak presahuje ich dani podrobený dôchodok, alebo dani podrobená mzda, po prípade ich súčet, čiastku 240 000 Kčs za kalendárny rok 1947, a to sadzbou podľa § 9 ods. 1,

b) fyzické osoby a neodovzdané (nerozdelené) pozostalosti, účastinné spoločnosti, komanditné spoločnosti na účastiny a spoločnosti s ručením obmedzeným, ak sú vlastníkmi majetku presahujúceho 1,000.000 Kčs a ak maly v niektorom z kalendárnych rokov 1945 až 1947 dani podrobený dôchodok alebo dani podrobenú mzdu, po prípade ich súčet alebo základ zvláštnej dane zárobkovej najmenej 50.000 Kčs, a to sadzbou podľa § 9 ods. 2,

c) osoby uvedené pod písm. b), ak sú vlastníkmi majetku presahujúceho 2,000.000 Kčs, bez ohľadu na výšku dôchodku podrobeného dani, mzdy dani podrobenej alebo základu zvláštnej dane zárobkovej, a to sadzbou podľa § 9, ods. 2.

(2) Spoločne s hlavou rodiny sa zdania tiež príslušníci rodiny. K ich dôchodku (mzde) a majetku sa prihliada pri výpočte hranice dôchodku (mzdy) a majetku, uvedenej v odseku 1.

(3) K čiastkam vyplateným z dôvodov odčinenia krívd podľa dekrétu prezidenta republiky zo dňa 17.augusta 1945, č. 53 Sb. osobám uvedeným v § 1 zákona zo dňa 19.decembra 1946, č. 255 Sb., sa neprihliada pri výpočte hranice dôchodku (mzdy) uvedenej v ods. 1, písm. a). U spisovateľov a výtvarných umelcov a ich pozostalých sa pri výpočte tejto hranice prihliada u príjmov zo spisovateľskej a výtvarnej umeleckej činnosti (z autorských práv) len 50 % hrubých príjmov, dosiahnutých v roku 1947 z tejto činnosti.

§ 4.

Za majetok podľa § 3 , ods. 1, písm. b) sa považuje všetok majetok v zmysle zákona č. 134/1946 Sb., ktorého celková hodnota po srážke dlhov a bremien činí k 31.decembru 1947 (rozhodný deň konečný) viacej než 1,000.000 Kčs.

§ 5.

(1) Do majetku podľa § 4 sa započítavajú bez ohľadu na dobu nadobudnutia predmety z drahých kovov, predmety umelecké, ozdobné a prepychové (v to počítajúc starožitnosti), sbierky všetkého druhu, napr. sbierky mincí, poštovných známok a pod., ako aj všetky iné majetkové predmety a práva, patriace k inakému majetku podľa § 7 zákona zo dňa 15. mája 1946, č. 134 Sb., o dávke z majetkového prírastku a dávke z majetku, a v § 8 toho istého zákona výslovne neuvedené, ta týchto podmienok:

a) ak boly nadobudnuté do 15.novemmbra 1945 a ak majú jednotlive hodnotu presahujúcu 5.000 Kčs alebo ak prevyšuje ich úhrnná hodnota čiastku 25.000 Kčs;

b) ak boli nadobudnuté v čase od 16.novemmbra 1945 do 31.decembra 1947 a ak majú jednotlivo hodnotu presahujúcu 10.000 Kčs alebo ak prevyšuje ich úhrnná hodnota čiastku 100 000 Kčs.

(2) Hodnotou sa rozumie u majetkových predmetov a práv, ktoré boly nadobudnuté v čase

a) pred 1.januárom 1939, obecná cena k tomuto dňu,

b) od 1. januára 1939 do 15. novembra 1945, čiastka, akou boly tieto predmety, lebo tieto práva ocenené alebo akou by sa maly oceniť podľa ustanovení §§ 23 až 28 zákona č. 134/1946 Sb. ako majetkový prírastok,

c) po 15. novembri 1945, cena podľa § 7, ods. 1.

§ 6.

(1) Majetok, získaný v čase od 16. novembra 1945 do 31. decembra 1947 darovaním, ak majú dary venované tým istým dárcom tomu istému obdarovanému dovedna hodnotu vyššiu než 20.000 Kčs, sa zdaňuje u darcu; darovaním sa tu rozumie tiež odbytné, spočívajúce na zákonnej aliminentačnej povinnosti a všetky iné venovania, ktoré sa majú pri napadnutí dedičstva po tom, ktorý ich dal, započítať do povinného dielu.

(2) Pri čiastočnom bezplatnom prevode sa časť bezplatne nadobudnutá považuje za darovanie.

§ 7.

(1) Majetkové predmety a práva získané po 15. novembri 1945 (31. decemra 1945) sa pre mimoriadnu jednorázovú dávku ocenia cenou nadobúdacou (obstarávacou) po odpočítaní čiastok odpovedajúcich skutočnému opotrebovaniu alebo znehodnoteniu do 31. decembra 1947, v pochybnostiach cenou obecnou k tomuto dňu.

(2) Majetkové predmety a práva nadobudnuté do 15. novembra 1945 (31. decemra 1945) sa ocenia podľa ustanovení časti tretej zákona č. 134/1945 Sb., a oceňovacích smerníc, vydaných na podklade týchto ustanovení. Ceny takto zistené sa zvýšia pre účel mimoriadnej jednorázovej dávky u činžovných a rodinných domov, pre ktoré platia smernice, vydané podľa § 50 zákona č. 134/1945 Sb., s výnimkou činžovných a rodinných domov, patriacich k zárobkovému majetku, o 15 %. Ukladacie cenné papiere sa ocenia podľa kurzov, ktoré vyhlási ministerstvo financií v Úradnom liste.

(3) Majetkové predmety a práva získané po 15. novembri 1945 (31. decemra 1945), niektorým zo spôsobov uvedených v § 35 ods. 1, písm. a), c) alebo d) zákona č. 134/1946 Sb. sa pre mimoriadnu jednorázovú dávku ocenia tak, ako by rozhodného konečného dňa boly dosiaľ vo vlastníctve poručiteľovom.

§ 8.

(1) Odpočítateľnosť daňových nedoplatkov rozširuje sa u priamych daní až na berný rok 1948 v to počítajúc, u dane z obratu a u dane z predmetov zvyšnej potreby až na kalendárny rok 1947 v to počítajúc.

(2) Čiastky uvedené v § 61, ods. 3 a 4 zákona č. 134/1946 Sb. sa neodpočítajú.

§ 9.

(1) Mimoriadna jednorázová dávka činí v prípade § 3, ods. 1, písm. a) 20% vyrubenej (srazenej) dane dôchodkovej lebo dane zo mzdy, poprípade ich súčtu. U poplatníkov danej dôchodkovej (dane zo mzdy) s dôchodkom (hrubou ročnou mzdou) nad 240.000 Kčs až do 1,000.000 Kčs sa dávka vypočíta tak, aby z dôchodku (mzdy) po odpočítaní dane dôchodkovej (dane zo mzdy) a dávky nezbudlo menej, než koľko zostane z dôchodku (zo mzdy) 240.000 Kčs po odpočítaní dane dôchodkovej (dane zo mzdy). U poplatníkov dane dôchodkovej (dane zo mzdy) s dôchodkom (mzdou) prevyšujúcou 1,000.000 Kčs sa dávka vypočíta tak, aby z dôchodku po odpočítaní dane dôchodkovej (dane zo mzdy) a dávky nezbudlo menej, než koľko zostane z dôchodku (mzdy) 1,000.000 Kčs po odpočítaní dôchodkovej (dane zo mzdy) a dávky naň (na ňu) pripadajúcej.

(2) Mimoriadna jednorázová dávka činí v prípade § 3, ods. 1, písm. b) a c)

z čistého majetku od 1,000.000 do 1,200.000 Kčs 7 %,

z čistého majetku nad 1,200.000 do 1,400.000 Kčs 8%,

z čistého majetku nad 1,400.000 do 1,600.000 Kčs 9%,

z čistého majetku nad 1,600.000 do 1,800.000 Kčs 10%,

z čistého majetku nad 1,800.000 do 2,000.000 Kčs 11%,

z čistého majetku nad 2,000.000 do 2,500.000 Kčs 12%,

z čistého majetku nad 2,500.000 do 3,000.000 Kčs 13%,

z čistého majetku nad 3,000.000 do 5,000.000 Kčs 14%,

z čistého majetku nad 5,000.000 do 10,000.000 Kčs 16 %,

z čistého majetku nad 10,000.000 do 20,000.000 Kčs 18%,

z čistého majetku nad 20,000.000Kčs 20 %.

(3) Ak nepresahuje čistý majetok čiastku 1,500.000 Kčs a základ dane dôchodkovej alebo dane zo mzdy, poprípade súčet obidvoch za kalendárny rok 1947 Kčs 150.000, odpočíta sa z čistého majetku, ktorý je základom dávky podľa odseku 2, na každé dieťa, ktoré je príslušníkom rodiny, 75 000 Kčs.

(4) Dávka podľa odseku 2 sa zvyšuje:

a) o 30% u poplatníkov slobodných, rozlúčených, rozvedených alebo nežijúcich trvalo s manželom (manželkou) v spoločnej domácnosti - ak sú tieto osoby bezdetné;

b) o 15% u poplatníkov ženatých, vdovcov a vdov - ak sú tieto osoby bezdetné.

(5) Za bezdetné sa nepovažujú osoby, ktoré vychovaly aspoň jedno dieťa, t. j. maly ho v zaopatrení aspoň do jeho 14. roku. Obmedzenie do 14.roku neplatí, ak sa dieťa stalo priamou obeťou národnej, politickej alebo rasovej perzekúcie.

(6) U účastinných spoločností, komanditných spoločností na účastiny a spoločnosti s ručením obmedzeným sa zvyšuje dávka podľa odseku 2 o 30%.

(7) Mimoriadna jednorázová dávka podľa odsekov 2, 4 a 6 sa vypočíta tak, aby z majetku podrobeného tejto dávke nezbudlo poplatníkovi po odpočítaní dávky podľa odseku 2 a prípadne i prirážky k nej podľa odseku 4 alebo 6 menej, než koľko ostáva z najvyššej čiastky majetku najbližšie nižšej položky sadzobnej stupnice po odpočítaní dávky, pripadajúcej na tento majetok a prípadnej prirážky k nej. V žiadnom prípade nesmie majetok vyrubením dávky klesnúť pod 1,000.000 Kčs.

(8) Ak sú u toho istého poplatníka splnené podmienky pre uloženie mimoriadnej jednorázovej dávky ako podľa § 3, ods. 1, písm. a), tak aj podľa § 3, ods. 1, písm. b) alebo písm. c), vyrubí sa táto dávka ich súčtom.

§ 10.

Priznanie k mimoriadnej jednorázovej dávke treba podať do konca februára 1948.

§ 11.

Poplatník je povinný zaplatiť mimoriadnu jednorázovú dávku, ktorú si sám vypočíta podľa priznania, do konca apríla 1948; ak bolo povolené podať priznanie v lehote, ktorá končí po 30. apríli 1948, je poplatník povinný zaplatiť mimoriadnu dávku najneskoršie do konca tejto predĺženej lehoty.

§ 12.

Mimoriadna jednorázová dávka môže byť platená

a) v hotovosti,

b) viazanými vkladmi u československých peňažných ústavov, tuzemskými cennými papiermi, požívajúcimi sirotskej istoty, najmä dlhopismi vnútorného štátneho dlhu československého v to počítajúc dlhopisy, vydané t. zv. protektorátem a t. zv. Slovenskou republikou, ďalej cennými papiermi znárodnených podnikov, pokiaľ tieto hodnoty sú súčiastkou majetku dávke podrobeného, a to len pomerným dielom, pripadajúcim na hrubý úhrn viazaných hodnôt v hrubom majetku.

(2) V hotovosti musí byť platená dávka podľa § 9, ods. 1 a tá časť dávky podľa § 9, ods. 2 a 3, ktorá pripadá na voľný majetok.

§ 13.

Výnosu dávky bude použité ku zmiermneniu škôd spôsobených mimoriadnym suchom v roku 1947 a odbore pôdohospodárstva a výživy.

Časť III.

Mimoriadna dávka z nadmerných prírastkov na majetku.

§ 14.

Mimoriadnej dávke z nadmerných prírastkov na majetku podliehajú fyzické osoby, neodovzdané (nerozdelené) pozostalosti, účastinné spoločnosti, komanditné spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným.

§ 15.

(1) Nadmerným prírastkom na majetku, podrobeným mimoriadnej dávke, sú majetkové prírastky za čas od 16. novembra 1945 (1. januára 1946) - rozhodný deň počiatočný - do 31. decembra 1947 - rozhodný deň konečný -, pokiaľ presahujú čiastku 300.000 Kčs.

(2) Majetkový prírastok sa zisťuje srovnaním hodnoty majetku ku dňu 15.novembra 1945 (31.decembra 1945) a hodnoty majetku ku dňu 31.decembra 1947. Takto zistený majetkový prírastok je základom mimoriadnej dávky z nadmerných prírastkov na majetku.

(3) Za majetkový prírastok sa nepovažuje majetok nadobudnutý dedičstvom, venom, výbavou a darovaním medzi rodičmi a deťmi; za majetkový prírastok sa nepovažuje darovaný majetok až do výšky 20.000 Kčs. Ustanovenie § 6 platí tu obdobne.

(4) Za majetkový prírastok sa nepovažuje majetok nadobudnutý niektorým zo spôsobov, uvedených v § 35, ods. 1, písm. f), g), h), ch) zákona č. 134/1946 Sb., v prípadoch uvedených pod písm. g) toho samého zákona však len vtedy, ak bola hodnota poistenia zahrnutá do majetku počiatočného.

§ 16.

(1) Pre zistenie a ocenenie konečného majetku platí ustanovenie častí I a II; pre zistenie a ocenenie počiatočného majetku platia ustanovenia obdobne. Za dlh k rozhodnému dňu počiatočnému sa považuje tiež právoplatne predpísaná úhrnná čiastka majetkových dávok podľa zákona č. 134/1946 Sb.

(2) Na Slovensku sa zvýši pri výpočte majetkového prírastku hodnota majetku k rozhodnému dňu počiatočnému ako aj k rozhodnému dňu konečnému o rozdiel v cenách, vyplývajúcich z redukčného koeficientu, určeného podľa ustanovenia§ 25, ods. 4 a § 45, ods. 2 zákona č. 134/1946 Sb. vyhláškou ministra financií z 10. septembra 1946, ktorou sa pre účely dávky z majetkového prírastku a dávky z majetku stanovia smernice pre vyrovnanie rozdielov v cenách vyplývajúcich z nižšej cenovej hladiny v zemiach Českej a Moravsko -sliezskej a na Slovensku.

§ 17.

Mimoriadna dávka z nadmerných prírastkov na majetku činí 100% zo základu podľa § 15.

§ 18.

Mimoriadna dávka z nadmerných prírastkov na majetku je odpočitateľná od základu mimoriadnej dávky podľa § 9, ods. 2.

§ 19.

Priznanie k mimoriadnej dávke z nadmerných prírastkov na majetku treba podať do konca februára 1948.

§ 20.

(1) poplatník je povinný zaplatiť mimoriadnu dávku z nadmerných prírastkov na majetku, ktorú si sám vypočíta podľa priznania do konca apríla 1948. Ak bolo povolené podať priznanie v lehote, ktorá končí po 30. apríli 1948, je poplatník povinný zaplatiť mimoriadnu dávku z nadmerných prírastkov na majetku najneskoršie do konca tejto predĺženej lehoty.

(2) Mimoriadna dávka z nadmerných prírastkov na majetku môže byť platená len v hotovosti.

Časť IV.

Kontrolné daňové komisie.

§ 21.

(1) Pre obvod každého okresného súdu a pre mestá (obce) s viacej než 3.000 obyvateľmi sa zriaďujú kontrolné daňové komisie, do ktorých vysielajú politické strany, zastúpené v Národnom shromaždení, 8 členov a po jednom členovi revolučné odborové hnutie, Jednotný sväz českých roľníkov, Jednotný sväz slovenských roľníkov a ústredné sväzy hospodárskej samosprávy, ktoré v obvode pôsobnosti kontrolnej daňovej komisie vyvíjajú činnosť.

(2) Členov komisie oznámi prednostovi príslušnej daňovej správy príslušný krajský akčný výbor národného frontu.

(3) Členom kontrolnej a daňovej komisie je tiež prednosta daňovej správy, v obvode ktorého je zriadená kontrolné a daňová komisia, poprípade iný úradník tejto daňovej správy, ktorého určí prednosta daňovej správy.

(4) Minister financií môže pre obvody okresných súdov a pre mestá (obce), ktoré majú zvlášť veľký počet poplatníkov, podľa potreby zriadiť niekoľko kontrolných daňových komisií.

(5) Obvody okresných súdov a mestá (obce), pre ktoré sa zriaďujú kontrolné a daňové komisie, vyhlási minister financií v Úradnom liste.

§ 22.

(1) Kontrolným daňovým komisiám prislúcha:

a) preskúšať, či všetci poplatníci, povinní k tomu podľa tohto zákona, podali priznanie k mimoriadnej jednorázovej dávke podľa časti II a k mimoriadnej dávke z nadmerných prírastkov na majetku podľa časti III;

b) spolupôsobiť pri preskúšaní priznaní, podaných k týmto dávkam;

c) Stanoviť základy pre vyrubenie mimoriadnej jednorázovej dávky podľa § 3, ods. 1, písm. b) a c) a mimoriadnej dávky z nadmerných prírastkov na majetku na podklade pomôcok. Ak nesúhlasí daňová správa so stanoveným základom, môže sa odvolať z predpisu dávky k finančnému úradu II. stolice.

(2) Kontrolné komisie si môžu zriadiť podľa potreby v sídle každého miestneho národného výboru poradný orgán.

(3) Členom kontrolnej daňovej komisie nemôže byť poplatník, podliehajúci niektorej z mimoriadnych dávok podľa tohto zákona.

§ 23.

Jednanie komisie bude zverejnené tak, že budú na vývesku príslušného vyrubovacieho úradu oznámené osoby, o ktorých bude jednané v komisiách a výška ich zdanenia.

§ 24.

Predsedovia a všetci členovia kontrolných daňových komisií sú povinní pri jednaní v komisii postupovať podľa zákona, nehľadiac k osobe, nestranne a podľa najlepšieho vedomia a svedomia a zachovávať o jednaní v daňovej komisii tajomstvo. Členstvo v kontrolných komisiách je funkciou čestnou.

§ 25.

(1) Jednací poriadok komisií, ako aj znenie sľubu členov komisie vyhlási minister financií v Úradnom listě.

(2) Pôsobnosť kontrolných daňových komisií zanikne dňom 31. decembra 1949; po tomto dni prejde ich pôsobnosť na daňové správy.

Časť V.

Trestné a záverečné ustanovenia.

§ 26.

(1) Pre trestanie jednaní a opomenutí, protiviacich sa ustanoveniam tohto zákona, platí obdobne trestné ustanovenie zákona č. 134/1946 Sb. s odchýlkami ďalej uvedenými.

(2) Kto sa dopustí činu trestného podľa odseku 1 vo veci mimoriadnej jednorázovej dávky podľa § 3, ods. 1, písm. a) spôsobom uvedeným

a) v § 71, ods. 2 zákona č. 134/1946 Sb., bude potrestaný pokutou až do výšky šesťnásobku,

b) v § 71, ods. 5 zákona č. 134/1946 Sb., bude potrestaný pokutou vo výške jednonásobku až desaťnásobku,

c) v § 71, ods. 6 zákona č. 134/1946 Sb., bude potrestaný pokutou až do výšky trojnásobku,

d) v § 71, ods. 7 zákona č. 134/1946 Sb., bude potrestaný pokutou až do výšky jednonásobku,

e) v § 71, ods. 8 zákona č. 134/1946 Sb., bude potrestaný pokutou až do výšky päťnásobku

čiastky, o ktorú bola zákonná dávka skrátená lebo nebezpečiu skrátenia vydaná, a v prípade uvedenom pod písm. b) okrem toho väzením od jedného mesiaca do jedného roka.

(3) Ak bol trestný čin podľa odseku 1 spáchaný osobou prevodzujúcou živnosť (podnik, slobodné povolanie alebo povolanie jemu podobné) spôsobom uvedeným v § 71 ods. 2 alebo 5 zákona č. 134/1946 Sb., môže finančný úrad II. stolice navrhnúť príslušnému úradu, aby páchateľovi bolo odňaté na čas alebo navždy živnostenské oprávnenie (oprávnenie k výkonu povolania).

(4) Ak bola mimoriadna jednorázová dávka podľa časti II alebo mimoriadna dávka z nadmerných prírastkov na majetku podľa časti III skrátená alebo nebezpečiu skrátenia vydaná o čiastku, presahujúcu 250.000 Kčs, uložia sa osobe povinnej (odpovednej) vždy tresty podľa ustanovenia § 71, ods. 5 zákona č. 134/1946 Sb., v prípadoch mimoriadnej jednorázovej dávky podľa § 3, ods. 1, písm. a) vždy tresty podľa odseku 2, písm. b).

(5) Uverejnenie trestného nálezu možno previesť aj iným spôsobom než podľa ustanovenia § 71, ods. 4 zákona č. 134/1946 Sb.

(6) Trestnosť činov uvedených v odseku 1 zaniká tiež, ak vinník u príslušného vyrubovacieho úradu opraví alebo doplní svoje údaje alebo učiní dodatočné podanie, ku ktorým bol podľa zákona povinný a ktoré opominul podať a zároveň zaplatí, ak bola dávka skrátená, čiastku, o ktorú bola dávka skrátená, u príslušného daňového úradu. Musí tak učiniť prv, než bola u neho začatá kontrola majetkových dávok podľa § 75 zákona č. 134/1946 Sb. alebo obdobne kontrola dávok podľa tohto zákona alebo prv než bolo proti nemu začaté trestné konanie podľa tohto zákona alebo podľa zákona č. 134/1946 Sb. alebo podľa zákona o priamych daniach alebo podľa zákona o dani z obratu.

(7) Trestnosť činov, uvedených v odseku 1 zaniká ďalej, ak vinník do 60 dní od počiatku účinnosti tohto ustanovenia u príslušného vyrubovacieho úradu opraví alebo doplní svoje údaje alebo učiní dodatočné podanie, ku ktorým bol podľa zákona povinný a ktoré opominul podať a zároveň zaplatí, ak bola dávka skrátená, čiastku, o ktorú bola dávky skrátená, u príslušného daňového úradu.

(8) V trestnom vyšetrovaní pre trestné činy podľa tohto zákona môže finančný úrad II. stolice k zabráneniu úniku z dávkovej povinnosti alebo pri pokuse o takýto únik na návrh daňovej správy zaviesť nútenú správu. Podrobnosti upraví minister financií nariadením.

(9) V prípadoch, neupravených ani týmto zákonom, ani zákonom č. 134/1946 Sb., platí obdobne trestné ustanovenie zákona o priamych daniach v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, s výnimkou ustanovenia § 213, ods. 2 a § 219, ods. 2 a s odchýlkami, uvedenými v odseku 10 a 11.

(10) Ak shľadá vyšetrujúci úrad, že podozrenie z trestného činu je odôvodnené a skutková podstata dostatočne objasnená, oznámi obvinenému celkový výsledok vyšetrovania s poučením o oprávnení, prislúchajúcom mu obdobne podľa § 215, ods. 1, písm. e) zákona o priamych daniach.

(11) Upustenie od trestného konania (§ 205 zákona o priamych daniach) pre trestné činy podľa tohto zákona možno povoliť len so súhlasom ministra financií. Upustenie môže byť učinené závislým tiež na podmienke, že meno osoby, ktorej sa upustenie povoľuje, bude uverejnené na jej útraty spolu s podmienkami povoleného upustenia.

§ 27.

Dávky podľa tohto zákona nie sú (s výnimkou ustanovenia § 18) odpočitateľné pri ich vyrubení, ani pri vyrubení iných daní a dávok.

§ 28.

Minister financií sa zmocňuje, aby z dôvodov zvláštneho zreteľa hodných povoľoval výnimky z ustanovenia tohto zákona a aby k jeho prevedeniu učinil potrebné opatrenie, zabraňujúce daňovému úniku.

Poznámka:

Z ustanovenia § 29 zákona č. 185/1947 Sb. a z ustanovenia čl. V zákona č. 180/1948 Sb. vyplývajú tieto počiatočné dni účinnosti jednotlivých ustanovení terajšieho znenia zákona:

a) dňom 13. novembra 1947 nadobudli účinnosti ustanovenia §§ 1 až 25, 27 a 28,

b) dňom 2. augusta 1948 nadobudly účinnosti ustanovenia § 26.

Ustanovenie zákona, ktorého terajšie znenie vyplýva zo zákona č. 180/1948 Sb., prevedie minister financií v dohode so zúčastnenými členmi vlády.