Vyhláška č. 153/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Canberra výměnou not ze dne 7. dubna 1948.

Čiastka 55/1948
Platnosť od 16.06.1948 do18.12.1972
Účinnosť od 16.06.1948 do18.12.1972
Zrušený 129/1973 Zb.
Redakčná poznámka

Obchodní dohoda se uvádí v prozatímní platnosť s účinností od 20. dubna 1948.

153

Vládní vyhláška

ze dne 30. dubna 1948,

kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Canberra výměnou not ze dne 7. dubna 1948.

Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:

Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 obchodní dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Canberra výměnou not ze dne 7. dubna 1948.

Shora uvedenou obchodní dohodou byla rovněž provedena oprava Závěrečného protokolu obchodní smlouvy mezi republikou Československou a Australským soustátím z roku 1936, jak je vidno z textu vyměněných not.

Gottwald v. r.

(Překlad.)

Ministr zahraničních věcí,

Canberra, území hlavního města Australie.

7. dubna 1948.

Pane,

mám čest Vám sděliti, že v důsledku porad mezi vládami australskou a československou o změnách obchodní smlouvy mezi soustátím Australským a republikou Československou podepsané v Canberra dne 3. srpna 1936 a v Praze dne 19. srpna 1936, vláda soustátí Australského projevuje tímto svůj souhlas s dohodou, jíž bylo dosaženo v těchto poradách, takto:

Poněvadž měnovou reformou z roku 1945 se změnil poměr československé měny k cizím měnám a poněvadž v důsledku toho byly autonomní celní sazby československého celního sazebníku nařízením československé vlády ze dne 14. března 1947 souhlasně upraveny počínaje 1. červencem 1947 a poněvadž československá vláda rozhodla, že smluvní celní sazby stanovené rozličnými obchodními dohodami, jež byly uzavřeny Československem, nutno též souhlasně upraviti, bylo dohodnuto, se schválením dotyčných vlád, československou a australskou delegací v Ženevě v říjnu 1947, aby celní sazby stanovené v položkách 488 a) a ex 571 československého celního tarifu, jež jsou obsaženy v II. části, seznamu B obchodní smlouvy mezi republikou Československou a Australským soustátím a podepsané v Canberra dne 3. srpna 1936 a v Praze dne 19. Srpna 1936, byly valorisovány tak,

že olovo, též slitiny olova s antimonem, arsenem, cínem nebo zinkem, místo dosavadních Kč 14.40 za 100 kg bude podléhati sazbě Kčs 24.- za 100 kg (položka československého celního sazebníku č. 488 a) a

pravé opály, nezasazené, místo dosavadních Kč 1800.- za 100 kg sazbě Kčs 3.000.- za 100 kg (položka československého celního sazebníku č. ex 571).

Tato dohoda podléhá v Československu schválení podle příslušných zákonů Československé republiky a vstoupí v účinnost dnem, jenž bude oznámen Československou vládou vládě Australského soustátí.

Tato dohoda zůstane v platnosti po stejnou dobu jako obchodní smlouva sjednaná mezi republikou Československou a soustátím Australským v srpnu 1936, jejíž integrální část tvoří.

Poněvadž se stala chyba při koncipování protokolu k obchodní smlouvě z roku 1936, bylo dohodnuto, aby text protokolu, který zní:

„Je shoda v tom, že doba tří měsíců před dovozem, během níž musí býti jablka dovezena, aby směla být vyclena s 65 % slevou se všeobecné celní sazby podle československého celního sazebníku, se počítá ode dne vyclení v Československu.“

byl změněn takto:

„Je shoda v tom, že doba tří měsíců před dovozem, během níž musí býti jablka očesána se stromů, aby směla být vyclena s 65 % slevou se všeobecné celní sazby podle československého celního sazebníku, se počítá ode dne vyclení v Československu.“

Jestliže československá vláda souhlasí s těmito změnami, mám čest navrhnouti, že tato nota a Vaše odpověď stejného obsahu budou tvořiti dohodu, na níž se dohodly příslušné vlády a že vstoupí v účinnost dnem, jímž jsou datovány obě noty.

Jsem s projevem nejhlubší úcty

Vám zcela oddaný

H. V. Evatt,
ministr zahraničních věcí.

Pan

Karel Sakh,

československý generální konsul,
39 Martin Place, Sydney.

(Překlad.)

7. dubna 1948.

Pane,

Mám čest potvrditi příjem Vaší noty z dnešního dne a potvrditi Vám, že v důsledku porad mezi vládami československou a australskou o změnách obchodní smlouvy mezi republikou Československou a soustátím Australským, podepsané v Canberra dne 3. srpna 1936 a v Praze dne 19. srpna 1936, vláda soustátí Australského projevuje tímto svůj souhlas s dohodou, jíž bylo dosaženo v těchto poradách, takto:

Poněvadž měnovou reformou z roku 1945 se změnil poměr československé měny k cizím měnám a poněvadž v důsledku toho byly autonomní celní sazby československého celního sazebníku nařízením československé vlády ze dne 14. března 1947 souhlasně upraveny počínaje 1. červencem 1947 a poněvadž československá vláda rozhodla, že smluvní celní sazby stanovené rozličnými obchodními dohodami, jež byly uzavřeny Československem, nutno též souhlasně upraviti, bylo dohodnuto se schválením dotyčných vlád, československou a australskou delegací v Ženevě v říjnu 1947, aby celní sazby stanovené v položkách 488 a) a ex 571 československého celního tarifu, jež jsou obsaženy v II. části, seznamu B obchodní smlouvy mezi republikou Československou a soustátím Australským a podepsané v Canberra dne 3. srpna 1936 a v Praze dne 19. Srpna 1936, byly valorisovány tak,

že olovo, též slitiny olova s antimonem, arsenem, cínem nebo zinkem, místo dosavadních Kč 14.40 za 100 kg bude podléhati sazbě Kčs 24.- za 100 kg (položka československého celního sazebníku č. 488 a) a

pravé opály, nezasazené, místo dosavadních Kč 1800.- za 100 kg sazbě Kčs 3.000.- za 100 kg (položka československého celního sazebníku č. ex 571).

Tato dohoda podléhá v Československu schválení podle příslušných zákonů Československé republiky a vstoupí v účinnost dnem, jenž bude oznámen Československou vládou vládě Australského soustátí.

Tato dohoda zůstane v platnosti po stejnou dobu jako obchodní smlouva, sjednaná mezi republikou Československou a soustátím Australským v srpnu 1936, jejíž integrální část tvoří.

Poněvadž se stala chyba při koncipování protokolu k obchodní smlouvě z 1936, bylo dohodnuto, aby text protokolu, který zní:

„Je shoda v tom, že doba tří měsíců před dovozem, během níž musí býti jablka dovezena, aby směla být vyclena s 65 % slevou se všeobecné celní sazby podle československého celního sazebníku, se počítá ode dne vyclení v Československu.“

byl změněn takto:

„Je shoda v tom, že doba tří měsíců před dovozem, během níž musí býti jablka očesána se stromů, aby směla být vyclena s 65 % slevou se všeobecné celní sazby podle československého celního sazebníku, se počítá ode dne vyclení v Československu.“

Dovoluji si podotknouti, že podle ustanovení odstavce 4 dohody vstoupí tato dohoda v účinnost dnem 20. dubna 1948.

Jsem s projevem nejhlubší úcty Vám zcela oddaný

Karel M. Sakh,
československý generální konsul.

Jeho Excellence,

Velmi ctihodný pan

HERBERT VERE EVATT,
LLD, D. Litt. K. C.

ministr zahraničních věcí.
Canbera, A. C. T.