Vyhláška č. 217/1948 Zb.Vyhláška o nástupných termínoch do prezenčnej služby a do vojenského výcviku.

Čiastka 78/1948
Platnosť od 31.08.1948 do27.09.1948
Účinnosť od 31.08.1948 do27.09.1948
Zrušený 222/1948 Zb.

OBSAH

217

Vyhláška ministerstva národnej obrany

zo dňa 23. augusta 1948

o nástupných termínoch do prezenčnej služby a do vojenského výcviku.

Ministerstvo národnej obrany vyhlasuje podľa § 15, ods. 5 branného zákona republiky Československej v znení vyhlášky ministra národnej obrany zo dňa 26. februára 1934, č. 30 Sb.:


§ 1

(1) Pre brancov odvedených v roku 1948 stanoví sa ako nástupný termín do prezenčnej služby a do vojenského výcviku príslušníkov náhradnej zálohy 1. október 1948.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí i pre brancov odvedených skôr, ktorí pre odklad prezenčnej služby alebo pre odsunutie vojenského výcviku nastúpia do prezenčnej služby alebo do vojenského výcviku príslušníkov náhradnej zálohy v roku 1948.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje

a) na jednu polovicu brancov odvedených v roku 1948 vtelených k letectvu, s výnimkou brancov, ktorí podľa svojho vzdelania môžu byť určení do škôl pre dôstojníkov v zálohe,

b) na lekárov a magistrov farmácie.

(4) Branci budú povolaní k nástupnému termínu uvedenému v odseku 1 jednotlive svolávacími lístkami.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


arm. gen. Svoboda v. r.