Zákon č. 275/1948 Zb.Zákon, ktorým sa prenáša pôsobnosť finančnej stráže v colnom pohraničnom pásme na Zbor národnej bezpečnosti.

Čiastka 100/1948
Platnosť od 18.12.1948 do31.07.1965
Účinnosť od 01.01.1949 do31.07.1965
Zrušený 70/1965 Zb.

275

Zákon

zo dňa 2. decembra 1948,

ktorým sa prenáša pôsobnosť finančnej stráže v colnom pohraničnom pásme na Zbor národnej bezpečnosti.

Národné zhromaždenie republiky Československej uznieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Pôsobnosť, ktorá prislúcha v colnom pohraničnom pásme finančnej stráži, prechádza, s výnimkou výkonu pomocnej služby na colných úradoch, na Sbor národnej bezpečnosti; ďalšie výnimky môže určiť vláda nariadením.

§ 2.

Výkon služby podľa § 1 upraví vláda nariadením. Dokiaľ sa tak nestane, platia doterajšie predpisy so zmenami, vyplývajúcimi z tohto zákona.

§ 3.

Minister vnútra určí po dohode s ministrom financií, ktorí príslušníci finančnej stráže budú prevedení do Zboru národnej bezpečnosti, a upraví podrobnosti tohto prevodu.


§ 4.

(1) Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949. Prípravy na jeho vykonanie možno urobiť už pred týmto dňom; najmä môžu sa vydať už pred týmto dňom vládne nariadenia podľa §§ 1 a 2 a urobiť opatrenia podľa § 3.

(2) Tento zákon vykonajú ministri vnútra a financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Ďuriš v. r.

za ministra Dr. Dolanského.