Vyhláška č. 157/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948.

Čiastka 55/1948
Platnosť od 16.06.1948
Účinnosť od 16.06.1948
Redakčná poznámka

Dohoda se uvádí v prozatímní platnosť s účinností od 20. dubna 1948.

OBSAH

157

Vládní vyhláška

ze dne 30. dubna 1948,

kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948.

Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:


Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 13. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948.

Gottwald v. r.

Velvyslanectví
republiky Československé
ve Varšavě

č.: 3031/48.

Ve Varšavě dne 23. března 1948.

Vážený pane ministře,

Se zřetelem k úpravě československé měny v listopadu 1945, jakož i se zřetelem k tomu, že v důsledku toho byly rozhodnutím československé vlády upraveny i autonomní sazby československého celního sazebníku (vládní nařízení ze dne 14. března 1947, čís. 52 Sb. z. a n.) dále pak s odvoláním na ustanovení závěrečného protokolu Oddíl B, bod. 1 k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsané v Praze dne 4. července 1947, Československá vláda si přeje upravit smluvní celní sazby československého celního sazebníku uvedené v příloze A k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934 způsobem, podaným v nové listině A, jež jest připojena k této notě.

Ustanovení, týkající se těchto nových smluvních celních sazeb, podléhá v Československu schválení Národním shromážděním a nabude platnosti dnem, který bude polské vládě oznámen. Československá vláda prosí polskou vládu o projev souhlasu s tímto svým opatřením i s uvedením nových smluvních celních sazeb v prozatímní účinnost dnem 20. dubna 1848.

Používám této příležitosti, vážený pane ministře, abych Vás ujistil o své hluboké úctě.

Josef Hejret v. r.

Jeho Excellence

pan Zygmunt MODZELEWSKI,
ministr zahraničních věcí
ve Varšavě

Listina A.

Smluvní cla při dovozu do celního území československého.

Čísla celního sazebníku československéhoPojmenování zbožíCelní sazba Kčs
ex 20Cukr jiného druhu (škrobový, hroznový, ovocný, mléčný a pod.)za 100 kg 460,-
21Melasa30,-
ex 31Hrách, čočka, boby a fazole:
ex a) hrách, čočka:
hrách35,-
b) boby a fazole10,-
32Vikev, vlčí bob (lupina):
a) vikev22,-
b) vlčí bob (lupina)2,-
ex 40Brambory, řepa cukrová, řepa krmná (burák):
a) brambory:
ex 2. od 1. srpna do 31. ledna:
Poznámka: Bramborová sáď (brambory k sázení) od 16. září do 15. listopadu, na osvědčení ministerstva zemědělství25,-
ex 44Všechny druhy zeleniny (mimo lanýže) a jiné rostliny pro kuchyňskou potřebu, upravené (sušené, stlačené, krájené, na prach rozmělněné nebo jinak rozdrobené):
ex a) sušená zelenina, též solená:
bramborové vločky230,-
46Mák (též zralé makovice)150,-
ex 47Semeno lněné a konopné (semenec), semena olejnatá, jinde nezařaděná:
a) semeno lněné a konopné (semenec)27,-
48Semeno hořčičné (též mleté, v sudech)30,-
ex 49Semeno jetelové:za 100 kg
a) vičenec60,-
ex b) jiné:
červený jetel280,-
bílý jetel300,-
50Semena travní420,- z hrubé váhy
ex 52Semena výslovně nejmenovaná:
semena řepy krmné110,-
ex 68Ovce a kozy (též berani, skopci a kozli):za kus
ovce (též berani a skopci)22,-
ex 73Veškerá drůbež (mimo zvěř pernatou):
ex a) živá:za 100 kg
husy55,-
b) mrtvá, též vykuchaná, oškubaná nebo bez končetin210,-
ex 75Ryby, raci sladkovodní, pozemní hlemýždi, scampi, vše čerstvé:
ex b) ostatní:
raci sladkovodní85,-
ex 79Vejce drůbeží, též žloutek a bílek, tekutý:
a) vejce drůbeží200,-
84Chlupy, vlasy a žíně veškeré, surové nebo upravené (a to vochlované, vyvařené, barvené nebo mořené, též kadeřené); štětinybeze cla
ex 85Peří výslovně nejmenované (též peří drahé, pápěrky a brky); péra ozdobná, neupravená:
peří výslovně nejmenované (též peří drané, pápěrky a brky)beze cla
ex 86Měchýře a střeva, čerstvé, solené nebo sušené, blány zlatotepecké; střevové provazy:
měchýře a střeva, čerstvé, solené nebo sušené24,- z čisté váhy
88Máslo přírodní, čerstvé nebo solené, též přepouštěné500,-
ex 96Parafin
ex a) nečistý, také parafinové šupiny:
parafin nečistý160,-
ex b) jiný:
parafin čištěný190,-
ex 100Kolomaz:
a) s přísadou minerálních olejů nebo minerálních tuků190,-
b) jiná85,-
118Masité droby1100,-
ex 134Dříví stavební a užitkové, korek:
ex a) dříví stavební a užitkové, evropské, tvrdé nebo měkké, kulaté, přitesané, řezané pilou neb jinak ořezávané, štípané, mimo dyhy, dále neopracované, též železniční pražce:
ex 1. kulatina loupaná i neloupaná:
ex β) z jehličnatých dřevin:
dříví důlní4,-
ex δ) ostatní:
habrová, osyková, topolová a vrbovábeze cla
ex 2. dříví přitesané, řezané pilou nebo jinak ořezávané, štípané, mimo dyhy, dále neopracované, též železniční pražce:
β) sudovina dubovábeze cla
δ) dříví z jehličnatých dřevin8,-
ex ε) dříví dubové, jasanové, jilmové, akátové; dříví dubové6,-
ex Poznámky k pol. 134 a) 1-2
ex 1. Dříví brusné a pilařské odřezky, dovážené továrnami k výrobě celulosy, vzdálenými nejvýše 50 km od celní hranice, do množství 650.000 q ročně, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením:
dříví brusné a pilařské odřezky, dovážené továrnami k výrobě celulosy, vzdálenými nejvýše 50 km od celní hranice, do množství 325.000 q ročně, na zvláštní povolení pod dozorem a za podmínek, stanovených nařízenímbeze cla
ex 135Dřevěné uhlí, rašelina a rašelinové uhlí, lignit a kamenné uhlí, koks a všechno pevné palivo uměle z těchto hmot vyrobené:
ex a) dřevěné uhlí a rašelina (též brikety z nich):
dřevěné uhlí25,-
ex 150Zeminy a látky nerostné, výslovně nejmenované, přírodní, pálené, mleté nebo plavené:
ex b) ostatní:
dolomit (též pálený)beze cla
172Ozokerit (zemní vosk, skalní vosk), surovýbeze cla
ex 173Terpentin, olej terpentinový, olej smolný (pryskyřičný); surový olej jantarový, z rohu a kaučukový, pak oleje řady benzenové z kamenouhelného dehtu, ptačí lep:
ex b) ostatní:
terpentin, olej terpentinovýbeze cla
ex Poznámka ke třídě XXI.
Minerální oleje, dovážené rafineriemi minerálních olejů k dalšímu průmyslovému zpracování destilací nebo rafinací, na zvláštní povolení, za podmínek, stanovených nařízením:
c) benzin surový saz. čís. 17720,-
d) destilát petrolejový saz. čís. 17715,-
e) destilát mazacích olejů saz. čís. 17820,-
f) parafinový olej saz. čís. 177 a 178 a zbytky destilace minerálních olejů saz. čís. 1791,-
Bavlněná príze:
ex 183jednoduchá surová:
a) do čís. 12 po anglicku215,-
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku290,-
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku500,-
d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku770,-
ex Poznámky.
1. Bavlněná příze útková, jednoduchá, surová, ve způsobě potáčů na krátkých nebo prostupujících cívkách, které nejsou přes 13 cm dlouhé a přes 22 mm tlusté, dovážená pro tkalcovny látek polohedvábných na dovolovací list pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku220,-
z d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku350,-
ex 2. Jednoduchá surová příze bavlněná, dovážená k výrobě tylu, záclon, vyšívek a krajek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek, stanovených nařízením:
z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku220,-
z d) přes čís. 50 až čís. 60 po anglicku350,-
ex 202Len, konopí, juta a jiná výslovně nejmenovaná přediva rostlinná, vesměs surové, močené (rosené), třené, vochlované, bílené, barvené a jich odpadky:
lenbeze cla
282Zboží košíkářské (též z vrbového proutí upletené):
a) obyčejné (hrubé koše k balení, nůše, košatiny, koše na prádlo, vrše a pod. věci) z neoloupaných nebo oloupaných prutů atd., nemořené, nebarvené, nepokostované, nelakované, též spojené se dřevem, železem neb obecnými kovy200,-
b) jemné, t. j. všechno ostatní zboží, pokud nepatří do položky c), též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami2.000,-
c) velmi jemné, t. j. zboží, spojené s velmi jemnými hmotami5.200,-
ex 287Papír balicí, váží-li čtverečný metr aspoň 30 g:
ex a) nebarvený;
jednostranně hlazený170,- z hrubé váhy
ex 296Papír výslovně nejmenovaný:
ex a) hladký:
1. novinový papír tiskařský v kotoučích140,-
ex 300Zboží z papíru, lepenky nebo papíroviny výslovně nejmenované:
ex a) z papíroviny, lepenky, papíru, mimo z papíru saz. čís. 290 b) 294 a 296 c):
ex 4. ostatní:
papír cigaretový, upravený k přímému použití (v knížkách a pod.); dutinky cigaretové; cívky a dutinky k navíjení příze580,-
ex b) z papíru nebo s papírem saz. čís. 290 b), 294 a 296 c), potom všechno zboží s obrázky nebo s malbami:
ex 2. ostatní:
tiskopisy, oznámení a návěští; papír cigaretový, upravený k přímému použití (v knížkách a pod.); dutinky cigaretové1.200,-
Poznámka k saz. čís. 298, 299 a 300.
Oznámení, plakáty a brožury, doporučující návštěvu polských turistických míst, lázní nebo propagující cizinecký ruch v Polsku vůbec, se projednávají bez ohledu na rozsah anonční části beze cla podle saz. čís. 647.
ex 344Technické potřeby:
ex d) technické potřeby výslovně nejmenované, z vydělané nebo surové kůže, jako kapsy k transportérům, babky stavové, ozubená kola, manžety, kotouče a kruhy těsnicí a pod.:
2. řemínky k rozdělovači rouna1.800,-
ex 350Vlysy, obruby, příčky a výplně, hoblované, jakož i parkety (desky klížené nebo jinak spojené) vše nedýhované a nevykládané:
ex a) surové:
vlysy, obruby, příčky a výplně, hoblované80,-
ex 351Dýhy i desky ze sklížených dyh:
ex a) nevykládané:
1. surové170,- z hrubé váhy
ex 361Zboží výslovně nejmenované z jiných surovin soustružnických a řezbářských než ze dřeva:
ex d) z pravého nebo napodobeného jantaru, gagatu, též spojené s obyčejnými, jemnými nebo jinými velmi jemnými hmotami:
z pravého jantaru, též spojené s obyčejnými, jemnými nebo jinými velmi jemnými hmotami4.200,-
ex 370Duté sklo obyčejné, t. j. nebroušené, nevzorkované, nelisované, nezabroušené:
ex a) přírodní barvy, nikoli však bílé:
balony o obsahu 25 až 65 litrů110,- z hrubé váhy
399Cement28,-
ex 488Obecné kovy surové, staré přelámané nebo v odpadcích:
a) olovo, též slitiny olova s antimonem, arsenem, cínem nebo zinkem15,-
ex c) zinek, též slitiny zinku s olovem nebo cínem:
surový zinek24,-
Poznámka. Zinkové odpadky na zvláštní povolení za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
ex 491Plechy a desky (válcované, vykované), dále neopracované:
e) zinkové220,-
ex 492Plechy a desky, hloubené nebo dirkované:
c) zinkové300,-
ex 597Kysličníky a zásady, výslovně jmenované:
ex g) zinková bělova (kysličník zinečnatý bílý); zinková šeď (nečistý kysličník zinečnatý, šedý):
zinková běloba (kysličník zinečnatý bílý)240,-
ex 621Plyny zhuštěné, zkapalněné nebo ztužené, výslovně nejmenované:
kysličník siřičitý (kyselina siřičitá) je-li zásilka provázena vysvědčením o obsahu obalů, vydaný úřadem země výroby k tomu oprávněným65,-
ex 653Otruby (též mandlové), rýžové odpadky; sladový květ; plevy; tuhé zbytky po výrobě mastných olejů, též mleté; výpalky, pomeje; vyloužené řepné řízky;
ex b) ostatní:
otruby pšeničné a žitné; vyloužené řepné řízkybeze cla
ex 654Mláto a matoliny:
ex b) jiné:
pevné zbytky bramborové po výrobě škrobu (sušené bramborové zdrtky)beze cla
Poznámka. V závěrečném protokolu v oddílu nazvaném „pokud jde o používání celního sazebníku československého" se v odstavci k s. č. 40 sazba 15 Kč nahrazuje sazbou 25,- Kčs a v odstavci k s. č. 621 se sazba 39,- Kč nahrazuje sazbou 65,- Kčs. Ostatní ustanovení této části závěrečného protokolu zůstávají nezměněny.

(Překlad)

Ve Varšavě dne 27. března 1948

Vaše Excellence,

Mám čest potvrditi příjem noty Vaší Excellence z 28. března o znění:

„Se zřetelem k úpravě československé měny v listopadu 1945, jakož i se zřetelem k tomu, že v důsledku toho byly rozhodnutím československé vlády upraveny i autonomní sazby československého celního sazebníku (vládní nařízení ze dne 14. března 1947, č. 52 Sbírky z. a n.), dále pak s odvoláním na ustanovení závěrečného protokolu Oddíl B, bod 1 k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsané v Praze dne 4. července 1947, československá vláda si přeje upravit smluvní celní sazby československého celního sazebníku uvedené v příloze A k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934 způsobem, podaným v nové listině A, jež jest připojena k této notě.

Ustanovení týkající se těchto nových smluvních celních sazeb, podléhá v Československu schválení Národním shromážděním a nabude platnosti dnem, kdy bude polské vládě oznámen. Československá vláda prosí polskou vládu o projev souhlasu s tímto svým opatřením i s uvedením nových smluvních celních sazeb v prozatímní účinnost dnem 20. dubna 1948.“

Mám čest v odpovědi oznámit Vaší Excellenci, že polská vláda vyslovuje souhlas jak s upravením celních smluvních sazeb listiny A z obchodní a plavební úmluvy ze dne 10. února 1934 způsobem, který je zřejmý z přílohy k notě Vaší Excellence, tak i s prozatímním uvedením těchto ustanovení v účinnost dnem 20. dubna 1948.

Račte přijmouti, pane velvyslanče, projev mé hluboké úcty.

Stefan Wierblowski, v. r.

Jeho Excellence

pan Josef Hejret,
velvyslanec republiky Československé
ve Varšavě.