200

Vládní nařízení

ze dne 12. července 1948

o úpravě některých služebních a platových poměrů členů Sboru národní bezpečnosti.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 29 zákona ze dne 11. července 1947, č. 149 Sb., o národní bezpečnosti (dále jen „zákon“):


§ 1

(1) Toto nařízení se vztahuje na členy Sboru národní bezpečnosti (dále jen „Sbor“), kteří se jimi stali:

a) z příslušníků kriminální služby podle ustanovení § 6, odst. 1, č. 2, písm. a) zákona nebo

b) ze zaměstnanců, u nichž byly splněny podmínky stanovené v § 6, odst. 1, č. 2, písm. b) zákona.

(2) Příslušníky kriminální služby podle odstavce 1, písm. a) se rozumějí zaměstnanci, kteří do dne 7. září 1947 byli úředníky vedoucí kriminální služby (I. služební třída), úředníky zvýšené kriminální služby (II. služební třída), úředníky střední kriminální služby (III. služební třída) nebo gážisty kriminální služby mimo služební třídy.

(3) Za zaměstnance podle odstavce 1, písm. b) nutno považovati úředníky právní služby (Ib služební třída), úředníky vyšší správní služby (Ib služební třída) a úředníky vyšší pomocné správní služby (II. služební třída). Ministr vnitra určí v dohodě s ministrem financí, u kterých z úředníků pomocné správní služby (III. služební třída), z úředníků kancelářské služby (IV. služební třída), ze zaměstnanců v pomocné službě kancelářské a ze smluvních zaměstnanců, je splněna podmínka § 6, odst. 1, č. 2, písm. b) zákona.

§ 2

(1) Na členy Sboru ve smyslu ustanovení § 1 se vztahují ustanovení části čtvrté, dílu II zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona) a zákona ze dne 4. července 1923, č. 153 Sb., kterým se upravují některé služební poměry četnictva a některé četnické požitky, zejména odpočivné a zaopatřovací, jakož i příslušné jejich prováděcí předpisy, vesměs ve znění předpisů je měnících a doplňujících.

(2) Služební a platové poměry zaměstnanců, kteří se stali členy Sboru (§ 1), se upraví přiměřeně podle zásad § 9 vládního nařízení ze dne 24. prosince 1942, č. 420 Sb., o zjednodušení a o nové úpravě některých personálních poměrů ve veřejné správě, a vládního nařízení ze dne 7. listopadu 1930, č. 163 Sb., o převzetí zaměstnanců samosprávných korporací do státní služby a jejich zařazení, tak, jako kdyby tito zaměstnanci sloužili od počátku v bývalém četnictvu a jako kdyby se na ně od té doby vztahovaly dosavadní předpisy o bývalém četnictvu. Při tom se vychází z nejnižší platové stupnice, která je systemisována pro příslušnou služební kategorii (§§ 98, 122 a 130 platového zákona). Totéž platí o počátečním služném (§ 103, odst. 2, §§ 124, 125 a 135 platového zákona). Ze zvláště závažných služebních důvodů může ministr vnitra v dohodě s ministrem financí povoliti, aby zaměstnanec byl zařaděn do platové stupnice téhož čísla a označení podle § 103, odst. 1 platového zákona, ve znění zákona ze dne 16. května 1946, č. 139 Sb.

§ 3

Úředníci vedoucí kriminální služby (I. služební třída), úředníci právní služby (Ib. služební třída), úředníci zvýšené kriminální služby (II. služební třída), úředníci vyšší pomocné správní služby (II. služební třída) a úředníci střední kriminální služby (III. služební třída).

(1) Podle ustanovení § 2 se posuzuje:

a) ustanovení úředníkem Ib. služební třídy v 6. platové stupnici, stupni a) jako ustanovení důstojníkem I. služební třídy v 7. platové stupnici, stupni b) [§ 124 platového zákona ve spojení s § 103, odst. 2, písm. a) téhož zákona] a

b) ustanovení úředníkem II. nebo III. služební třídy v 7. platové stupnici jako ustanovení důstojníkem v 8. platové stupnici, a to u úředníků II. služební třídy ve stupni a) [§ 124 platového zákona ve spojení s § 103, odst. 2, písm. c) téhož zákona].

(2) Zaměstnanci, kteří byli po 5. květnu 1945 převedeni do kategorie úředníků zvýšené kriminální služby nebo do kategorie úředníků vyšší pomocné správní služby (II. služební třída) z řad příslušníků bývalé t. zv. uniformované protektorátní policie, přijatých v době nesvobody, se zařadí tak, jako kdyby k tomuto převodu nebylo došlo.

(3) Pokud se na úřednické čekatele Ib. a II. služební třídy nevztahuje ustanovení odstavce 2, zařadí se podle předběžného vzdělání a dosavadního služebního upotřebení, a to koncipisté jako čekatelé I. služební třídy a elévové kriminální služby nebo aktuárští elévové jako čekatelé II. služební třídy. Tito čekatelé obdrží adjutum podle obdoby ustanovení § 100 platového zákona. Čekateli se propůjčí důstojnické služební místo, jakmile dovrší tříletou čekatelskou dobu a vyhoví všeobecným, jakož i zvláštním podmínkám předepsaným pro ustanovení na místě služební kategorie, ze které byl do Sboru přeřaděn.

§ 4

Úředníci pomocné správní služby (III. služební třída) a úředníci kancelářské služby (IV. služební třída).

Úředníci pomocné správní služby (III. služební třída) a úředníci kancelářské služby (IV. služební třída) se zařadí buď do kategorie důstojníků III. služební třídy nebo jako gážisté mimo služební třídy. Způsob jejich zařadění určí ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí, při čemž přihlédne přiměřeně k dosavadní započitatelné služební době, k všeobecným a zvláštním podmínkám pro povyšování výkonných důstojníků III. služební třídy a gážistů mimo služební třídy pořádkové složky Sboru a k zvláštním okolnostem, které po případě odůvodnily mimořádné povýšení v dosavadním služebním poměru.

§ 5

Zaměstnanci pomocné kancelářské služby.

Zaměstnanci pomocné kancelářské služby se zařadí jako gážisté mimo služební třídy, a to zásadně tak, jako kdyby sloužili od počátku v bývalém četnictvu. Přitom se přihlédne k zvláštním okolnostem, které po případě odůvodnily mimořádné povýšení v dosavadním služebním poměru. Zaměstnanci I. platové stupnice v pomocné službě kancelářské mohou býti převedeni nejvýše do platové stupnice Ib. gážistů mimo služební třídy Sboru.

§ 6

Smluvní zaměstnanci.

Smluvní zaměstnance zařadí ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí s přihlédnutím k jejich kvalifikaci, délce služební doby a služebnímu upotřebení. Přicházelo-li by vzhledem k délce předchozí služby a splnění všech ostatních podmínek pro jmenování v úvahu ustanovení na místech, jejichž propůjčení je vyhrazeno vládě nebo presidentu republiky, lze zařazení na toto místo provésti jen propůjčením tohoto místa orgánem příslušným ke jmenování na toto místo.

§ 7

(1) Členové Sboru, kteří byli dříve vojenskými gážisty z povolání nebo gážisty některého bývalého bezpečnostního sboru (četnictva nebo státní policie nebo obecní výkonné policie), se zařadí tak, jako kdyby nepřestali býti vojenskými gážisty z povolání, po případě gážisty četnictva nebo státní policie nebo obecní výkonné policie.

(2) Jmenování (povýšení), k nimž došlo v dosavadním služebním poměru, se posuzují podle ustanovení § 2, odst. 2 tohoto nařízení a § 17, odst. 4 a 5 platového zákona.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 7. září 1947; provede je ministr vnitra v dohodě s ministrem financí.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.