Nariadenie vlády č. 299/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa opätovne predlžujú niektoré lehoty podľa zákona o mimoriadnych opatreniach v odbore ochranných známok.

Čiastka 105/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949

OBSAH

299

Vládne nariadenie

zo dňa 21. decembra 1948,

ktorým sa opätovne predlžujú niektoré lehoty podľa zákona o mimoriadnych opatreniach v odbore ochranných známok.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 1, ods. 2, § 2, § 4, ods. 2 a § 5, ods. 1 zákona zo dňa 8. mája 1946, č. 125 Sb., o mimoriadnych opatreniach v odbore ochranných známok:


§ 1.

Lehoty podľa § 1, ods. 2, § 2, § 4, ods. 2 a § 5, ods. 1 zákona č. 125/1946 Sb., posledne predĺžené vládnym nariadením zo dňa 22. júna 1948, č. 164 Sb., ktorým sa predlžujú niektoré lehoty podľa zákona o mimoriadnych opatreniach v odbore ochranných známok, opätovne sa predlžujú do 30. júna 1949.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.