Nariadenie vlády č. 300/1948 Zb.Vládne nariadenie o referátoch krajských národných výborov pre všeobecné vnútorné veci.

Čiastka 106/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť do 01.01.1949

300.

Vládne nariadenie

zo dňa 28. decembra 1948

o referátoch krajských národných výborov pre všeobecné vnútorné veci.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 8, ods. 3,

písm. a) a § 19, ods. 3 zákona zo dňa 21. decembra 1948,

č. 280 Sb., o krajskom zriadení:


§ 1.

(1) Na každom krajskom národnom výbore sa zriaďuje referát pre

všeobecné vnútorné veci. Na čele tohto referátu je predseda

krajského národného výboru.

(2) V krajoch s počtom obyvateľov nad 1,000.000 môže rada

krajského národného výboru na návrh predsedu rozdeliť referát pre

všeobecné vnútorné veci na dve skupiny. V tomto prípade poverí

predseda niektorého zo svojich námestníkov, ktorý nevedie žiadny

referát, vedením jednej z týchto skupín. Námestník predsedu má ako

vedúci skupiny postavenie referenta.

(3) Referát pre všeobecné vnútorné veci sa delí podľa potreby

na oddelenia; zásady pre toto rozdelenie, najmä počet oddelení,

ustanoví Ministerstvo vnútra.

§ 2.

(1) Začínajúc dňom 1. januára 1949 obstarávajú sa na referáte

pre všeobecné vnútorné veci:

a) úlohy, spojené s výkonom funkcie predsedu krajského národného

výboru a krajského tajomníka; pri plnení týchto úloh má sa

sledovať vládny program tak, aby podľa neho bola zameraná

všetka činnosť krajského národného výboru a aby sa jeho

pracovné možnosti využily pružne, predovšetkým na vykonanie

tých úloh, ktoré sú s hľadiska vládneho programu

najdôležitejšie;

b) práce, súvisiace so všeobecným dohľadom krajského národného

výboru na podriadené národné výbory;

c) všeobecné práce pre plenárne zasadania, schôdzky rady a pre

schôdzky komisií, zriadené v odbore činnosti referátu pre

všeobecné vnútorné veci.

(2) Na splnenie úloh, ustanovených v odseku 1, vyvíja referát

pre všeobecné vnútorné veci najmä túto činnosť:

1. vykonáva prípravné práce pre začatie činnosti krajského

národného výboru a zaisťuje predpoklady pre túto činnosť,

najmä dbá o jeho umiestenie a vecné vybavenie;

2. vykonáva pomocné práce, spojené s plnením úloh, uložených

predsedovi krajského národného výboru, najmä pokiaľ ide

o sjednocovanie činnosti jednotlivých referátov a vykonávanie

smerníc nadriadených orgánov a plenárneho zasadania krajského

národného výboru, o rozvrh práce a o urovnávanie vnútorných

kompetenčných konfliktov;

3. sleduje všeobecne činnosť podriadených národných výborov

a v súčinnosti s ostatnými patričnými referátmi vykonáva

kontrolu vnútorného úradovania, správy a hospodárenia

podriadených národných výborov, ústavov a zariadení

a prejednáva všeobecné sťažnosti na postup podriadených

národných výborov;

4. obstaráva všeobecné práce, spojené so svolávaním plenárnych

zasadaní, schôdzok rady, ako aj komisií, zriadených v odbore

činnosti referátu pre všeobecné vnútorné veci, so sostavovaním

programu ich rokovaní, s písomným zaznamenávaním priebehu

a výsledkov zasadaní a schôdzok a s vykonávaním usnesení, na

nich urobených;

5. vykonáva pre predsedu krajského národného výboru práce, ktoré

vyžaduje zastupovanie a reprezentácia krajského národného

výboru a kraja ako sväzku ľudovej správy;

6. informuje verejnosť o činnosti krajského národného výboru,

propaguje jeho úlohy a opatrenia, urobené na ich plnenie,

vedie vydávanie úradných publikácií a uverejňovanie vyhlášok,

má v evidencii smernice a pokyny, upravujúce úradnú činnosť,

shromažďuje doklady o politickom, hospodárskom a kultúrnom

živote v kraji (dokumentácia) a vedie výstrižkový

a fotografický archív;

7. stará sa o riadnu organizáciu vnútornej služby na krajskom

národnom výbore, o organizáciu stálej služby a o určenie

úradných dní a hodín pre strany, stará sa o riadnu správu

a hospodárenie všetkých složiek krajského národného výboru,

dohliada na vnútorné úradovanie a spracováva pracovné výkazy

o úradnej činnosti zamestnancov;

8. vybavuje osobné veci členov krajského národného výboru

a členov jeho komisií, vyplývajúce z ich funkcie;

9. stará sa o organizáciu politického a odborného školenia

zamestnancov.

(3) K referátu pre všeobecné vnútorné veci sú pričlenené

kancelárska a hospodárska správa, príručná pokladnica a úradná

knihovňa krajského národného výboru.

§ 3.

Ďalšie úlohy a z toho vyplývajúci rozsah činnosti referátu pre

všeobecné vnútorné veci, ako aj časové poradie, v ktorom sa krajský národný výbor ujme týchto úloh, určí vláda osobitným nariadením.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister vnútra.


Zápotocký v.r.

Nosek v.r.