Zákon č. 68/1948 Zb.Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních.

Čiastka 26/1948
Platnosť od 19.04.1948 do31.10.1949
Účinnosť od 01.12.1945 do31.10.1949
Zrušený 218/1949 Zb.

OBSAH

68

Zákon

ze dne 17. března 1948

o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) K doplňkům nejnižšího příjmu (kongruy) duchovenstva církví a náboženských společností kongruálních přísluší počínajíc dnem 1. prosince 1945 zvláštní roční přídavek. Tento přídavek činí Kčs 3000,- u svobodného a Kčs 5400,- u ženatého. Mimo to náleží přídavek na děti, na něž přísluší výchovné. Tento přídavek činí za dobu od 1. prosince 1945 do 31. prosince 1946 Kčs 1800,- na každé dítě a od 1. ledna 1947 činí

při 1 dítěti .............. Kčs 1800,-,

na 2 děti .............. Kčs 4200,-,

na 3 děti .............. Kčs 7200,-,

na 4 děti .............. Kčs 10800,-,

na 5 dětí .............. Kčs 15000,-,

na 6 dětí .............. Kčs 19800,-,

na 7 dětí .............. Kčs 25200,-,

a za každé další dítě vždy o Kčs 6 000,-- ročně více.

(2) Duchovní, jehož manželka je výdělečně činná nebo požívá odpočivného (zaopatřovacího) platu nebo důchodu z veřejnoprávního sociálního pojištění, se posuzuje jako duchovní svobodný.

§ 2

Zvláštní přídavky podle § 1 jsou splatné měsíčně zároveň s doplňkem kongruy a nejsou součástí pensijní základny. Vyměřuje se z nich pojistné podle předpisů o nemocenském pojištění duchovních církví a náboženských společností státem uznaných (recipovaných); z přídavků na děti však jen za dobu do 31. prosince 1946. Od 1. ledna 1947 nejsou přídavky na děti podrobeny dani důchodové, po př. dani ze mzdy.

§ 3

Církvím a náboženským společnostem dotačním dostane se ze státní pokladny doplatku dotace k tomu účelu, aby svým duchovním mohly vypláceti zvláštní přídavky obdobně podle ustanovení tohoto zákona, jsou-li u nich splněny podmínky, za kterých by se jim dostalo tohoto přídavku, kdyby byli duchovními církví a náboženských společností kongruálních. Též tyto přídavky jsou osvobozeny od pojistného a od daně důchodové, po př. daně ze mzdy v rozsahu, stanoveném pro přídavky duchovních církví a náboženských společností kongruálních.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1945; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem financí.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Dolanský v. r.