Nariadenie vlády č. 315/1948 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú štátne lesné a poľnohospodárske podniky vo forme národných podnikov.

Čiastka 108/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949

315.

Vládne nariadenie

zo dňa 30. decembra 1948,

ktorým sa zriaďujú štátne lesné a poľnohospodárske podniky vo forme národných podnikov.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 1, ods. 1 zákona zo dňa 22. decembra 1948, č. 312 Sb., o organizácii štátnych lesov a statkov:


§ 1.

Zriadenie podnikov.

Dňom 1. januára 1949 sa zriaďujú tieto štátne lesné a poľnohospodárske podniky vo forme národných podnikov (ďalej len „podniky“):

1. Československé štátne lesy, národný podnik, so sídlom v Prahe,

2. Československé štátne statky, národný podnik, so sídlom v Prahe.

§ 2.

Majetková podstata.

Majetkovú podstatu podniku tvoria majetkové podstaty doterajšieho podniku Štátne lesy a statky; minister pôdohospodárstva určí, ktoré časti týchto majetkových podstát pripadnú jednotlivým podnikom.

§ 3.

Predmet podnikania.

(1) Československé štátne lesy, národný podnik, prevádza lesné hospodárstvo a pridružené závody lesné na zužitkovanie lesnej výroby a podstaty pôdy, vynímajúc vyhradené nerasty.

(2) Československé štátne statky, národný podnik, prevádza poľné a rybničné hospodárstvo a pridružené závody na statkové zužitkovanie rastlinnej a živočíšnej výroby a podstaty pôdy, vynímajúc vyhradené nerasty.

(3) Podniky môžu vykonávať alebo obstarávať samostatne všetky práce a pomocné úkony, ktoré slúžia úlohám podľa odseku 1 a 2, ako aj vyvinúť činnosť, ktorá súvisí s ich prevádzkou.


§ 4.

Záverečné ustanovenie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.