Zákon č. 294/1948 Zb.Zákon o osobitnej dani z úrokov z úsporných vkladov.

Čiastka 105/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949

294.

Zákon

zo dňa 21. decembra 1948

o osobitnej dani z úrokov z úsporných vkladov.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

(1) Úroky z úsporných vkladov na vkladné knižky a na vkladné listy, vydané peňažnými ústavmi (ďalej len „úroky“), nepodliehajú, začínajúc daňovým rokom 1950, dôchodkovej dani.

§ 2.

(1) Úroky vyplatené alebo pripísané k dobru za čas po 31. decembri 1948, sú podrobené osobitnej dani z úrokov vo výške 14%.

(2) Daň podľa odseku 1 sa sráža a odvádza podľa predpisov o srážke a odvode dane rentovej a platí pre ňu, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, ustanovenie zákona zo dňa 15. júna 1927, č. 76 Sb., o priamych daniach, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich.

(3) Úroky podliehajú aj naďalej rentovej dani.


§ 3.

Ustanovenie § 33, ods. 2 zákona zo dňa 23. septembra 1930, č. 143 Sb., o Poštovej sporiteľni, sa zrušuje.

§ 4.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.