Vyhláška č. 93/1948 Zb.Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce.

Čiastka 36/1948
Platnosť od 05.05.1948 do31.05.1953
Účinnosť od 05.05.1948 do31.05.1953
Zrušený 45/1953 Zb.

93

Vyhláška ministra financí

ze dne 24. dubna 1948

o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce.

Podle § 3, odst. 2 a § 5, odst. 1 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny, stanovím:


§ 1

(1) Na paměť třetího výročí květnové revoluce se razí 1,000.000 kusů pamětních stříbrných padesátikorun.

(2) Pamětní padesátikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pamětní padesátikoruny jest 10 g. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistosti stříbra 5/1000. Průměr mince jest 28 mm.

(3) Na líci padesátikoruny jest státní znak republiky Československé, který se dotýká téměř horního okraje mince. Kolem státního znaku jest nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ v jedné řádce.

(4) Na rubu padesátikoruny jest uprostřed postava vítěze vracejícího se z boje s mečem ve zdvižené pravici; levou rukou drží nad hlavou vavřínovou ratolest, která věnčí jilec meče. Vítěz, přes jehož levé rámě jest přehozen vlající šat, překračuje trnový trs. V dolní levé části jest umístěno označení hodnoty mince číslicí „50“. V pravé části plochy mince jsou data tříletí květnové revoluce, uprostřed vodorovně nápis „5. KVĚTEN“, který odděluje letopočty při okraji „1945“ a „1948“. Pod levou nohou postavy vítěze jest jméno původcovo „O. ŠPANIEL“.

(5) Okraj mince jest hladký se střídavě vyraženými šesticípými hvězdičkami a jednoduchými vlnovkami; po obou stranách mince jest plochá obruba.

§ 2

Pamětní stříbrné padesátikoruny počne Národní banka Československá vydávati u hlavního ústavu v Praze, u oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech svých filiálek dne 5. května 1948.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský

Kresba stříbrné pamětní padesátikoruny: