Zákon č. 295/1948 Zb.Zákon o niektorých opatreniach v puncovníctve.

Čiastka 105/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 30.12.1948

OBSAH

295.

Zákon

zo dňa 21. decembra 1948

o niektorých opatreniach v puncovníctve.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Živnostníci, uvedení v § 28, ods. 1 zákona zo dňa 16. decembra 1927, č. 2 Sb. z roku 1928, o rýdzosti a puncovnej kontrole platinového, zlatého a strieborného tovaru (puncovný zákon), sú povinní predložiť platinový, zlatý a strieborný tovar a tovar s obsahom 333/1000 alebo 250/1000 zlata, ktorý majú na sklade, pokiaľ pre zastavenie puncovnej služby nebol predložený na puncovnú kontrolu alebo pokiaľ bol označený podľa predpisov cudzieho štátu, do dvoch mesiacov odo dňa vyhlásenia tohto zákona na označenie úradnou značkou úradu, príslušnému na skúšanie rýdzosti a zákonitého stavu tohto tovaru; inak sa taký tovar bude považovať za nepuncovaný.

§ 2.

(1) Po uplynutí dvoch mesiacov odo dňa vyhlásenia tohto zákona sa zrušuje platnosť (používateľnosť) vládneho nariadenia zo dňa 26. septembra 1940, č. 381 Sb., ktorým sa mení a doplňuje puncovný zákon, vyhlášky ministra verejných prác zo dňa 28. decembra 1940, č. 26 Sb. z roku 1941, o ustanovení úradnej puncovnej značky pre tovar s obsahom 333/1000 zlata, a § 3 vládneho nariadenia zo dňa 12. marca 1948, č. 29 Sb., ktorým sa menia a doplňujú vykonávacie predpisy o puncovných poplatkoch.

(2) Tovar s obsahom 333/1000 zlata, označený úradnou značkou podľa vyhlášky č. 26/1941 Sb., smie sa predávať, na sklade uschovávať alebo živnostenským spôsobom zasielať aj po lehote, spomenutej v odseku 1.


§ 3.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister priemyslu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kliment v. r.