Nariadenie č. 326/1948 Zb.Nariadenie ministra financií o výkone poukazovacieho práva a organizácii pokladničnej a účtovnej služby pre krajské a okresné národné výbory.

Čiastka 110/1948
Platnosť od 31.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949

326.

Nariadenie ministra financií

zo dňa 31. decembra 1948

o výkone poukazovacieho práva a organizácii pokladničnej a účtovnej služby pre krajské a okresné národné výbory.

Minister financií nariaďuje po dohode s ministrom vnútra podľa § 29, ods. 1 a § 43, ods. 3 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Sb., o krajskom zriadení:


§ 1.

(1) Poukazovacie právo prislúcha na krajských národných výboroch predsedovi, jeho námestníkom, keď ho zastupujú, referentom v rozsahu ich funkcie a krajskému tajomníkovi a prednostom referátov v odbore ich pôsobnosti, pokiaľ si ich nadriadené volené orgány nevyhradily výkon poukazovacieho práva pre seba. Tieto volené orgány môžu poveriť výkonom svojho oprávnenia prednostov správnych oddelení a ich zástupcov, a to buď všeobecne, alebo pre určité druhy výplat.

(2) Poukazovacie právo na okresných národných výboroch a na národných výboroch, vykonávajúcich ich pôsobnosť, vykonávajú až do ďalšej úpravy osoby, ktorým toto právo prislúcha podľa doterajších predpisov.

§ 2.

(1) Pokladničná služba na krajských národných výboroch, okresných národných výboroch a národných výboroch, vykonávajúcich ich pôsobnosť, sa koná zásadne šekovou službou Poštovnej sporiteľne, národného podniku. Každý z týchto národných výborov má šekový účet, zapojený na hlavný štátny šekový účet.

(2) Platby v hotovosti, cenných papieroch, vkladných knižkách a v iných cennostiach vykonáva pomocná pokladnica.

§ 3.

Na krajských národných výboroch, okresných národných výboroch a na národných výboroch, vykonávajúcich ich pôsobnosť, obstaráva účtovnú službu učtáreň v ich finančných referátoch. Pritom sú smerodajné pre ňu doterajšie predpisy o výkone účtovnej služby na správnych úradoch II. stolice.

§ 4.

V odbore hospodárenia sväzkov ľudovej správy platia doterajšie predpisy.

§ 5.

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na hospodársko-správne a účtovné veci Sboru národnej bezpečnosti.


§ 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949.


Fierlinger v. r.

Dr. Dolanský v. r.