Nariadenie vlády č. 31/1948 Zb.Nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv. známkového systému v roce 1948.

Čiastka 14/1948
Platnosť od 02.04.1948 do31.12.1948
Účinnosť od 01.01.1948 do31.12.1948

31

Vládní nařízení

ze dne 25. března 1948

o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv. známkového systému v roce 1948.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 18 zákona ze dne 14. května 1947, č. 82 Sb., o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou, a podle čl. I. zákona ze dne 18. prosince 1947, č. 220 Sb., o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948:

Čl. I.

Ustanovení vládního nařízení ze dne 24. června 1947, č. 120 Sb., o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech v roce 1947 podle t. zv. známkového systému, platí také v roce 1948 s těmito změnami a doplňky:

1. Ustanovení § 1, odst. 3 zní:

(3) Vedlejšími stavebními živnostmi podle tohoto nařízení se rozumějí lomy, štěrkovny a pískovny a závody provádějící práce malířské, natěračské, lakýrnické, štukatérské, dlaždičské, pokrývačské, asfaltérské, kladení desek a obkladaček, práce teracářské, isolační, čítaje v to isolace tepelné, chladící a zvukové, jakož i práce utěsňovací.“

2. Ustanovení § 1, odst. 4 zní:

(4) Za závody a závodní oddělení podle odstavců 2 a 3 se považují veškerá pracovní místa, dílny, sklady a ložiště.“

3. V ustanovení § 2, odst. 3 se v poslední větě datum „1. ledna 1947“ nahrazuje datem „1. ledna 1948“.

4. V ustanovení § 3 se za odstavec 3 vkládá jako odstavec 4 toto ustanovení:

(4) Částí I a II lístku lze používati bez časového omezení. Části III se použije jedině tehdy, neuplynulo-li ještě ode dne založení lístku 52 týdnů. Byly-li části I a II lístku známkami plně polepeny a uplynulo-li alespoň 52 týdnů ode dne založení lístku, založí se lístek nový bez zřetele na to, zda se části III používalo či nikoliv.“

5. Ustanovení § 5, odst. 3 se doplňuje další větou, která zní:

„Tyto známky se však nevlepují po dobu výkonu činné služby vojenské, byla-li zaměstnanci proplacena hodnota vlepených známek podle § 9 před nastoupením vojenské služby.“

6. Ustanovení § 8, odst. 1 zní:

(1) Zaměstnavatel jest povinen vyplatiti požitky po dobu dovolené (§ 7, odst. 1) zaměstnanci nejpozději den před nastoupením dovolené a sraziti z nich daň ze mzdy."

7. V ustanovení § 9, odst. 2, písm. a) se slova „6 měsíců" nahrazují slovy „3 měsíců".

8. Ustanovení § 9, odst. 3 zní:

(3) Souhlas k proplacení hodnoty známek v případech uvedených v předchozím odstavci jest mimo to podmíněn potvrzením zaměstnavatele, v jehož závodě zaměstnanec je nebo byl posledně zaměstnán, že částka, která má býti proplacena, byla řádně zdaněna daní ze mzdy."

9. V ustanovení § 9 se za odstavec 3 vkládá jako odstavec 4 toto ustanovení:

(4) Okresní úřady ochrany práce mohou výjimečně dáti souhlas k předčasnému proplacení podle odstavce 1 i v jiných případech, jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele."

10. Vzor lístku na dovolenou (příloha A) se doplňuje v horní části oddílu, vyhrazeného pro razítko zaměstnavatele, předtiskem „Výměra dovolené ke dni 1. ledna 1948:.....týdny."

Čl. II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provedou je ministři sociální péče a pošt.

Zápotocký v. r.

Laušman v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Nosek v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Erban v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Čepička v. r.

Ing. Jankovcová v. r.