Nariadenie vlády č. 306/1948 Zb.Nariadenie o prechode a zániku pôsobnosti obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr.

Čiastka 106/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949

306

Vládne nariadenie

zo dňa 28. decembra 1948

o prechode a zániku pôsobnosti obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 44, ods. 2 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Sb., o krajskom zriadení:


§ 1.

Pôsobnosť obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr (ďalej len „komory“) vo veciach vedenia zoznamu učňov, starostlivosti o vykonávaní záverečných skúšok učňovských a všeobecného dozoru nad vznikom a priebehom učebného pomeru prechádza dňom 1. januára 1949 na okresné úrady ochrany práce v sídlach komôr. Tieto úrady ju vykonávajú pre doterajší obvod pôsobnosti komôr.

§ 2.

Pôsobnosť komôr, súvisiaca so zahraničným obchodom, prechádza dňom 1. januára 1949 na spolok „Československá obchodná komora“.

§ 3.

Dňom 31. decembra 1948 zaniká pôsobnosť komôr, uvedená v prílohe, ktorá je súčiastkou tohto vládneho nariadenia.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.


Príloha k § 3 vl. nar. č. 306/1948 Sb.

Pol.PôsobnosťPredpis
1.Vydávanie osvedčenia o obchodných zvyklostiach tuzemskýchzák. č. 85/1868 r. z., zák. čl. VI/1868
2.Hlásenie soznamu osôb, ktoré sú spôsobilé, aby boly ustanovené za revízorov na preskúmavanie návrhov na zriadenie účastinných spoločnostízák. č. 175/1899 r. z.
3.Vedenie soznamu osôb, spôsobilých na ustanovenie za revizorov v spoločnosti s r. o.vl. nar. č. 147/1922 Sb.
4.Skúšanie a vymenovanie dohodcov tovaru a zmeniek (senzálov)zák. č. 85/1868 r. z. a zák. čl. VI/1868
5.Smierčie konanie pri nekalej súťažizák. č. 111/1927 Sb., vl. nar. č. 30/1928 Sb.
6.Vyjadrovanie o burzových zvyklostiachzák. č. 10/1903 r. z.
7.Vydávanie osvedčenia o výkonnosti oferentov pre dodávky na účely štátnezák. č. 85/1868 r. z. a zák. čl. VI/1868
8.Rozhodčí súd v sporoch o veciach obchodných a živnostenskýchzák. č. 85/1868 r. z. a zák. čl. VI/1868
9.Celá pôsobnosť, vyplývajúca zo živnostenského poriadku (živnostenského zákona) a predpisov tieto meniacich a doplňujúcich
10.Podávanie vyjadrenia v živnostensko-právnom konanívl. nar. č. 14/1943 Sb., v znení zák. č. 108/1947 Sb. a zák. č. 221/1947 Sb.
11.Podávanie vyjadrenia pri udeľovaní koncesie (licencie) pri doprave osôb motorovými vozidlamizák. č. 77/1935 Sb.
12.Podávanie vyjadrenia pri povoľovaní podomového obchoduzák. č. 87/1926 Sb.
13.Podávanie vyjadrenia finančným úradom o odpisoch a sľavách danízák. č. 76/1927 Sb.
14.Podávanie vyjadrenia o daňových úľavách pre podniky, zavádzajúce výrobu dosiaľ nezastúpenú alebo nedostatočne zastúpenúzák. č. 76/1927 Sb.
15.Podávanie návrhov na zaradenie do soznamu daňovníkov dane živnostenskejzák. č. 50/1948 Sb.
16.Podávanie posudkov o žiadostiach za daňové odpisyzák. č. 76/1927 Sb.
17.Pripomienky k osnovám zákonovzák. č. 85/1868 r. z. a zák. čl. VI/1868
18.Subvenčná činnosť na zveľaďovanie živností, základným odborným školám, zostárlym a nemocným živnostníkom, na výstavy atď.zák. č. 85/1868 r. z. a zák. čl. VI/1868
19.Pôsobnosť, ktorú vykonávaly komory z poverenia (z príkazu) ústredných úradov alebo povereníctev, najmä na podklade vyhlášok alebo výnosov ústredných úradov alebo povereníctev.