Zákon č. 266/1948 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o úprave stálych voličských soznamov

Čiastka 99/1948
Platnosť od 17.12.1948 do01.06.1954
Účinnosť od 17.12.1948 do01.06.1954
Zrušený 27/1954 Zb.

266.

Zákon

zo dňa 1. decembra 1948,

ktorým sa mení a doplňuje zákon o úprave stálych voličských soznamov.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. I.

Zákon zo dňa 21. februára 1946, č. 28 Sb., o úprave stálych voličských soznamoch, sa mení a doplňuje takto:

1. § 2, ods. 1, veta prvá znie:

„Do voličských soznamov (§ 1) nech sú zapísaní všetci občania Československej republiky, ktorí v deň vyloženia voličských soznamov (§ 8) dosiahli 18 rokov, majú - bez ujmy ustanovení §§ 4 a 5 - bydlisko v obci a nie sú podľa § 3 výslovne vylúčení zo zápisu.“

2. § 3, ods. 1, č. 3 znie:

3. ktorí sú v robotárni alebo v tábore nútenej práce.“

3. § 7, ods. 2 znie:

(2) Voličské soznamy (odseky 4 a 5) sostavuje miestny národný výbor osobitnou stálou komisiou (miestna volebná komisia). V obciach nad 10.000 obyvateľov môže sa zriadiť podľa potreby niekoľko miestnych volebných komisií. Obvod ich pôsobnosti určí miestny (ústredný) národný výbor. Miestna volebná komisia má 5 členov a rovnaký počet náhradníkov. Členov a za každého člena náhradníka vymenúva miestny národný výbor na návrh príslušného miestneho, a ak ho niet, okresného akčného výboru Národnej fronty. Predsedom miestnej volebnej komisie nesmie byť predseda miestneho národného výboru.“

4. § 8, ods. 1, posledná veta znie:

„Právo nazerať do voličských soznamov a robiť si z nich odpisy a výpisy má každý občan Československej republiky, ktorý dosiahol 18 rokov, pokiaľ tým nevylučuje iné osoby z výkonu toho istého práva.“

5. § 8, ods. 4 sa nahradzujú slová „politická strana, ktorá vyvíja činnosť v dotyčnej krajine, najmenej 8 dní“ slovami „politická strana najmenej 15 dní.“

6. § 10, ods. 1, veta tretia znie:

„O složení týchto komisií platí obdobne ustanovenie § 7, ods. 2, vety štvrtej až šiestej.“

7. V § 10, ods. 2, vete tretej sa vypúšťajú slová „s konečnou platnosťou“.

8. § 10, ods. 3 znie:

(3) Ak nerozhodne národný výbor v lehote podľa odseku 1 alebo 2, prechádza jeho právomoc na rozhodovanie o námietkach na nadriadený orgán (úrad), ktorého rozhodnutie má konečnú platnosť.“

9. § 10, ods. 4 znie:

(4) Pri odvolacej stolici (odsek 2) sa má zriadiť potrebný počet odvolacích komisií pre vybavovanie odvolaní z rozhodnutí o námietkach. Odvolacia komisia má 5 členov a rovnaký počet náhradníkov. Členov a za každého člena náhradníka vymenúva odvolacia stolica na návrh akčného výboru Národnej fronty. Ak ide o odvolaciu komisiu okresného národného výboru, podá návrh okresný akčný výbor Národnej fronty, v ostatných prípadoch krajský akčný výbor Národnej fronty. Aspoň jeden člen komisie a jeho náhradník má mať, pokiaľ možno, úplné právnické vzdelanie. Ak nebola za člena (náhradníka) komisie vymenovaná taká osoba, určí odvolacia stolica svojho úradníka právnej služby, ktorý sa zúčastní na rokovaní komisie s hlasom poradným.“

10. § 11 znie:

㤠11.

Prečiarknutie zapísaných osôb a oprava chýb v písaní.

(1) Miestny národný výbor je povinný z moci úradnej prečiarknuť prostredníctvom svojej miestnej volebnej komisie na podklade oznámenia príslušného súdu, úradu alebo orgánu z voličských soznamov osoby, ktoré nie sú občanmi československými, ďalej osoby, ktoré nedosiahly v deň vyloženia voličských soznamov 18 rokov, a osoby, vylúčené zo zápisu podľa § 3, ako aj osoby zomreté. Ak je niekto zapísaný zároveň vo voličských soznamoch dvoch alebo viac obcí alebo vo dvoch alebo viac čiastkových soznamoch tej istej obce (§ 6, ods. 1), prečiarkne ho z moci úradnej miestny národný výbor prostredníctvom svojej miestnej volebnej komisie z voličských soznamov tak, aby zostal podľa svojho návrhu zapísaný len v jednom voličskom (čiastkovom) sozname. Prečiarknutie má sa urobiť aj v odpise (§ 10, ods. 5) voličských soznamov. Ustanovenia § 10, ods. 2, vety prvej a § 10, ods. 4 platia tu obdobne.

(2) Chyby v písaní osobných údajov osôb, zapísaných vo voličských soznamoch, opraví miestny národný výbor prostredníctvom svojej miestnej volebnej komisie z moci úradnej alebo na riadne doloženú prihlášku osoby, o ktorú ide, v stĺpci, pre tieto záznamy určenom. Oprava sa vykoná aj v odpise voličských soznamov.“

11. § 12, ods. 1 sa doplňuje druhou vetou, ktorá znie:

„Ustanovenie § 7, ods. 3 platí tu obdobne.“

12. V § 13, ods. 2 sa nahradzuje veta druhá týmto ustanovením:

„Pritom môže lehoty primerane skrátiť, lehotu na podanie námietok a lehotu odvolaciu však najviac na 3 dni. Voličské soznamy, sostavené podľa vety prvej, platia len do konca všeobecného trojročného obdobia (§ 7, ods. 1, veta prvá).“

13. § 15, ods. 1 sa doplňuje ustanovením č. 5, ktoré znie:

5. osobám, ktoré preukážu sa potvrdením správy príslušného ústavu, že v deň voľby budú ošetrované v nemocnici (v inom liečebnom ústave) alebo umiestené v sociálnom ústave, a to i keď sídlo ústavu je v obci, v ktorej sú zapísané vo voličských soznamoch.“

14. § 15, ods. 2 znie:

(2) Prihláška musí obsahovať skutočnosti, odôvodňujúce nárok na vydanie voličského preukazu, ktorých správnosť treba zároveň preukázať, a meno obce, v ktorej žiadateľ hodlá voliť, po prípade i označenie ústavu (odsek 1, č. 5). Rovnako treba v prihláške uviesť presné údaje o bydlisku, zamestnaní a čase narodenia žiadateľa, ktoré sú obsažené vo voličských soznamoch, ako aj presné údaje, potrebné pre doručenie voličského preukazu. Povinnosť udať meno obce voľby nemajú vojenské osoby, členovia sboru národnej bezpečnosti, príslušníci finančnej stráže, príslušníci sboru uniformovanej väzenskej stráže a ďalej tí poštoví a dopravní zamestnanci, u ktorých povaha služby vylučuje možnosť predvídať miesto pobytu v deň voľby. Ministerstvo vnútra môže vyhláškou v Úradnom liste republiky Československej určiť aj iné skupiny osôb, činných v odbore verejnej správy, ktoré túto povinnosť nemajú. Jedna prihláška smie sa týkať iba jednej osoby. Prihlášku možno podať po vypísaní voľby, najneskoršie však 8. deň pred dňom voľby, na miestnom národnom výbore (odsek 1). Voličské preukazy možno vydávať najneskoršie tretí deň pred voľbou.“

15. V § 15, ods. 5 sa nahradzuje záverečná veta týmto ustanovením:

„Toto ustanovenie sa nevzťahuje na osoby, uvedené v odseku 2, vete tretej a štvrtej. Na voličskom preukaze, vydanom podľa ustanovenia odseku 1, č. 5, má sa vyznačiť tiež volebný obvod, zriadený pre voličov v ústave, kde osoba hodlá voliť. Táto osoba môže na podklade takého voličského preukazu vykonať voľbu podľa ustanovení príslušného volebného poriadku len vo vyznačenom volebnom obvode.“

16. § 17, ods. 1 znie:

(1) Ministerstvo vnútra môže uložiť miestnym národným výborom, aby zadovážily ešte ďalšie nimi overené odpisy voličských soznamov.“

17. § 18, ods. 2, veta prvá znie:

„Správcovia matrík sú povinní oznámiť miestnemu národnému výboru priezvisko, meno, zamestnanie a bydlisko osôb starších než 18 rokov, ktoré zomrely v obci v uplynulom kalendárnom mesiaci, a to do 5. dňa každého nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“


Čl. II.

Minister vnútra sa splnomocňuje, aby upravil a v Sbierke zákonov vyhlásil úplné znenie zákona č. 28/1946 Sb., ako vyplýva zo zmien a doplnkov, uvedených v čl. I.

Čl. III.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.