Nariadenie vlády č. 136/1948 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních.

Čiastka 48/1948
Platnosť od 04.06.1948 do30.04.1952
Účinnosť od 19.06.1948 do30.04.1952
Zrušený 105/1951 Zb.

136

Vládní nařízení

ze dne 18. května 1948,

kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16, odst. 2 zákona ze dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů:


Čl. I

Dávkové sazebníky, připojené jako jeho součást k vládnímu nařízení ze dne 14. ledna 1947, č. 7 Sb., jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních, se mění a doplňují takto:

1. Zrušují se

a) v sazebníku E („Sazebník pro obor živností a obchodu“) položka č. 6, písm. xx),

b) v sazebníku N („Sazebník pro obor zemědělský“) položka č. 8,

c) v sazebníku U („Sazebník pro obor národní obrany“) položka č. 11;

2. mění se podle přílohy tvořící součást tohoto nařízení

a) v sazebníku B („Sazebník S pro obor veřejné vnitřní správy“) položky č. 2 a 51,

b) v sazebníku E („Sazebník pro obor živností a obchodu“) ustanovení položky č. 6, písm. tt), uu), vv), a poznámka k položce č. 33,

c) v sazebníku O („Sazebník pro obor zdravotnictví“) ustanovení položky č. 25, písm. d) a poznámka písm. c) k položce č. 40,

d) v sazebníku U („Sazebník pro obor národní obrany“) položky č. 2 a 3;

3. doplňují se podle přílohy tvořící součást tohoto nařízení

a) sazebník E („Sazebník pro obor živností a obchodu“) novou položkou č. 34,

b) v sazebníku O („Sazebník pro obor zdravotnictví“) položka č. 8 novým ustanovením písm. c),

c) sazebník S („Sazebník pro obor finanční správy“) novou položkou č. 47.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení; provedou je všichni zúčastnění členové vlády.


Gottwald v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Šrobár v. r.


Příloha k čl. I vl. nař. č. 136/1948 Sb.

B. Sazebník pro obor veřejné vnitřní správy.

Čís.Předmět dávkyDávka
2.Za osvědčení o československém státním občanstvíod 30 Kčs
do 400 Kčs
51.Za cestovní pas, jeho prodloužení nebo rozšíření od 100 Kčs
do 5.000 Kčs
(podle účelu cesty, doby platnosti a majetkových poměrů žadatele).

E. Sazebník pro obor živností a obchodu.

Čís.Předmět dávkyDávka
6.tt) živnost radiotechnickou od 4.000 Kčs
do 8.000 Kčs
(podle rozsahu podniku),
uu) živnost radiomechanickou 480, 960, 1.200, 1.440 a 1.920 Kčs;
Poznámka:
Osobám, které nabudou radiomechanické koncese podle § 13, odst. 1 zákona č. 128/1947 Sb., vyměří se dávka podle písm. uu) poloviční sazbou.
vv) obchod s radioelektrickými zařízeními 480, 960, 1.200, 1.440 a 1.920 Kčs,
33.Za zkoušku vážných 50 Kčs.
Poznámka:
Tato dávka se vybírá místo taxy za zkoušku vážných podle nařízení ministerstva obchodu č. 126/1876 ř. z.
34.a) Za povolení k výkonu hospodářské a daňové poradní činnosti v plném rozsahu od 2.000 Kčs
do 8.000 Kčs
(podle hospodářského významu uděleného povolení, podle majetkových poměrů žadatele a se zřetelem k místním poměrům);
b) za povolení k výkonu hospodářské a daňové poradní činnosti v užším rozsahu od 1.000 Kčs
do 5.000 Kčs
(podle rozsahu oprávnění, podle majetkových poměrů žadatele a se zřetelem k místním poměrům).

O. Sazebník pro obor zdravotnictví.

Čís.Předmět dávkyDávka
8.c) Za vydání vysvědčení o zkoušce z oboru zubní techniky podle vládního nařízení č. 673/1920 Sb. a § 1, písm. d) vl. nař. č. 106/1946 Sb.300 Kčs.
Poznámka:
Dávka stanovená pod písm. c) se vybírá místo taxy stanovené v § 8 vl. nař. č. 673/1920 Sb. a § 6, odst. 4 vl. nař. č. 106/1946 Sb.
25.d) za zvláštní povolení podle § 10 zákona č. 29/1938 Sb., od 2.000 Kčs
do 10.000 Kčs.
40. Poznámka:
Dávka se nevybere za povolení k převozu mrtvol:
a) vojáků, kteří zemřeli ve světové válce,
b) československých vojáků, kteří padli nebo zemřeli v poli,
c) účastníků národního boje za osvobození a obětí nepřátelské persekuce a války, uvedených v § 1 zák. č. 13/1947 Sb., pokud zemřeli za okolností nebo z příčin uvedených v § 2, odst. 1 cit. zák.

S. Sazebník pro obor finanční správy.

Čís.Předmět dávkyDávka
47.Za potvrzení, že osoba chtějící se trvale vystěhovati plně vyhověla svým povinnostem v oboru daní a veřejných dávek od 200 Kčs
do 15.000 Kčs.

U. Sazebník pro obor národní obrany.

Čís.Předmět dávkyDávka
2.Za zařadění do náhradní zálohy podle zák. č. 53/1927 Sb. na žádost od 100 Kčs
do 1.000 Kčs
(podle majetkových a sociálních poměrů žadatele).
3.Za propuštění přebytečných branců z činné služby vojenské na žádost od 100 Kčs
do 1.000 Kčs
(podle majetkových a sociálních poměrů žadatele).