Zákon č. 186/1948 Zb.Zákon o revisní službě finanční správy.

Čiastka 67/1948
Platnosť od 03.08.1948 do31.12.1952
Účinnosť od 03.08.1948 do31.12.1952
Zrušený 86/1952 Zb.

186

Zákon

ze dne 20. července 1948

o revisní službě finanční správy.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

V oboru finanční správy zřizuje se na celém území státním revisní služba (§ 3), kterou vykonávají revisní orgány uvedené v § 2.

§ 2

(1) Revisními orgány ve smyslu tohoto zákona jsou zaměstnanci ministerstva financí a orgánů a úřadů podřízených ministerstvu financí, pověření vykonáváním revisní služby podle § 3 nebo jejím řízením a dohledem na ni.

(2) Ministerstvo financí upraví podle potřeby organisaci revisních orgánů a vydá předpisy o tom, kteří zaměstnanci mohou býti pověřováni funkcí revisních orgánů ve smyslu odstavce 1.

(3) Při vykonávání své funkce vykazují se revisní orgány úřední revisní průkazkou znějící na jméno pověřeného zaměstnance.

§ 3

(1) Revisní službou finanční správy se rozumí provádění revisí, kontrol a šetření způsobem upraveným tímto zákonem (v dalším jen „revisní úkony“) v oboru daní, dávek, cel, poplatků a státních finančních monopolů, ve věcech měnových a devisových, jakož i ve všech jiných věcech, jež je finanční správa oprávněna upravovati nebo v nichž je oprávněna k dohledu (dozoru) nebo k vyšetření jakýchkoliv skutkových okolností.

(2) Oprávnění, která příslušejí ve věcech uvedených v odstavci 1 podle jiných předpisů jiným orgánům finanční správy, zůstávají nedotčena.

§ 4

(1) Revisní orgány jsou při provádění revisních úkonů oprávněny za šetření zákonných předpisů o ochraně svobody osobní a domovní, tajemství listovního a tajemství dopravovaných zpráv:

a) vstupovati do veškerých místností, zařízení a prostorů, slouží-li provozu jakéhokoliv druhu, nebo neslouží-li sice provozu, ale vyžaduje-li řádné a úplné provedení revisních úkonů vstup do nich;

b) prováděti v místnostech, zařízeních a prostorech prohlídku jakéhokoliv majetku, zkoumati veškeré účetní knihy a záznamy, doklady, dopisy, listiny, protokoly a jiné písemnosti a pořizovati si z nich opisy, výpisy a snímky.

(2) Úkony podle odstavce 1 se provádějí v pracovních hodinách a bez předchozího vyrozumění; je-li nebezpečí v prodlení, lze je prováděti i mimo pracovní hodiny.

(3) Revisní orgán může ve věcech uvedených v § 3 vyzvati revidovaný podmět, aby do lhůty nejméně 15 dnů učinil u úřadu ve výzvě uvedeného žádané údaje, podal žádaná vysvětlení nebo předložil k nahlédnutí písemnosti uvedené v odstavci 1, písm. b).

§ 5

(1) Revisní orgány mohou vyslýchati svědky a znalce ve věcech uvedených v § 3. Po předchozím upozornění, že jde o výslech svědecký nebo znalecký, jsou svědci a znalci povinni vypovídati podle pravdy buď ústně nebo písemně.

(2) Které osoby nesmějí býti vyslýchány, po případě které mohou výpověď odepříti, je posuzovati podle ustanovení příslušných předpisů o řízení ve věcech, pro něž se revisní úkony provádějí, vždy však s těmito výjimkami:

a) revisní orgán může vyslýchati osoby, které jsou nebo byly ve službě revidovaného podmětu, bez jeho svolení;

b) orgány a zaměstnanci revisních svazů (ústředí) společenstev (družstev) a zájmových korporací nemohou odepříti výpověď o tom, co seznali při vykonávání své působnosti, a nemohou odepříti předložení svých revisních zpráv k nahlédnutí;

c) výpověď nebo předložení požadovaných písemností nelze odepříti s poukazem na obchodní tajemství.

(3) Svědci a znalci zúčastnění na úředním úkonu revisních orgánů jsou povinni zachovati přísné mlčení o všech věcech, o nichž se dověděli při této účasti, a to vůči každému, komu nejsou povinni o takových věcech učiniti úřední sdělení.

§ 6

Hrozí-li nebezpečí ztráty nebo zavlečení písemností uvedených v § 4, odst. 1, písm. b), může je revisní orgán vzíti do úschovy nebo jiným vhodným způsobem zabezpečiti. Písemnosti se vrátí ihned, jakmile pominou důvody pro další jejich zajištění.

§ 7

Oprávnění, která při výkonu kontroly příslušejí podle jiných předpisů jiným orgánům finanční správy ve věcech uvedených v § 3, platí obdobně i pro revisní orgány podle tohoto zákona.

§ 8

(1) Revidovaný podmět je nejen oprávněn, nýbrž i povinen při revisním úkonu spolupůsobiti a poskytnouti revisním orgánům všechna jimi požadovaná vysvětlení a důkazní prostředky.

(2) Revidovaný podmět je povinen předložiti revisním orgánům veškeré písemnosti uvedené v § 4, odst. 1, písm. b), poskytnouti jim vhodné a způsobilé pracovní místo, vyhověti výzvě podle § 4, odst. 3, jakož i učiniti vše, co je k usnadnění a urychlení revisních úkonů potřebné, není-li splnění těchto povinností nemožné nebo nevyžaduje-li zvláštních nákladů nebo mimořádné práce.

(3) Povinnost zachovávati obchodní tajemství nebo mlčenlivost vůči osobě třetí nezprošťuje revidovaný podmět povinností stanovených v odstavcích 1 a 2.

(4) Předcházející ustanovení o revidovaném podmětu se vztahují také na osoby, které jednají jeho jménem jako jeho zástupci nebo zmocněnci.

§ 9

Soudy a veřejné úřady, podniky, ústavy, fondy a ostatní veřejnoprávní orgány, zájmové korporace a závodní zastupitelstva zaměstnanců jsou povinny revisní orgány účinně podporovati a poskytnouti jim s největším urychlením písemně i ústně potřebné informace, pokud jim v tom nebrání povinnost mlčenlivosti stanovená zvláštními předpisy. Ustanovení § 5, odst. 2, písm. b) zůstává nedotčeno.

§ 10

(1) Revisní orgán je povinen:

a) vykázati se při provádění revisních úkonů způsobem uvedeným v § 2, odst. 3;

b) prováděti úkony podle tohoto zákona s největším možným urychlením, vyvarovati se při tom všeho, co by mohlo vzbuditi pozornost nezúčastněných osob, a dbáti toho, aby zejména chod podniku, železniční, plavební, letecký, poštovní, telegrafní a telefonní provoz byly revisním úkonem rušeny pokud možno nejméně;

c) prováděti revisní úkony svědomitě a objektivně a přihlédnouti proto i ke všem okolnostem svědčícím ve prospěch revidovaného podmětu.

(2) Revisní orgán je povinen zachovati přísné mlčení o věcech, jichž se dověděl při provádění revisních úkonů o poměrech revidovaného podmětu, nebo co se mu stalo známo při vykonávání služby nebo vzhledem k jeho úřednímu postavení a co buď v zájmu státu nebo revidovaného podmětu nebo i jinak ze služebních ohledů vyžaduje utajení, a to vůči každému, komu není povinen o takových věcech učiniti úřední sdělení, pokud nebyl pro určitý případ zproštěn povinnosti zachovat úřední tajemství podle příslušných předpisů. Tato povinnost trvá nezměněně dále v poměru mimo službu a ve výslužbě, jakož i po rozvázání poměru služebního.

§ 11

(1) Při revisních úkonech provedených k účelům berním je revisní orgán oprávněn provésti ke zjištění vyměřovacího základu a jeho sporných a nesporných složek závěrečnou rozpravu s poplatníkem nebo s jeho zástupci a zmocněnci, jíž se mohou účastniti i další zástupci finanční správy. O závěrečné rozpravě sepíše zápis, jehož opis vydá poplatníku na potvrzení.

(2) Projeví-li poplatník nebo jeho zástupce (zmocněnec) při závěrečné rozpravě souhlas se zahrnutím určité částky do vyměřovacího základu a stvrdí-li jej svým podpisem, nemůže tento souhlas později odvolati, neodporuje-li toto zahrnutí do vyměřovacího základu zákonu. Tímto ustanovením nejsou dotčeny předpisy o zrušení nebo změně úředních rozhodnutí a opatření jiným způsobem než na podkladě řádných opravných prostředků.

(3) Bylo-li v oboru poplatků a daně z obohacení provedeno šetření za účelem zjištění hodnoty majetku nebo jeho součástí jako vyměřovacího základu, platí ustanovení předchozích odstavců obdobně. V takovém případě jest souhlas poplatníka nebo jeho zástupce (zmocněnce), projevený způsobem uvedeným v odstavci 2, pokládati za neodvolatelnou poplatníkovu nabídku k dohodě o ocenění za účelem vyměření poplatků nebo daně z obohacení.

§ 12

Kdo revisnímu orgánu jako svědek nebo znalec uvede nebo potvrdí něco nesprávného nebo něco zatají v úmyslu zmařiti nebo ztížiti výkon revisní činnosti, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, soudem pro přestupek vězením do tří měsíců nebo peněžitým trestem do 100.000 Kčs.

§ 13

Kdo poruší povinnost mlčenlivosti stanovenou v § 5, odst. 3 nebo v § 10, odst. 2, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, soudem pro přestupek vězením do tří měsíců nebo peněžitým trestem do 100.000 Kčs.

§ 14

Kdo úmyslně maří nebo ztěžuje činnost revisních orgánů, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, soudem pro přestupek vězením až do jednoho roku nebo peněžitým trestem až do 300.000 Kčs.

§ 15

Pokus trestných činů uvedených v §§ 12 až 14 je trestný jako čin sám.

§ 16

Trestní stíhání pro činy uvedené v §§ 12, 14 a 15 se zavádí toliko na návrh ministerstva financí, trestní stíhání pro činy uvedené v § 13 toliko na návrh buď ministerstva financí nebo revidovaného podmětu.

§ 17

Po zahájení revisních úkonů k účelům berním ve smyslu tohoto zákona nemohou revidovaný podmět a osoby jednající jeho jménem (§ 8, odst. 4) s právním účinkem provésti úkony zakládající účinnou lítost stran trestných činů, které budou zjištěny na podkladě těchto revisních úkonů a stíhány podle příslušných předpisů.

§ 18

Ustanovení zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu, a předpisů podle něho vydaných zůstávají nedotčena.

§ 19

Dnem vyhlášení tohoto zákona se zrušuje platnost, po případě použivatelnost:

1. vládního nařízení ze dne 1. března 1919, č. 96 Sb., o zřízení revisního odboru při ministerstvu financí,

2. ustanovení § 17, odst. 10 vládního nařízení ze dne 29. května 1941, č. 297 Sb., o záznamních povinnostech pro účely daňové a provozní, a

3. vládního nařízení ze dne 24. června 1942, č. 234 Sb., o revisní službě finanční správy.

§ 20

Revisní úkony podle § 3 lze provésti s účinky podle tohoto zákona též k vyšetření okolností z doby před jeho účinností.


§ 21

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.