Vyhláška č. 179/1948 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 12. novembra 1947, č. 210 Sb., o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku.

Čiastka 64/1948
Platnosť od 02.08.1948 do31.03.1950
Účinnosť od 02.08.1948 do31.03.1950
Zrušený 66/1950 Zb.

179

Vyhláška ministra vnútra

zo dňa 26. júla 1948

o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 12. novembra 1947, č. 210 Sb., o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku.


Vo vládnom nariadení zo dňa 12. novembra 1947, č. 210 Sb., o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku sa opravujú tieto tlačové chyby:

a) v § 45, ods. 5 v záveru slova „len do výške rozdielu“ na „len vo výške rozdielu“,

b) v § 87, ods. 1 v prvej vete dátum „1. júla 1945“ na „31. júla 1945“.


Nosek v. r.