Zákon č. 274/1948 Zb.Zákon, ktorým sa mení dekrét prezidenta republiky o opatreniach v konaní vyživovacieho hospodárstva a rozširuje platnosť niektorých jeho ustanovení na územie Slovenska.

Čiastka 100/1948
Platnosť od 18.12.1948 do19.06.1966
Účinnosť od 18.12.1948 do19.06.1966
Zrušený 36/1966 Zb.

274

Zákon

zo dňa 1. decembra 1948,

ktorým sa mení dekrét prezidenta republiky o opatreniach v konaní vyživovacieho hospodárstva a rozširuje platnosť niektorých jeho ustanovení na územie Slovenska.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. I.

Ustanovenie § 8 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 118 Sb., o opatreniach v konaní vyživovacieho hospodárstva, sa mení a zneje:

㤠8.

(1) Konania a opomenutia, priečiace sa ustanoveniam tohto dekrétu alebo predpisov, vydaných podľa neho, sa trescú, pokiaľ nejde o čin trestný súdne, ako správny priestupok pokutou do 1,000.000 Kčs alebo väzením (zatvorením) do jedného roka alebo oboma týmito trestami. V prípade nevymožiteľnosti pokuty sa vymeria náhradný trest väzenia (zatvorenia) podľa miery zavinenia do jedného roka. Ak sa uložia oba tresty zároveň, nesmie trest na slobode spolu s náhradným trestom väzenia (zatvorenia) presahovať jeden rok.

(2) Ak bol priestupok spáchaný pri prevádzke živnosti a ak bol páchateľ už predtým právoplatne potrestaný pre konania alebo opomenutia podľa odseku 1, môže sa vysloviť tiež strata živnostenského oprávnenia, a to buď na čas, alebo navždy.

(3) Pokiaľ tento dekrét neustanovuje inak, platia (použijú sa) ustanovenia predpisov o správnom trestnom práve a konaní v odbore vyživovacom.“


Čl. II.

Platnosť ustanovení §§ 1 až 9 dekrétu č. 118/1945 Sb. v znení čl. I sa rozširuje na Slovensko.

Čl. III.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister výživy po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.