Zákon č. 184/1948 Zb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství.

Čiastka 66/1948
Platnosť od 03.08.1948 do31.12.1953
Účinnosť od 03.08.1948 do31.12.1953
Zrušený 107/1953 Zb.

184

Zákon

ze dne 19. července 1948,

jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

Zákon ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), se mění a doplňuje takto:

1. V § 13 se vsunuje za odstavec 2 nový odstavec 3 tohoto znění:

(3) Vývozci zboží jsou povinni sjednati splatnost pohledávek, které jim vzniknou vývozem zboží, tak, aby odpovídala platebním podmínkám stanoveným ve vývozním povolení uděleném podle odstavce 1."

2. V § 29, odst. 1, v první větě se nahrazují slova „obchodních knih, hospodářských, živnostenských" slovy „účetních knih" a slova „vyžádati si potřebné doklady" slovy „vyžádati si účetní knihy, účetní a jiné doklady a písemnosti a při nebezpečí ztráty nebo zavlečení vzíti je do úschovy nebo jiným vhodným způsobem zabezpečiti, pokud by mohly býti důkazním prostředkem,".

3. V § 29, odst. 4 se citace „§ 33, odst. 4." nahrazuje citací „§ 33, odst. 6.".

4. V § 30 se dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a připojuje nový odstavec 2, který zní:

(2) Úřady a orgány veřejné správy jsou dále povinny oznamovati ministerstvu financí jednání a opomenutí příčící se ustanovením tohoto zákona, která zjistí při výkonu dohlédací nebo jiné úřední činnosti ve svém oboru působnosti, pokud nebyly pověřeny výkonem dohledu ve věcech devisových podle § 29 tohoto zákona nebo pokud jim podle tohoto zákona nenáleží stíhání trestných činů devisových."

5. § 33 zní:

„Trestné činy.

(1) Kdo úmyslně nebo vědomě:

a) nesplní povinnosti uložené v § 7, odst. 1,

b) koná nebo přijímá platy v rozporu s ustanoveními §§ 7, 10 nebo 11,

c) nesplní odvodovou povinnost podle § 8 nebo 9 nebo příkaz vydaný podle § 9, odst. 5 a 7,

d) nesplní včas ohlašovací povinnost podle § 9, odst. 1, písm. a) až d), leč by ji splnil nebo hodnoty odvedl ještě před zahájením dohlédacího úkonu nebo trestního řízení podle tohoto zákona,

e) vyváží do ciziny nebo dováží z ciziny platidla, cenné papíry a drahé kovy v rozporu s ustanovením § 12,

f) vyváží do ciziny zboží bez vývozního povolení ministerstva zahraničního obchodu nebo ve vyšší hodnotě než smí vyvézti podle podmínek stanovených ve vývozním povolení (§ 13) a neohlásí vůbec nebo ohlásí podle § 9 jeho hodnotu nesprávně nebo dováží zboží z ciziny v nižší hodnotě než ve které je má dovézti podle dovozního povolení ministerstva zahraničního obchodu a kterou je oprávněn zaplatiti podle platebního povolení Národní banky a tuto skutečnost Národní bance neohlásí, nebo nesplní povinnost stanovenou v § 13, odst. 3,

g) vyváží dary, svršky nebo cenné předměty v rozporu s ustanovením § 14 bez povolení nebo vyváží je ve větší míře nebo ve vyšší hodnotě než mu bylo povoleno nebo jinak hrubě poruší ustanovení § 14 nebo předpisy podle něho vydané,

h) nabývá nebo zcizuje cizozemská platidla, drahé kovy nebo cenné papíry, anebo jinak s nimi nakládá v rozporu s ustanoveními §§ 15 a 16, po případě § 17,

i) nakládá s pohledávkami v rozporu s ustanovením § 18,

j) přijímá nebo poskytuje úvěry, záruky nebo jiné jistoty v rozporu s ustanovením § 20,

k) nakládá právními jednáními s nemovitostmi, podniky nebo účastmi, nebo jich nabývá v rozporu s ustanovením § 21,

l) uvádí nesprávné nebo neúplné údaje o skutkových okolnostech, nebo jich používá, aby vylákal pro sebe nebo pro někoho jiného povolení nebo doklad, jichž jest třeba podle tohoto zákona nebo podle předpisů vydaných na jeho podkladě, nebo aby se vyhnul povinnosti tímto zákonem stanovené,

m) jakýmkoliv způsobem svádí k jednáním trestným podle ustanovení písm. a) až l),

bude potrestán, není-li čin přísněji trestný podle ustanovení trestního zákona, za těžký přestupek důchodkový pokutou ve výši jednoduché až desetinásobné hodnoty předmětu trestného činu, při čemž se může zároveň uložiti i trest vězení od jednoho dne do jednoho roku. Toto potrestání nevylučuje stíhání a potrestání činu podle jiných právních předpisů.

(2) Spáchal-li obviněný čin trestný podle odstavce 1 za přitěžujících okolností, a to

a) použil-li podvržených, padělaných nebo porušených listin, předstíraných jmen nebo zápisů v účetních knihách, anebo jiných prostředků zvláště způsobilých k oklamání, nebo

b) snažil-li se uniknouti svému zadržení nebo zadržení předmětu trestného činu, používaje při tom dopravních prostředků, nebo snažil-li se tímto způsobem po zadržení osvoboditi sebe nebo předmět trestného činu, nebo

c) dopouští-li se trestných činů uvedených v odstavci 1 po živnostensku nebo ze zvyku, nebo

d) spáchal-li trestný čin společně nejméně se dvěma osobami, nebo

e) byl-li již pro porušení devisových předpisů pravoplatně odsouzen a dopustil-li se opět trestného činu podle odstavce 1 do pěti let po pravoplatném odsouzení, nebo

f) převyšuje-li hodnota předmětu trestného činu 200.000 Kčs,

bude vedle pokuty uložen trest vězení od jednoho dne do dvou let.

(3) Převyšuje-li hodnota předmětu činu trestného podle odstavce 1 částku 1,000.000 Kčs, bude vedle pokuty podle odstavce 1 uložen trest tuhého vězení od jednoho roku do tří let; převyšuje-li hodnota předmětu uvedeného trestného činu 5,000.000 Kčs, bude uložen vedle pokuty trest tuhého vězení od tří do pěti let.

(4) Byl-li čin trestný podle odstavce 3 spáchán ze zahálčivosti, může soud již při prvním odsouzení vysloviti v rozsudku, že odsouzený bude po odpykání trestu držen v donucovací pracovně, na Slovensku, že se odkazuje do donucovací pracovny; zůstane v ní nejméně rok a nejdéle pět let.

(5) Nelze-li hodnotu činu trestného podle odstavců 1 až 4 zjistiti, ani přibližně odhadnouti, budiž uložena pokuta do 5,000.000 Kčs.

(6) Kdo poruší ustanovení tohoto zákona nebo předpisy a příkazy vydané podle něho, bude potrestán, nejde-li o čin trestný podle odstavců 1 až 5, za prostý přestupek důchodkový pokutou do 500.000 Kčs.

(7) Pro případ nedobytnosti pokuty budiž uložen náhradní trest vězení od jednoho dne do dvou let. Náhradní trest vězení stanoví se ve výměře jeden den za pět set až jeden tisíc československých korun podle míry zavinění.

(8) Stejně jako pachatel bude potrestán, kdo návodem, povzbuzováním, nabízením, radou, utvrzováním, slibem nebo poskytnutím pomoci, zejména též nesprávným vedením účetních knih, nesprávným dokládáním účetních zápisů a jiných předepsaných záznamů a porušením předpisů o uschovávání účetních knih a účetních a jiných dokladů, nebo jinak úmyslně působí ke spáchání nebo při spáchání trestného činu jinou osobou. Totéž platí pro toho, kdo po spáchání trestného činu jinou osobou působí k tomu, aby účelu trestného činu bylo dosaženo, nebo aby opatřil sobě nebo někomu jinému z něho prospěch.

(9) Při ukládání pokut podle tohoto zákona neplatí ustanovení trestního zákona důchodkového o nejvyšší výměře pokut.

(10) Na upuštění od trestního řízení nemá obviněný právního nároku. Upuštění může býti též vázáno na podmínku, že se na útraty osoby, které se upuštění povoluje, uveřejní její jméno a výsledek řízení proti ní vedeného.„

6. V § 49 se dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a připojuje nový odstavec 2, který zní:

(2) Ustanovení zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu, jakož i předpisů podle něho vydaných zůstávají nedotčena."


Čl. II.

Podle ustanovení čl. I, č. 5 se postupuje také u trestných činů, jež byly spáchány před účinností tohoto zákona, pokud řízení o nich nebylo dosud pravoplatně skončeno, leč by dosavadní předpisy byly pro pachatele příznivější.

Čl. III.

Ministr financí se zmocňuje, aby v dohodě s ministrem zahraničního obchodu a s Národní bankou Československou vyhláškou ministerstva financí ve Sbírce zákonů a nařízení přizpůsobil názvosloví devisového zákona změnám vyplývajícím z nové organisace zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství podle zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 119 Sb., o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství.

Čl. IV.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.