Nariadenie vlády č. 263/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa prenáša časť pôsobnosti Jednotného sväzu slovenských roľníkov na okresné národné výbory a krajské národné výbory.

Čiastka 97/1948
Platnosť od 10.12.1948 do30.09.1951
Účinnosť od 10.12.1948 do30.09.1951
Zrušený 68/1951 Zb.

OBSAH

263

Vládne nariadenie

zo dňa 23. novembra 1948,

ktorým sa prenáša časť pôsobnosti Jednotného sväzu slovenských roľníkov na okresné národné výbory a krajské národné výbory.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 13, ods. 2 zákona zo dňa 11. júla 1947, č. 145 Sb., o organizácii roľníkov republiky Československej:


§ 1

Pôsobnosť, ktorú vykonávala Roľnícka komora v Bratislave podľa § 8, ods. 2 zákona zo dňa 2. júla 1942, č. 130 Sl. z., o Roľníckej komore, a podľa vládneho nariadenia zo dňa 11. septembra 1942, č. 194 Sl. z., ktorým sa vykonáva § 8, ods. 2 zákona o Roľníckej komore, a ktorá podľa § 13, ods. 2 zák. č. 145/1947 Sb. prešla na Jednotný sväz slovenských roľníkov, sa prenáša,

a) pokiaľ ide o pôsobnosť, vykonávanú dňa 30. septembra 1942 okresnými úradmi, na okresné národné výbory a

b) pokiaľ ide o pôsobnosť, vykonávanú dňa 30. septembra 1942 župnými úradmi, na krajské národné výbory.

§ 2

Dokiaľ nezačnú pôsobiť krajské národné výbory, vykonáva ich pôsobnosť podľa § 1, písm. b) Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými ministrami.


Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.