Vyhláška č. 222/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú novostanovené termíny pre nastúpenie prezenčnej služby a vojenského výcviku.

Čiastka 81/1948
Platnosť od 28.09.1948 do30.09.1949
Účinnosť od 28.09.1948 do30.09.1949
Zrušený 92/1949 Zb.

OBSAH

222

Vyhláška Ministerstva národnej obrany

zo dňa 17. septembra 1948,

ktorou sa vyhlasujú novostanovené termíny pre nastúpenie prezenčnej služby a vojenského výcviku.

Ministerstvo národnej obrany vyhlasuje podľa § 15, ods. 5 branného zákona:


§ 1

Pre brancov, odvedených v roku 1948 a pre brancov odvedených v prvších rokoch, ktorí pre odklad prezenčnej služby alebo pre odsunutie vojenského výcviku nastúpia do prezenčnej služby alebo do vojenského výcviku príslušníkov náhradnej zálohy v roku 1948, okrem lekárov a magistrov farmácie, stanovia sa ako termíny nástupu

a) do prezenčnej služby 1. október 1948,

b) do vojenského výcviku príslušníkov náhradnej zálohy 4. november 1948, pokiaľ Ministerstvo národnej obrany nerozhodne v jednotlivých prípadoch inak.


§ 2

Vyhláška Ministerstva národnej obrany zo dňa 23. augusta 1948, č. 217 Sb., o nástupných termínoch do prezenčnej služby a do vojenského výcviku, sa zrušuje.

§ 3.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


arm gen. Svoboda v. r.