Zákon č. 291/1948 Zb.Zákon o dočasnom vedení štátneho hospodárstva v počiatočnom období roku 1949.

Čiastka 105/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949
Redakčná poznámka

účinnosť s výnimkou §3, ktorý nadobúda účinnosť dňom 30.12.1948

291.

Zákon

zo dňa 21. decembra 1948,

o dočasnom vedení štátneho hospodárstva v počiatočnom období roku 1949.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Vláda sa splnomocňuje, aby v čase od 1. januára 1949 do vyhlásenia rozpočtového zákona na rok 1949, najdlhšie však do 31. marca 1949, dočasne viedla štátne hospodárstvo podľa štátneho rozpočtu, pripojeného k vládnemu návrhu rozpočtového zákona, ktorým sa určí štátny rozpočet na rok 1949.

§ 2.

(1) V čase dočasného vedenia štátneho hospodárstva môžu byť uskutočňované len výdavky na úlohy, vyplývajúce zo zákona alebo založené na právnych tituloch a na úlohy, ktoré vyžaduje nerušený chod verejnej správy a štátnych podnikov.

(2) Investičné výdavky môžu byť v tom istom čase uskutočňované len v rámci vykonávacích plánov prvého päťročného hospodárskeho plánu rozvoja Československej republiky (ďalej len „vykonávacie plány“).

(3) Stavebné investície a kúpa nehnuteľností štátom vykonávané alebo podporované môžu byť uskutočňované len po predchádzajúcom prejednaní so stránky odbornej (technickej a technicko-hospodárskej) s Ministerstvom techniky, po prípade s Ministerstvom dopravy. Prejednanie s Ministerstvom techniky nie je potrebné, ak ide o stavebné investície a kúpu nehnuteľností, uskutočňované vojenskou správou alebo štátnymi podnikmi Československá pošta alebo Štátne lesy a majetky.

(4) Potreba na investície sväzkov ľudovej správy bude uhradzovaná v tom istom čase zo štátnych prostriedkov, pokiaľ nestačia vlastné prostriedky týchto sväzkov. Tieto investície môžu byť uskutočňované len podľa vykonávacích plánov. Sväzky ľudovej správy nie sú oprávnené uzavierať pôžičky na úhradu svojich investícií.

§ 3.

(1) Poukazovacie úrady sostavujú a predkladajú nadriadenému ústrednému úradu štvrťročné výkazy predpokladaných výdavkov a príjmov, rozdelené na jednotlivé mesiace.

(2) Ústredný úrad preskúma a upraví tieto výkazy a sostaví tiež výkaz o svojich predpokladaných výdavkoch a príjmoch. Po prejednaní s Ministerstvom financií sostaví ústredný úrad úhrnný výkaz a zašle ho Ministerstvu financií.

(3) Poukazovacie úrady sostavujú obdobne výkazy o výsledkoch hospodárenia za uplynulé štvrťročie a predkladajú ich nadriadenému ústrednému úradu, Ministerstvu financií a Najvyššiemu účtovnému kontrolnému úradu.

(4) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia obdobne jednak pre fondy určené ministrom financií, ktorých rozpočty sú pripojené k rozpočtom jednotlivých kapitol a pre účelové imanie podľa predpisov o podpore pri včleňovaní do práce a pre fond rodinných prídavkov, jednak pre štátne podniky.

(5) Minister financií

a) určí lehoty na predkladanie výkazov, uvedených v predchádzajúcich odsekoch a ich formu a bližšie upraví postup pri ich prejednávaní;

b) upravuje výšku predpokladaných výdavkov, uvedených vo výkazoch podľa odsekov 1, 2 a 4.

(6) Minister vnútra urobí po dohode s ministrom financií obdobné opatrenia pre odbor sväzkov ľudovej správy.

§ 4.

Vláda sa splnomocňuje, aby nariadením upravila úrokovanie a umorovanie československého vnútorného štátneho dlhu, dojednaného do 31. decembra 1945, po prípade tiež dlhov, dojednaných držiteľmi výkonnej moci v čase neslobody na území Československej republiky. Pokiaľ nedôjde k tejto úprave, koná sa uvedená služba podľa predpisov, platných na rok 1948.

§ 5.

Minister financií sa splnomocňuje, aby v období dočasného vedenia štátneho hospodárstva v roku 1949 podľa tohto zákona

a) zadovažoval peňažné prostriedky prechodnými pôžičkami na vyrovnanie prechodných schodkov, vyplývajúcich z časovej neshody medzi príjmami a výdavkami;

b) zadovážil úverovými operáciami sumu, potrebnú na úhradu štátnych výdavkov, nekrytých štátnymi príjmami;

c) vykonal úverové operácie, potrebné na prolongáciu, konverziu alebo zaplatenie vnútorných i zahraničných dlhov, ako i na uhradenie výdavkov, spojených s týmito úverovými operáciami;

d) vydal bezúročné a na videnie splatné štátne dlhopisy podľa dohody zo dňa 22. júla 1944 o Medzinárodnom menovom fonde, vyhlásenej pod č. 68/1946 Sb., a podľa dohody zo dňa 22. júla 1944 o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj, vyhlásenej pod č. 69/1946 Sb.;

e) vykonal úverové operácie na splnenie záväzkov, ktoré vyplývajú zo štátnych dlhopisov, vydaných podľa ustanovenia písm. d) alebo podľa obdobných zmocňovacích predpisov v rokoch minulých.

§ 6.

Výdavky a príjmy za čas dočasného vedenia štátneho hospodárstva treba po vyhlásení rozpočtového zákona, ktorým sa určí štátny rozpočet na rok 1949, definitívne zúčtovať na vrub, po prípade v prospech tohto rozpočtu.


§ 7.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949, s výnimkou ustanovenia § 3, ktoré nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.