149

Dohoda

o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Královstvím rumunským.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!

JMÉNEM

REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

A

KRÁLOVSTVÍ RUMUNSKÉHO

BYLA SJEDNÁNA

TATO DOHODA:

Dohoda

o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Královstvím rumunským.

Vláda Československé republiky a Královská vláda rumunská, přejíce si sjednati dohodu v duchu tradičního přátelství mezi oběma státy, která by podporovala a usnadňovala přátelskou spolupráci na poli vědeckém, školském, uměleckém, tělovýchovném, literárním, tiskovém, filmovém, turistickém a rozhlasovém, jakož i v oboru profesionálních organisací a všech jiných projevů kulturního života, jmenovali k tomu cíli své plnomocníky a to:

vláda Československé republiky ministra zahraničních věcí JANA MASARYKA,

vláda Království rumunského ministra informací OCTAVA LIVEZEANU,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež byly shledány v dobré a náležité formě, shodli se na těchto článcích:

Článek I.

Vysoké Smluvní Strany se co nejvíce vynasnaží, aby na svých universitách a jiných ústavech pro vyšší vzdělání zajistily zakládání profesorských stolic a zřízení lektorátů pro jazyk, literaturu, dějiny a jiné předměty, které by přispěly k poznání druhé Vysoké Smluvní Strany.

Článek II.

Každá z obou Vysokých Smluvních Stran může zakládati kulturní ústavy na území druhé Vysoké Smluvní Strany pod podmínkou, že bude dbáno všeobecných zákonných předpisů o zakládání takových ústavů, které platí na dotyčném území.

Článek III.

Vysoké Smluvní Strany budou podporovati výměnu badatelů, profesorů, učitelů, novinářů, osvětových pracovníků, jakož i studentů, žáků, umělců a představitelů jiných kulturních povolání a oborů.

Článek IV.

Vysoké Smluvní Strany budou postupovati vůči žákům a studentům příslušníkům druhé Vysoké Smluvní Strany jako vůči domácím příslušníkům. Budou prozkoumány a stanoveny podmínky, za kterých by mohly být přiznány zkoušky, vysvědčení a diplomy jakéhokoli druhu, jež platí na území jedné Vysoké Smluvní Strany, i pro přijetí do služeb druhé Vysoké Smluvní Strany.

Článek V.

Vysoké Smluvní Strany budou podle svých možností poskytovati stipendia, aby tak umožnily příslušníkům obou zemí, aby studovali, odborně se vzdělávali, nebo aby jako badatelé pracovali na území druhé Vysoké Smluvní Strany.

Článek VI.

Vysoké Smluvní Strany budou podporovati nejužší spolupráci mezi vědeckými, kulturními, tělovýchovnými nebo sportovními, uměleckými a podobnými spolky a organisacemi svých zemí, a tím způsobem budou vzájemně podporovati jejich činnost.

Vysoké Smluvní Strany zajistí v tom smyslu vědeckým pracovníkům druhé strany svobodu vědeckého bádání v knihovnách, archivech a v terénu, zachovávajíce všeobecně platné zákonné předpisy příslušné země.

Článek VII.

Vysoké Smluvní Strany budou pracovati na odstranění škodlivých následků německo-fašistické a každé jiné fašistické propagandy, jakož i fašistických a šovinistických ideologií na poli vědy a kultury.

Článek VIII.

Vysoké Smluvní Strany budou podporovati organisaci prázdninových kursů pro učitele vysokých škol a jiných škol všech stupňů a druhů, jakož i pro členy organisací kulturních, výchovných, tělovýchovných, dělnických, zemědělských, ženských a organisací mládeže, dále pro veškeré příslušníky druhé Vysoké Smluvní Strany, zabývající se činností kulturní a uměleckou. Rovněž budou podporovati výměnu závodní praxe, výměnu účastníků kursů v době prázdnin i výchovných táborů všech druhů.

Článek IX.

Vysoké Smluvní Strany budou podporovati - eventuelně i poskytováním materielních prostředků - vzájemné návštěvy jednotlivců i vybraných skupin vědeckých, osvětových i tělovýchovných pracovníků, spisovatelů i umělců, aby se tak rozvíjela vědecká, osvětová, kulturní i jiná spolupráce.

Článek X.

Vysoké Smluvní Strany budou podporovati spolupráci mezi uznanými organisacemi mládeže, mezi odborovými organisacemi, jakož i mezi jinými vědeckými a kulturními organisacemi a spolky v obou zemích.

Článek XI.

Vysoké Smluvní Strany budou si vzájemně pomáhati v úsilí o šíření kultury a o všestranné vzájemné poznávání, zvláště:

a) organisováním výměny knih a časopisů, denního i periodického tisku a jiných publikací mezi příslušnými podobnými ústavy a spolky obou zemí;

b) kulturní péčí o národní příslušníky druhé Vysoké Smluvní Strany na svém území, jakož i kulturní péčí o své národní příslušníky na území druhé Vysoké Smluvní Strany v dohodě s jejími příslušnými institucemi;

c) usnadněním a uskutečňováním výměny musejního materiálu;

d) usnadňováním činnosti novinářských agentur a dopisovatelů a podporováním novinářských návštěv a exkursí;

e) přednáškami a jazykovými kursy;

f) výměnou učebních pomůcek;

g) koncerty;

h) výstavami a podniky všeho druhu;

i) divadelními představeními, výměnou herců, resp. divadelních souborů;

j) rozhlasem, filmy, gramofonovými deskami a pod.;

k) pěstováním a rozšiřováním sportovních styků prostřednictvím sportovních a tělovýchovných organisací, podporováním turistiky a organisováním rekreačních podniků;

l) každá Vysoká Smluvní Strana bude vhodným způsobem pečovati o zákonnou ochranu autorských práv druhé Vysoké Smluvní Strany, jakož i o to, aby byla vydávána především hodnotná literární díla druhé Vysoké Smluvní Strany a to v dobrých překladech.

Článek XII.

Pokud jde o zřizování, udržování a organisování obecných a případně jiných škol pro československé národní příslušníky v Rumunsku a jejich obsazování českými a slovenskými učiteli, bude tato otázka vyřešena zvláštním protokolem, který po schválení vládami československou a rumunskou se stane součástí této dohody.

Článek XIII.

Obě Vysoké Smluvní Strany se vynasnaží, aby do jejich školních učebnic a naučných slovníků byly zařazeny vhodné informační statě, které by správně a pravdivě pojednávaly o dějinách a zeměpisu druhého státu.

Článek XIV.

Vysoké Smluvní Strany zřídí stálou Smíšenou Komisi, která bude složena ze 14 členů. Tato komise bude působiti jako poradní, iniciativní a dohlédací sbor. Smíšená komise bude rozdělena ve dvě sekce: jedna bude míti sídlo v Praze, druhá v Bukurešti. Každá sekce bude míti 7 členů.

Členové československé sekce budou jmenováni československým ministrem školství a osvěty v dohodě s ministrem zahraničních věcí a ministrem informací.

Členy rumunské sekce budou jmenovati rumunské ministerstvo informací v dohodě s ministerstvem národní výchovy, ministerstvem umění a ministerstvem zahraničních věcí.

V pražské sekci Smíšené Komise budou míti své zástupce: ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo školství a osvěty, ministerstvo informací a kulturní pracovníci.

V bukureštské sekci Smíšené Komise budou míti své zástupce: ministerstvo informací, ministerstvo národní výchovy, ministerstvo umění a ministerstvo zahraničních věcí, jakož i po jednom zástupci odborové organisace dělnické, Národní organisace sportovní a Odborový svaz umělců, spisovatelů a novinářů.

Zasedání obou sekcí mohou se zúčastniti tiskoví attaché, jakož i kulturní attaché druhé země a představitel domácího spolku pro kulturní spolupráci mezi Československem a Rumunskem.

Seznam jmenovaných členů sekce bude diplomatickou cestou předložen druhé Vysoké Smluvní Straně k schválení.

Plenum stálé Smíšené Komise se bude scházet podle potřeby, nejméně jednou ročně a to střídavě v Československé republice a Rumunsku. Na těchto schůzích bude předsedati patnáctý člen, kterého bude jmenovati československé ministerstvo školství a osvěty na návrh pražské sekce, zasedá-li Smíšená Komise v Československu a rumunské ministerstvo informací na návrh rumunské sekce, zasedá-li komise v Rumunsku.

Úkolem Smíšené Komise bude, aby na plenárních zasedáních činila rozhodnutí a navrhovala opatření k provádění této dohody. První z těchto opatření bude vypracování dodatkového protokolu, jenž se stane součástí dohody, jakmile bude oběma stranami schválen. Smíšená Komise bude dohlédati na provádění dohody a na rozhodnutí a opatření, která byla učiněna po dohodě a bude předkládati Vysokým Smluvním Stranám všechny změny, které bude pokládati za potřebné.

Článek XV.

Tuto dohodu budou prakticky prováděti v Československu příslušné ústřední úřady a v Rumunsku ministerstvo informací na základě podnětů a návrhů Smíšené Komise.

Článek XVI.

Obě Vysoké Smluvní Strany se zavazují, že učiní potřebná administrativní a finanční opatření k praktickému provádění této dohody.

Článek XVII.

Ustanovení této dohody nikterak nemění účinnost zákonů a předpisů Vysokých Smluvních Stran, které se týkají všech cizinců, pokud se jedná o vstup do země a pobyt v ní.

Článek XVIII.

Tato dohoda bude ratifikována. Výměna ratifikačních listin bude provedena v Bukurešti.

Dohoda nabude účinnosti dnem výměny ratifikačních listin.

Článek XIX.

Tato dohoda zůstane v účinnosti nejméně pět let. Neoznámí-li žádná z Vysokých Smluvních Stran šest měsíců před uplynutím lhůty, že si přeje, aby účinnost dohody přestala, zůstane dohoda v účinnosti do uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy jedna z Vysokých Smluvních Stran vysloví přání, aby účinnost dohody přestala.

Na důkaz toho podepsaní plnomocníci podepsali tuto dohodu a přiložili k ní své pečeti.

Vyhotoveno ve dvou výtiscích v Praze, dne 5. září 1947 v českém a rumunském jazyku.

Obě znění jsou autentická.

JAN MASARYK L. S.

OCTAV LIVEZEANU L. S.

PROZKOUMAVŠE TUTO DOHODU, SCHVALUJEME A POTVRZUJEME JI.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM DNE 31. PROSINCE LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO ČTYŘICÁTÉHO SEDMÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

JAN MASARYK v. r.

Vyhlašuje se s tím, že podle čl. XVIII Dohody byly ratifikační listiny vyměněny v Bukurešti dne 8. dubna 1948, a že tímto dnem Dohoda nabyla účinnosti.

Dr. Clementis v. r.