Zákon č. 177/1948 Zb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem.

Čiastka 64/1948
Platnosť od 02.08.1948 do31.12.1950
Účinnosť od 02.08.1948 do31.12.1950
Zrušený 280/1949 Zb.

177

Zákon

ze dne 19. července 1948,

jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

Zákon ze dne 7. března 1947, č. 42 Sb., o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1, odst. 3 se slovo „telekomunikační“ nahrazuje slovy: „telekomunikačních vedení“.

2. V § 2, odst. 3 se připojuje tato věta: „Ministr techniky může nařízením zcela nebo zčásti přenést oprávnění podle prvé věty na zemské národní výbory, na exposituru moravskoslezského zemského národního výboru v Ostravě a na ústřední národní výbor hlavního města Prahy a může vydat potřebné pokyny pro povolování výjimek podle prvé věty.“

3. Ustanovení § 3, odst. 1, písm. a) zní:

a) vyvlastňovat pozemky pro pozemní stavby (§ 8) a udělovat povolení k rozdělení nebo přeměně pozemků na staveniště nebo stavební povolení lze jen uvnitř stavebního obvodu obce;“.

4. V § 3, odst. 1, písm. b) se za slovy „lze připustiti stavby“ vkládají slova: „a vyvlastňovat potřebné stavební pozemky“.

5. V § 3, odst. 2, větě druhé se za slovy „snadno prodloužiti“ vkládají slova: „při malé spotřebě vázaných stavebnin“.

6. § 3 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

(6) Okresní národní výbor, na Slovensku státní stavební úřad, zašle výměr o určení stavebního obvodu s kopií plánu podle odstavce 4 zemskému národnímu výboru, na Slovensku pověřenectvu techniky; shledá-li tento úřad, že stavební obvod byl určen v rozporu se zásadami stanovenými v odstavci 2 nebo 3, může do 15 dnů po dojití výměru rozsah obvodu z úřední moci omezit nebo jeho určení vůbec zrušit. Výměr o tom musí být v uvedené lhůtě doručen okresnímu národnímu výboru, na Slovensku státnímu stavebnímu úřadu, a je konečný.“

7. V § 5, odst. 4 se připojuje tato věta: „Jde-li o obec v obvodu působnosti plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí s výjimkou území hlavního města Prahy, je zemský národní výbor v Praze povinen opatřiti si předem posudek této plánovací komise.“

8. V § 7, odst. 1, větě prvé se slova „podle § 2, odst. 1“ nahrazují slovy: „podle § 2, odst. 3“.

9. V § 7, odst. 2 se vypouštějí slova „nebo byl-li pro ni určen stavební obvod (stavební obvody),“ a připojuje se druhá věta, která zní:

„Při pozemních stavbách třeba dbáti také toho, aby vzrostlé sady zůstaly zachovány.“

10. V § 13, odst. 1 se v první větě vypouštějí slova „do 31. srpna 1948“ a v druhé větě se na konci slova „uvedených lhůt“ nahrazují slovy: „uvedené lhůty“.

11. Ustanovení § 15 zní:

(1) Aby se usnadnilo splnění úkolů podle dvouletého plánu (zejména úsporou stavebnin a nákladů na stavby), může ministr techniky nařízením:

a) vydávat závazné pokyny a směrnice pro navrhování a provádění pozemních staveb,

b) zastavit nebo omezit vydávání stavebních povolení pro stavby

nezařazené do úkolů dvouletého plánu,

c) zastavit nebo omezit provádění stavebních prací nezařazených do úkolů dvouletého plánu, a to po případě jen na určitou dobu, a stanovit potřebná zabezpečovací opatření a opatření, aby stavebnin určených pro pokračování v těchto stavebních pracích bylo použito pro stavby zařazené ve dvouletém plánu,

d) učinit v dohodě se zúčastněnými ministry opatření pro soupis stavebnin, instalačních hmot a předmětů, jakož i pomocných hmot, pro kontrolu soupisu a pro použití těchto stavebnin, hmot a předmětů pro stavby zařazené ve dvouletém plánu,

e) stanovit v dohodě se zúčastněnými ministry typy pozemních staveb (pro různé druhy a účely) a jejich součástí a prohlásit je za závazné a

f) prohlásit v dohodě se zúčastněnými ministry za závazné normy pro pozemní stavby a místní plánování vydané Československou normalisační společností nebo Elektrotechnickým svazem československým.

(2) Nařízení vydané podle odstavce 1 může stanovit odchylky od ustanovení dosavadních stavebních řádů nebo statutů, musí však, jde-li o opatření podle odstavce 1, písm. a), e) a f), dbát náležité bezpečnosti nosných konstrukcí, odolnosti užitých stavebnin proti ohni a u obytných staveb též základních podmínek zdravého bydlení.“

12. V § 17, odst. 1 se připojuje na konci tato věta: „Je-li okresní národní výbor stavebním úřadem prvé stolice, nutno žádosti a hlášení podle stavebních řádů podat u něho; předběžné řízení u obce podle § 6 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela), se neprovádí.“

13. V § 20, písm. a) se slova „zemského národního výboru“ nahrazují slovy: „plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí.“

14. Ustanovení § 20, písm. b) zní: „ministerstvo techniky je v případech uvedených v § 3, odst. 6 a § 5, odst. 4 příslušné na místě zemského národního výboru;“.

15. V § 20 se dosavadní písm. c) označuje jako písm. d) a jako písm. c) se zařazuje toto nové ustanovení:

c) neplatí ustanovení § 5, odst. 2 o tom, že námitky s hlediska obrany státu lze podat u zemského národního výboru;“.


Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr techniky v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.