Vyhláška č. 257/1948 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby v zákone zo dňa 6. mája 1948, č. 130 Sb., o národných umelcoch

Čiastka 95/1948
Platnosť od 01.12.1948 do17.07.1963
Účinnosť od 01.12.1948 do17.07.1963
Zrušený 56/1963 Zb.

257

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 22. novembra 1948

o oprave tlačovej chyby v zákone zo dňa 6. mája 1948, č. 130 Sb., o národných umelcoch.


V § 5, ods. 2 zák. č. 130/1948 Sb. sa v citácii zákona o práve autorskom opravuje letopočet „1946“ na „1926“.


Za ministra:

Adamec v. r.