Nariadenie č. 284/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o všeobecnej dani.

Čiastka 102/1948
Platnosť od 24.12.1948 do31.12.1952
Účinnosť od 24.12.1948 do31.12.1952
Zrušený 73/1952 Zb.

OBSAH

284

Nariadenie ministra financií

zo dňa 22. decembra 1948,

ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o všeobecnej dani.

Minister financií nariaďuje podľa § 40 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 283 Sb., o všeobecnej dani:


§ 1

Zákon č. 283/1948 Sb. nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949 s výnimkou ustanovení §§ 28 až 30 a §§ 37 a 38, ktoré nadobúdajú účinnosť už dňom 24. decembra 1948.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.,

Dr. Dolanský v. r.