Nariadenie vlády č. 240/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia stanovy Československého vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo".

Čiastka 89/1948
Platnosť od 27.10.1948
Účinnosť od 27.10.1948

240

Vládne nariadenie

zo dňa 5. októbra 1948,

ktorým sa menia stanovy Československého vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo".

So súhlasom prezidenta republiky Československej nariaďuje vláda podľa § 1 zákona zo dňa 21. októbra 1936, č. 268 Sb., o radoch a tituloch, v znení zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 55 Sb.:


Čl. I

Ustanovenie čl. 2, ad 3 stanov Československého vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo", pripojených k vládnemu nariadeniu zo dňa 9. februára 1945, č. 7 Úr. vest. čsl., ktorým sa zriaďuje Československý rad Bieleho leva „Za víťazstvo" (príloha k vyhláške ministra vnútra č. 43/1946 Sb.), sa mení a zneje takto:

„Medaile Československého vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo" sú razené zo striebra 800/1000 rýdzosti, majú priemer 26,5 mm a obrubu 2 mm hrubú. V strednom poli lícnej strany, majúcej priemer 18 mm, je umiestený malý štátny znak Československej republiky. Na medzikruží pri obvode medaily je nápis „Za vítězství" a pri dolnom okraji medaily pod nápisom sú dva skrížené meče. Na rube medaily je uprostred monogram „ČSR" s vavrínovou ratoliestkou. Na medzikruží pri obvode medaily je nápis "Pravda vítězí" a pri dolnom okraji medaily pod nápisom je lipová ratoliestka. Vyobrazenie medaily je pripojené.

Zlatá medaila Československého vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo" je pozlátená, strieborná je vo vyhotovení matnom a oranžového zafarbenia.

Medaily sú zavesené na stuhe jednoduchým závesným krúžkom, a to zlatá pozláteným, strieborná strieborným.

Stuha je z moaré hodvábu a je šarlátove červená a vrúbená na obidvoch krajoch vo vzdialenosti 2 mm od kraja bielym pruhom 6 mm širokým. Je 50 mm dlhá a jej spodný koniec sa zužuje do hrotu.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri zahraničných vecí a národnej obrany.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

za ministra dr. Clementise

arm. gen. Svoboda v. r.